BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szydło Wojciech Paweł (University of Wrocław , Poland)
Tytuł
"Anti-competition Agreements" and Legal Options to Pursue Claims for Damages Before Common Courts
"Porozumienia o zwalczaniu konkurencji" i prawne możliwości wnoszenia roszczeń o odszkodowanie przed sądami powszechnymi
Źródło
Central European Review of Economics and Management, 2017, vol. 1, nr 3, s. 165-188, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Prawo konkurencji, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Competition law, Combating unfair competition
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K23
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Artykuł omawia sytuacje, w których odmowa przyłączenia przez przedsiębiorstwo energetyczne innych przedsiębiorstw do sieci, będzie potraktowana, w Polce i UE, jako zakazane nadużycie pozycji dominującej przez to przedsiębiorstwo. Wskazanie tych sytuacji jest istotne, bowiem unijnym prawie regulacji sektorowej nie istnieją przepisy zobowiązujące przedsiębiorstwa zarządzające i eksploatujące rurociągi ropy naftowej do zawierania z innymi przedsiębiorstwami umów o przyłączenie do ich sieci lub też umów o świadczenie usług przesyłu ropy naftowej. Metodyka badań: Design / Research methods: Cel artykułu został osiągnięty poprzez analizę doktrynalną odpowiednich przepisów prawa polskiego i unijnego oraz poprzez analizę wytycznych wydawanych przez organy Unii Europejskiej. W badaniach uwzględniona została także funkcjonalna metoda analizy, pozwalająca badać prawo w działaniu. Wnioski: Warunki dostępu do rurociągów ropy naftowej oraz sprzedaży ich zdolności przesyłowych ustalane są przez samych właścicieli sieci, prywatne spółki naftowe w państwach, przez które te rurociągi przebiegają, nie będąc regulowanymi przez prawo Unii Europejskiej. Sam zaś obowiązek przyłączania innych podmiotów do własnej sieci przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem ropy naftowej w Polsce wynikać będzie jedynie z ogólnych przepisów polskiego prawa konkurencji. Rozważania pokazują, że odmowa dostępu do sieci będzie stanowiła przejaw zakazanego nadużycia pozycji dominującej i będzie działaniem zakazanym zawsze wówczas, gdy działanie dominanta będzie szkodliwym w zakresie efektywności alokacyjnej. W szczególności zaś, gdy dojdzie do odmowy dostawy towarów lub usług obiektywnie niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynku niższego szczebla, odmowy o charakterze dyskryminacyjnym i doprowadzającej do wyeliminowania skutecznej konkurencji na rynku następującym, odmowy doprowadzającej do pokrzywdzenia konsumentów oraz odmowy nieusprawiedliwionej. Wartość artykułu: Artykuł omawia przesłanki, których zaistnienie powoduje powstanie obowiązku przyłączania przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem ropy naftowej innych podmiotów do własnej sieci. Obowiązek ten w sposób istotny wpływa na kształt prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwa przesyłowe, zwłaszcza te, będące dominantami na rynku. Implikacje: Zaprezentowane wyniki badań mogą zostać wykorzystane w decyzjach wydawanych przez Prezesa UOKiK oraz w wyrokach polskich sądów powszechnych i sądów unijnych.(abstrakt oryginalny)

Aim: In the article the situation is discussed where the refusal by an energy supplier to connect other companies to join the network, will be treated (in Poland and the EU) as a prohibited abuse of a dominant position by this company. The identification of such practices is important because EU sectoral legislation does not contain specific provisions requiring companies managing and operating oil pipelines to conclude agreements with other companies to join their networks or to deliver oil. Design / Research methods: The aim of the article was achieved through doctrinal analysis of the relevant Polish and EU law and by analyzing guidelines issued by EU bodies. In the study, also functional analysis is applied, allowing to examine the functioning of the law. Conclusions / findings: Access to oil pipelines and the sale of their transmission capacity are determined by the network owners themselves. These owners are private oil companies, not being regulated by European Union law. The obligation to connect other entities to its own network by power transmission companies in Poland results only from the general provisions of Polish competition law. It is shown that refusal to access the network is a manifestation of prohibited abuse of dominant position, which is prohibited whenever the dominant activity is detrimental to allocation efficiency. In particular this concerns the case when the supply of goods or services objectively necessary for effective competition on the market in general is denied, and leads to the elimination of effective competition in the market and/or harm to consumers. Originality / value of the article: The article discusses the reasons for the legal obligation for energy companies involved in the transmission of crude oil to connect other companies into their own network. This obligation significantly influences the business conducted by the transmission companies. Implications of the research: The presented research results are useful for assessing decisions issued by the President of UOKiK (the Polish Office of Competition and Consumer Protection) and in the judgments of Polish common courts and EU courts.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gronowski S. (1998), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
 2. Jurkowska A. (2009), in: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, ed. Skoczny T., C.H. Beck, Warszawa.
 3. Kohutek K. (2008), in: Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 4. Modzelewska-Wąchal E. (2002), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, TWIGGER, Warszawa.
 5. Odudu O. (2006), The boundaries of EC Competition Law. The scope of Article 81, Oxford University Press, Oxford/ New York.
 6. Stefanicki R. (2014), Prywatnoprawne środki dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia reguł konkurencji, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Szydło M. (2006), Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Dom Organizatora, Toruń.
 8. Szydło M. (2010), Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283303.
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Act of June 14, 1960 - the Code of Administrative Procedure, consolidated text), Official Journal 2016, item 23 as amended.
 10. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowowania cywilnego (Act of November 17, 1964 - the Code of Civil Procedure, consolidated text), Official Journal 2016, item 1822 as amended.
 11. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Competition and Consumer Protection Act of February 16, 2007, consolidated text), Official Journal 2017, item 229.
 12. Directive of the European Parliament and the Council 2014/104/EU of November 26, 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union, EU OJ of 2014, C 349/1.
 13. Regulation of the Council (EU) No. 330/2010 of April 20, 2010 on bankruptcy proceedings, Official Journal on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices, EU OJ 2010, L 102/1.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Regulation of the Council of Ministers of March 30, 2011 exempting certain types of vertical agreements from the ban on agreements limiting competition, consolidated text), Official Journal 2014, item 1012.
 15. Treaty on the Functioning of the European Union, EU OJ 2012, C326/47 [4.04.2017].
 16. Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law, EU OJ 1997, C372/5.
 17. Communication from the Commission - Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings, EU OJ, C 45/7
 18. European Commission Notice - Guidelines on vertical restraints, EU OJ 2010, C 130/1.
 19. Supreme Court judgement of January 19, 2001, file ref. no. I CKN 1036/98.
 20. Supreme Court judgement of March 2, 2006, file ref. no. I CSK 83/05.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-9472
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29015/cerem.485
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu