BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goszka Witold (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Prus Piotr (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Sytuacja ekonomiczno-finansowa grup producentów rolnych (studium przypadku)
Economic and Financial Situation of Agricultural Producers Groups (Case Study)
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 85-95, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje producenckie, Pasywa, Aktywa, Kondycja finansowa, Rolnictwo, Spółki z o.o., Rentowność, Przemysł tytoniowy
Producer organisations, Liabilities, Assets, Financial condition, Agriculture, Limited liability company, Profitability, Tobacco industry
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Artykuł omawia sytuację ekonomiczno-finansową wybranej grupy producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego pn. "Kujawsko-Pomorski Tytoń" Sp. z o. o. Na podstawie zgromadzonych danych przeprowadzona została wieloaspektowa analiza i ocena kondycji finansowej grupy w okresie lat 2011-2015. Autorzy zwrócili uwagę na dynamikę zmian podstawowych parametrów ekonomiczno-finansowych spółki oraz dokonali obliczeń wybranych wskaźników. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the economic and financial situation of a selected group of agricultural producers from the Kujawsko-Pomorskie voivodship "Kujawsko-Pomorski Tytoń" Spółka z o. o. (LLC). Based on the collected data a multi-faceted analysis and assessment of the financial condition of the group in 2011-2015 was conducted. Authors noted the dynamics of changes in basic economic and financial parameters of the company and made calculations of selected indicators. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, [Business finance management], DIFIN. Warszawa 2005.
 2. Chlebicka A., Fałkowski J., Wołek T., Powstawanie grup producentów rolnych a zmienność cen, [Formation of producer groups and price volatility], Fundacja programów pomocy dla rolnictwa. Sekcja analiz ekonomicznych polityki rolnej, Warszawa 2008.
 3. Dacko M., Płonka A., Grupy producentów - szansa na zwiększenie konkurencyjności rozproszonego rolnictwa, [Producer groups - a chance to increase the competitiveness of dispersed agriculture], Wieś i Doradztwo, Nr 1-2 (65-66), 2011.
 4. Koreleska E., Produkcja i rynek żywności ekologicznej w Polsce i w Austrii, [Production and organic food market in Poland and Austria], Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 55(3), 2010.
 5. Koreleska E., Produkcja i rynek żywności ekologicznej w Polsce i w Szwajcarii, [Production and organic food market in Poland and Switzerland], Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol 56 (3), 2011.
 6. Kowalska, M., Knapik, W., Bogusz, M., Kiełbasa, B., Niedziółka, A., Piotrowska, A., Satoła, Ł., Rozwój lokalny obszarów wiejskich w perspektywie społeczno-ekonomicznej [Local development of rural areas in socio-economic perspective], Wyd. Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków 2015.
 7. Krzyżanowska, K., Przedsiębiorczość zespołowa rolników i jej uwarunkowania, [Team entrepreneurship of farmers and its determinants], Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 8. Ortmann G. F., King R. P., Agricultural cooperatives I: History, theory and problems, Agrekon, 46(1), 2007.
 9. Österberg P., Nilsson J., Members' perception of their participation in the governance of cooperatives: the key to trust and commitment in agricultural cooperatives, Agribusiness, 25(2), 2009.
 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), Skrócona wersja programu, [Rural Development Program 2014-2020 (RDP 2014-2020), A short version of the program], Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 27 kwietnia 2016.
 11. Roman M., Roszkowska-Mądra B., Economic conditions of agritourism development - regional focus. Roczniki Naukowe SERiA, Tom XVII, zeszyt 3, 2015.
 12. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych [Company assessment according to world standards], PWN. Warszawa 2005.
 13. Sikora M., Bielski I., Forming networks strategy in agribusiness. Agrarian Perspectives XXVI, Competitiveness of European Agriculture and Food Sectors. Proceedings of the 26th International Scientific Conference, Prague 2017.
 14. www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html [dostęp: 30.07.2015]
 15. www.krs-online.com.pl/kujawsko-pomorski-tyton-sp-z-o-o-krs-688689.html [dostęp: 09.02.2017 r.]
 16. www.minrol.gov.pl [dostęp: 20.04.2017]
 17. Zawisza S., Szkatulski M., Znaczenie grup producentów rolnych w rozwoju wsi i rolnictwa, [Importance of agricultural producer groups in rural development and agriculture] (w:) S. Zawisza (red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych - szanse i zagrożenia, [Perspectives for the development of agricultural producer groups - opportunities and threats], Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010.
 18. Znaniecka K., Gorczyńska M.,. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, [Business finance management], Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu