BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsowicz Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Sączewska-Piotrowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Elastyczne formy zatrudnienia jako determinanta ubóstwa ekonomicznego młodzieży
Employment Flexibility as a Determinant of Youth Poverty
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 128-143, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Elastyczność zatrudnienia, Formy zatrudnienia, Ubóstwo, Młodzież
Flexible employment, Employment forms, Poverty, Youth
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja zagrożenia ubóstwem w populacji młodzieży, głównie w wieku 15-24 lat w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zatrudnionych w ramach tzw. elastycznych form zatrudnienia. Celem szczegółowym artykułu jest wyjaśnienie współzależności pomiędzy wybranymi zmiennymi determinującymi zjawisko ubóstwa ekonomicznego i odsetkiem młodzieży posiadającej zatrudnienie niepełnowartościowe (pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy i pracę tymczasową). Uwzględniając dostępność i kompletność danych statystycznych, do analizy włączono wybrane charakterystyki statystyczne opisujące ubóstwo ekonomiczne młodzieży oraz ich sytuację na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej. Jako miary ubóstwa młodzieży w wieku 15-24 lat przyjęto w szczególności: stopę zagrożenia ubóstwem, stopę pogłębionej deprywacji materialnej oraz odsetek osób żyjących w warunkach niskiej intensywności pracy. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2004-2015. Głównym źródłem danych statystycznych jest baza Eurostatu. Badaniem objęto wszystkie kraje członkowskie UE (będące członkami w dniu pozyskania danych), bez względu na moment przystąpienia do UE. W analizie wykorzystano proste metody statystyczne umożliwiające między innymi określenie korelacji pomiędzy wybranymi zmiennymi oraz miary dyspersji. Jako źródło danych o ryzyku zagrożenia ubóstwem młodzieży wykorzystano wyniki badania EU-SILC. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the risk of poverty in the youth population, mainly aged 15-24 in the European Union, with particular emphasis on the employment of so-called flexible forms of employment. The specific aim of the article is to investigate the interdependencies between the selected variables that determine the phenomenon of economic poverty and the proportion of young people with flexible employment (part-time and temporary work). Taking into account the availability and comparability of the statistical data, selected statistical characteristics have been included to describe the economic poverty of youth and their situation on the labour markets in the European Union. As a measure of youth poverty aged 15-24, the risk of poverty, the rate of severe material deprivation, and the proportion of people living in low work intensity households were taken into account. The analysis period covers the years 2004- 2015. The main source of statistics is the Eurostat base. The study covered all EU Member States (being members on the date of data collection), regardless of the moment of EU accession. The analysis uses simple statistical methods to investigate the correlation between the selected variables and the dispersion measure. As a source of data to address the risk of youth poverty the findings of EU-SILC were used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz-Szkutnik M., Wąsowicz J., NEETs (Neither in Employment nor in Education and Training) - kierunki zmian w krajach Unii Europejskiej, Trends of changes in the European Union countries], "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance" No. 3, part 1, Vol. 14, Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot październik 2016.
 2. Brunhes B., Labour Flexibility in Enterprises: A Comparison of Firms in Four Countries, OECD, Paris, 1989.
 3. Denstad F. Y., Youth Policy Manual. How to develop a national youth strategy, Council of Europe Publishing, Strasbourg, September 2009, (https://books.google.pl/books?isbn=9287165769).
 4. Development Strategy, "Statistical Books", Eurostat, Luxembourg 2015.
 5. Dota F., Economic crisis and flexibility in Italy: the "tsunami" of youth unemployment, https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/research/irru/ywesrc/seminar1/sem1papers/francesa_ dota.pdf.
 6. Golsch K., Employment Flexibility in Spain and its Impact on Transitions to Adulthood, "Work, Employment and Society", Vol. 17, Issue 4, December 2003, DOI: 10.1177/0950017003174005.
 7. Gorter C., Poot J., The Impact of Labour Market Deregulation: Lessons from the "Kiwi" and "Polder" Models, https://papers.tinbergen.nl/99001.pdf.
 8. Gottschalk P., Smeeding T.M., Cross National Comparisons of Earnings and Income Inequality, "Journal of Economic Literature" vol. 35(2), 1997.
 9. Hogan D., Astone N., The Transition to Adulthood, "Annual Review of Sociology", vol. 12/1986, https://doi.org/10.1146/annurev.so.12.080186.000545.
 10. http://ec.europa.eu/eurostat (19.05.2017).
 11. Iacovou M., Aassve A., Youth poverty in Europe. An examination of poverty among young people aged 16 to 29, across 13 countries of the pre-enlargement European Union, Joseph Rowntree Foundation, 10th Oct 2007 (https://www.jrf.org.uk/report/youth-poverty-europe).
 12. Michie J., Sheehan M., Labour market deregulation, 'flexibility' and innovation, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 27, Issue 1, 1 January 2003, https://doi.org/10.1093/cje/27.1.123.
 13. Różne oblicza polskiej biedy. Wielowymiarowa analiza ubóstwa na podstawie wyników badania spójności społecznej, [Different faces of Polish poverty. Multidimensional analysis of poverty based on the results of the study of social cohesion], GUS, Warszawa 30.11.2012.
 14. Saint-Paul G., The Rise and Persistence of Rigidities, "American Economic Review", vol. 87(2), 1997.
 15. Sączewska-Piotrowska A., Wąsowicz J., Profiles of richness in Poland, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 323, Katowice 2017.
 16. Sustainable development in the European Union. 2015 monitoring report of the EU Sustainable Development Strategy, "Statistical Books", Eurostat, Luxembourg 2015.
 17. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r., (Na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych), [Economic Poverty in Poland in the year 2014. (On the basis of the European Union Statistics on Income and Living Conditions)], GUS, Warszawa 09.06.2015.
 18. Youth in Europe. A statistical portrait, "Statistical Books", Eurostat, Luxembourg 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu