BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Taksonomiczne mierniki rozwoju w badaniu jakości środowiska przyrodniczego na obszarach wiejskich Polski
Taxonomic Measures of Development in the Study of Environmental Quality in Rural Areas of Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 54-63, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Środowisko przyrodnicze, Mierniki taksonomiczne, Badanie jakości, Metoda unitaryzacji zerowej
Rural areas, Natural environment, Taxonomic indicators, Quality research, Zero unitarization method
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena przestrzennego zróżnicowania obszarów wiejskich Polski w przekroju województw pod względem jakości środowiska przyrodniczego Badanie dotyczyło lat 2006 i 2014, dzięki czemu możliwe było uchwycenie ewentualnych zmian dotyczących omawianego zjawiska. Liniowe porządkowanie obszarów wiejskich w przekroju województw przeprowadzono za pomocą metody unitaryzacji zerowanej. Z przeprowadzonych badań wynika, że obszary wiejskie w województwach Polski wykazują przestrzenne zróżnicowanie pod względem jakości środowiska przyrodniczego. Jest to związane z ogólnym rozwojem społeczno-gospodarczym tych obszarów, poziomem uprzemysłowienia itp. Ponieważ część obszarów charakteryzuje się niekorzystnymi wskaźnikami dotyczącymi jakości środowiska przyrodniczego należy zwrócić uwagę na konieczność podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony środowiska i jego racjonalnego kształtowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the assessment of the spatial diversification of rural areas in Poland, in terms of quality of the natural environment. The study covered years 2006 and 2014, making it possible to detect changes of the phenomena. Linear ordering of rural areas across voivodeships was carried out using the zero unitarization method. The research shows that rural areas in Polish voivodships exhibit spatial differentiation in terms of environmental quality. This is related to the overall socio-economic development of these areas, the level of industrialization, etc. Because the part of areas are characterized by unfavorable indicators of the quality of the environment, the attention should be paid to the need to undertake effective actions to protect the environment and to rationalize use of it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk I., Sompolska-Rzechuła A., Wielowymiarowa analiza porównawcza jakości środowiska naturalnego w ujęciu wojewódzkim, [Multidimensional comparative analysis of the quality of the natural environment in the voivodeship], Wiadomości Statystyczne nr 9, GUS, Warszawa 2005.
  2. Kowalka E., Klimanek T., Obszary wiejskie województwa wielkopolskiego i ich mieszkańcy. [Rural areas of the Wielkopolska Voivodeship and their inhabitants], Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2015.
  3. Kukuła K., Metoda unitaryzacji zerowanej, [Zero unitarization method], PWN, Warszawa 2000.
  4. Kutkowska B., Nowe funkcje obszarów wiejskich na przykładzie terenu sudeckiego, [New Functions of Rural Areas on the Example of Sudety Terrains], [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, [Social Inequalities and Economic Growth], zeszyt 29, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
  5. Niedzielski E., Funkcje obszarów wiejskich i ich rozwój, [Functions of Rural Areas and Their Development], Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2015.
  6. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, [Taxonomic methods in the classification of socio-economic objects], PWE, Warszawa 1990.
  7. Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r., [Rural areas in Poland in 2014], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Olsztyn 2016.
  8. Sikorska-Wolak I. (red.), Turystyczne funkcje obszarów wiejskich, [Tourist function of countryside areas], Wyd. SGGW, Warszawa 2009.
  9. Van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A.: Multifunctionality of Agriculture: A Review of Definitions, Evidence and Instruments, Living Reviews in Landscape Research, nr 3, 2007.
  10. Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, [Multifunctionality of agriculture. Directions of research, methodological basis and practical implications],Wyd. IRWiR PAN, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu