BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Irosznikow Denis (Rossijskij Uniwiersitiet Transporta, Rossija)
Tytuł
Issledowanije biezopasnosti kak prawowoj katiegorii
Study on Security as a Legal Category
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 2, s. 7-17, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Prawa człowieka, Przestępczość
Security, Human rights, Crime
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest kompleksowemu, fundamentalnemu prawno-teoretycznemu badaniu nad bezpieczeństwem jako kategorią prawną. Autor postanowił odejść od tradycyjnego poglądu na kategorię "bezpieczeństwa narodowego" i podjął się wyzwania przeanalizowania bezpieczeństwa z perspektywy holistycznej przez pryzmat charakteru obowiązującego prawa i jego wpływu regulującego. Zastosowana metoda pozwoliła przeanalizować bezpieczeństwo nie pod kątem obowiązywania poszczególnych ustaw, lecz z pozycji całości obowiązującego prawa, jako nadrzędnej wartości prawnej, określonej przez dogmatykę aksjologiczną. Szczególną uwagę poświęca się kwestiom zapewnienia bezpieczeństwa, jako funkcji prawa; bezpieczeństwa jako zasady prawa; prawu jednostki do bezpieczeństwa; bezpieczeństwu jako dobra niematerialnego w prawie cywilnym; oraz bezpieczeństwu w teorii przestępstwa w prawie karnym. Autor dochodzi do wniosku, że kategoria "bezpieczeństwo" jest organicznie wplątana w materię prawną, gdyż może być rozpatrywane jako funkcja i zasada prawa. Poszczególne aspekty wzajemnego oddziaływania między prawem i bezpieczeństwem przejawiają się w poszczególnych dziedzinach prawa: konstytucyjnym (prawo jednostki do bezpieczeństwa), cywilnym (bezpieczeństwo jako dobro niematerialne) i karnym (bezpieczeństwo w teorii przestępstwa w karnistyce).(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to a comprehensive fundamental legal-theoretical problem research on security as a legal category. The author decided to move away from the traditional view of the category of "national security" and took the challenge to analyse the security from holistic perspective through the prism of the nature of the law and its impact. The applied method allowed to analyze the security not from the duration of each act, but from the position of all of the laws, as the superior legal value, specified by the axiological dogmatics. Special attention is paid to the issues of security, as a function of the law; security as principles of law; individual's right to security; security as a nonmaterial good in civil law; and security in the theory of crime in criminal law. The author comes to the conclusion that the category "security" is organically implicated in a legal matter, as it can be considered as a function of and the rule of law. The various aspects of the interactions between law and security are manifested in specific areas of law: constitutional (the right of individual to security), civil (security as intangible good) and criminal (security in the theory of the crime in criminal law).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benedict S. B. Chan A., 2014. Human Rights Debate on Physical Security, Political Liberty, and the Confucian Tradition // Dao. December, Volume 13, Issue 4.
 2. Drążkiewicz J., 1982 Interesy a struktura społeczna, Warszawa.
 3. Efstathios T. Fakiolas, 2011. Human and national security: a relation of contradiction or commonality? // Southeast European and Black Sea Studies Vol. 11, No. 4, December.
 4. Fischhendler I., Katz D., 2013. The use of "security" jargon in sustainable development discourse: Evidence from UN Commission on Sustainable Development // International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. Volume 13, Issue 3, September.
 5. Flathman R., 1966. The Public Interest. An Essay Concerning the Normative Discourse of Politics, New York-London-Sydney.
 6. Geysen W., Verbruggen J., 2003. The Acceptance of Systemic Thinking in Various Fields of Technology and Consequences on the Respective Safety Philosophies // Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 13 (3).
 7. Guómundur S. Alfreósson, Asbjorn Eide Martinus, 1999. The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement Nijhoff Publishers.
 8. Held V., 1970. The Public Interest and Individual Interests, New York-London.
 9. Hofreiter Ladislav., 2012. Wstęp do studiów bezpieczeństwa. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 10. Isita V. Muskhanova, Angelina V. Zyryanova, Vladimir I. Kurdyumov, Anna S. Pugacheva, Albina R. Shaidullina, 2016. The Essential Characteristic of Safety as a Category of Right // International Journal ofEnvironmental &Science Education, Vol. 11, № 10.
 11. John T. Hamilton, 2013, Security: Politics, Humanity, and the Philology of Care. Princeton: PrincetonUniversityPress.
 12. Ludmila J. Grudtsina, Alexander A. Galushkin, 2013. Questions of Modern Civil Society Development in Russian Federation // World Applied Sciences Journal. Vol. 25, № 5.
 13. Morris T., 2012. Achieving national security: comparing four state security models // Police Practice and Research. Vol. 13, No. 2, April.
 14. Myriam Feinberg, 2015. International counterterrorism - national security and human rights: conflicts of norms or checks and balances? // The International Journal of Human Rights, Vol. 19, №4.
 15. Piet Hein van Kempen, 2013. Four Concepts of Security - A Human Rights Perspective // Human Rights Law Review, Vol. 13, № 1.
 16. Rhoda Howard-Hassmann, 2012 Human Security: Undermining Human Rights? // Human Rights Quarterly, Vol. 34, № 1.
 17. Sasa Mijalković, Goran Milośević, 2011. Correlation Between Economic, Corporate And National Security // Megatrend Review. Vol. 8 (2).
 18. YanDyke. V., 1962. Yaluesand Interests // The American Political Science Review,Vol. 56, № 3.
 19. Алексеев С.С., 2009. Общая теории права : учеб. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект.
 20. Байтин М.И., 2001. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). - Саратов.
 21. Балахонский В.В., 2011. Соотношение понятий «право» и «преступление» в философскоправовом дискурсе // Юристъ - Правоведъ. № 5 (48).
 22. Галузин А.Ф., 2005. О принципе правовой безопасности законов, правоприменения и обеспечения национальной безопасности // Правовая политика и правовая жизнь. №1.
 23. Епифанова Е.В., 2008. Российская уголовно-правовая наука о понятии преступления // Журнал российского права. № 4.
 24. Калина Е.С., 2004. Государственно-правовой механизм обеспечения права на безопасность личности в Российской Федерации (теоретическое административно-правовое исследование). Дис. ... к.ю.н. Челябинск.
 25. Лапшина О.С., 2011. Охранительная функция права в системе функций права и государства. Автореф. Дисс... к.ю.н. Казань.
 26. Фомин А.А., 2006. Юридическая безопасность - особая разновидность социальной безопасности: понятие и общая характеристика // Государство и право. № 2.
 27. Цикаришвили О.Г., 2008. Охранительная функция российского права. Автореф. Дисс... к.ю.н. Саратов.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu