BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruszyński Michał (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Rolnośrodowiskowe), Wiciak Tomasz (Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie)
Tytuł
Wdrażanie działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego na Dolnym Śląsku - doświadczenia i opinie rolników
Implementation of Agriculture, Environemntal - Limate Activities in Lower Silesia - Experience and Opinions of Farmers
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 29-42, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Ochrona środowiska, Wspólna Polityka Rolna, Rozwój rolnictwa
Rural development, Environmental protection, Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture development
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Polscy producenci rolni w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej mają możliwość korzystania z działań dostępnych w ramach kolejnej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020). Jednym z najważniejszych przedsięwzięć prośrodowiskowych, dostępnych w ramach PROWu, są pakiety działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego. Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie stanu wdrażania omawianego działania w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego. Ponadto autorzy wskazują problemy, które w istotny sposób utrudniają producentom rolnym wdrażanie działań prośrodowiskowych w ich gospodarstwach. (abstrakt oryginalny)

Polish agricultural producers, under the Common Agricultural Policy of the European Union, have the opportunity to take advantage of the actions available under the next edition of the Rural Development Program (2014-2020). Ones of the most important pro-environmental initiatives, available under the RDP, are agri-environmental and climate action packages. The main purpose of the article is to present the state of implementation of the discussed act, that significantly impede agricultural producers from implementing pro-environmental measures in their farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodzińska K., Kierunki i perspektywy rozwoju programu rolnośrodowiskowego w Polsce po 2013 roku [Directions and perspectives of agri-environment program development in Poland after 2013], ,,Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t. 9, z. 3(27), 2009, s. 7.
  2. Kędzior Z., Badania rynku. Metody zastosowania [Market research. Application methods], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005, Warszawa, s. 35.
  3. Kopeć B., Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych [Methodology of economic research in agricultural holdings], Skrypt AR we Wrocławiu 269 [AR script in Wroclaw 269], 1983, s. 283.
  4. Kucharczyk. K, Różańska E., Programy rolnośrodowiskowe jako instrument WPR dla ochrony środowiska w UE i Polsce. [Agri-environmental programs as an instrument of the CAP for the protection of the environment in the EU and Poland], Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", nr 54, 2012, s. 26, 29.
  5. Mickiewicz B., Wybrane opinie rolników z terenu Polski Północno-Zachodniej na temat wdrażania i funkcjonowania programów rolnośrodowiskowych w ich gospodarstwach [Chosen opinions of farmers from north-west region of Poland about implementation and functioning of agri-environmental programs in their farms], ,,Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych", nr 47, 2011, s. 175.
  6. Pawlewicz A., P Bórawski P., Realizacja programu rolnośrodowiskowego w Polsce [Implementation of the agri-environment program in Poland]. Roczniki Naukowe SERiA", t. XV, z.2, 2013, s. 275.
  7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020[Rural Development Program 2014-2020], Wyd. MRiRW, Warszawa 2014, s. 336.
  8. Rowiński J., Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej [Common Agricultural Policy of the European Union]. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2000, Warszawa.
  9. Stypiński P., Realizacja programów rolnośrodowiskowych w wybranych krajach Unii Europejskiej [Implementation of agri-environment programs in selected EU countries]. Materiały konferencyjne "Programy rolnośrodowiskowe - założenia, realizacja, perspektywy [Conference materials "Agri-environment programs - assumptions, realization, perspectives]. Poleski Park Narodowy, 2006, Urszulin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu