BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Babik Wiesław (Jagiellonian University in Krakow, Poland)
Tytuł
Keywords as Linguistic Tools for Information and Knowledge Organization
Słowa kluczowe lingwistycznym narzędziem organizacji informacji i wiedzy
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2017, nr 11/4, s. 5-15, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Gromadzenie wiedzy, Informacja, Chmura obliczeniowa, Taksonomia, Ontologia
Knowledge acquisition, Information, Cloud computing, Taxonomy, Ontology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Potrzeba nowego spojrzenia na słowa kluczowe wynika z nowych możliwości indeksowania dokumentów i informacji, zwłaszcza indeksowania społecznościowego, ale nie tylko. Wymaga nowych badań i refleksji naukowej nad przetwarzaniem informacji zarówno przez mózg człowieka, jak i w systemach komputerowych. To z kolei stwarza potrzebę spojrzenia zarówno na organizację informacji i wiedzy, jak i na słowa kluczowe w kategoriach koncepcji sieciowej organizacji informacji i wiedzy. Temat jest aktualny przede wszystkim z powodu stosowania słów kluczowych w systemie WWW, indeksach rzeczowych, katalogach OPAC, systemach pełnotekstowych czy bibliotekach cyfrowych. Organizacja informacji i wiedzy za pomocą słów kluczowych jest obecnie urzeczywistniana w systemach informacyjno-wyszukiwawczych nie tylko w różnych strukturach o charakterze folksonomicznym, lecz także w nowych strukturach ontologicznych, taksonomicznych i mapach myśli. Głównym wątkiem pracy jest refleksja nad zakresem i aktualnymi możliwościami wykorzystania słów kluczowych, nazywanych coraz częściej tagami, w reprezentacji oraz organizacji informacji i wiedzy. Zagadnienie to zostanie przedstawione na płaszczyźnie porównawczej. W tym kontekście zostanie poruszony również problem tożsamości używanych słów kluczowych w porównaniu z klasycznymi i nieklasycznymi językami słów kluczowych, a także ich relacje do języka naturalnego. Rozważania kończą się próbą odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule o rolę słów kluczowych w organizacji informacji i wiedzy we współczesnych systemach wyszukiwania informacji. W konkluzji podkreśla się, że używając słów kluczowych, w istocie mamy do czynienia przede wszystkim z językiem naturalnym w funkcji metainformacyjnej, a nie tylko ze sztucznym językiem słów kluczowych, oraz że systemy "-nomiczne" oparte na hierarchii zwykle są mocno ustrukturalizowane, zaś systemy wykorzystujące słowa kluczowe są słabo ustrukturalizowane. Organizacja informacji i wiedzy za pomocą słów kluczowych najczęściej opiera się na praktyce indeksowania, czyli dokonuje się "od dołu do góry", podczas gdy klasyfikowanie jest podejściem odwrotnym. (abstrakt oryginalny)

Information and knowledge organization by keywords is presently eff ected in information and retrieval systems - not only in various taxonomic structures, but also in new structures of a folksonomic and ontological nature as well as mind maps. The need for a fresh look at keyword results from the new possibilities of document and information indexing, especially of social (collaborative) indexing, among others. This will require new research and scholarly refl ection on information processing by both computer systems and the human mind. And this will, in turn, create the need to look at both information and knowledge organization and keywords in terms of the network organization of information and knowledge. This topic is current, owing to the application of keywords in the WWW system, subject indexes, OPACs, full-text systems, and digital libraries. The considerations are concluded by an att empt to answer the question contained in the title relating to the roles of keywords in information and knowledge organization for current information systems. This study has shown that, by using keywords, we essentially deal with a natural language in a meta-information function, not only with an artifi cial keyword language; "-nomic" systems based on hierarchy are usually strongly structured, while the systems that use keywords are hardly structured. Information and knowledge organization by keywords is frequently based on the indexing practice, which means that it is carried out bott om up (with classifi cation being a reverse process). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Babik W.: Słowa kluczowe [Keywords]. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 2. Babik W.: Układy gniazdowe terminów i słowniki słów kluczowych w systemie informacji z zakresu etnologii i antropologii kulturowej [The nesting systems of terms and keyword vocabularies in the information system designed for ethnology and cultural anthropology]. [in:] Barański J., Golonka-Czajkowska M., Niedźwiedź A. (red.), W krainie metarefl eksji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015.
 3. Batt elle J.: Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję [The search: How Google and its rivals rewrote the rules of business and transformed our culture]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 4. Bojar B.: Języki informacyjno-wyszukiwawcze wczoraj, dziś... czy jutro? [Information-Retrieval languages - Yesterday, Today and Tomorrow?]. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 1(93), 2009, pp. 3-24.
 5. Bosch M.: Ontologies, Diff erent Reasoning Strategies, diff erent Logics, Diff erent Kinds of Knowledge Representation: Working Together. Knowledge Organization, no. 3, 2006, pp. 153-159.
 6. Dahlberg I.: Defi nitionen aus dem Begriff sfeld Wissensorganisation. htt p://www.bonn.iz-soz.de/wiss-org/defi nitionen_aus_dem_begriff sfeld.htm [access: 10.02.2016].
 7. Dahlberg I.: Wissensorganisation. Entwicklung, Aufgabe, Anwendung, Zukunft. Hrsg. von der Deutschen Sektion der Internationalen Gesellschaft für Wissensorganisation e.V. (ISKO). Ergon Verlag, Würzburg 2014, p. 378.
 8. Eriksen T.H.: Tyrania chwili: szybko i wolno płynący czas w erze informacji [Tyranny of the Moment: Fast and Slow Time in the Information Age]. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2003.
 9. Fatt ahi R., Parirokh M., Dayyani M.H., Khosravi A.: The Effi cacy of Google's Suggested Keywords and Phrases in Query Expansion Based on "The Least Eff ort Principle" and "Cognitive Load Theory". [in:] Neelameghan A., Raghavan K.S. (eds.), Categories, Contexts and Relations in Knowledge Organization. Proceedings of the Twelfth International ISKO Conference 6-9 August 2012 Mysore, India, Ergon Verlag, Würzburg 2012, pp. 378.
 10. Górska A.: Tagowanie kontrolowane - oksymoron czy przyszłość języków informacyjno- wyszukiwawczych? [Controlled Tagging - Oxymoron or the Future of Information- Retrieval Languages?]. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 2(100), 2012, pp. 6-17.
 11. Hauer M.: Zur Bedeutung normierter Terminologien in Zeiten moderner Sprachund Information-Retrieval-Technologien. ABI Technik, Heft 1, 2013, pp. 2-6.
 12. Hjørland B.: What is Knowledge Organization (KO)?. Knowledge Organization, no 2/3, 2008, pp. 86-101.
 13. Hjørland B.: Is Knowledge Organization = Information Organization? [in:] Neelameghan A., Raghavan K.S. (eds.), Categories, Contexts and Relations in Knowledge Organization. Proceedings of the Twelfth International ISKO Conference 6-9 August 2012 Mysore, India, Ergon Verlag, Würzburg 2012, pp. 8-14.
 14. Hjørland B.: User-based and Cognitive Approaches to Knowledge Organization: A Theoretical Analysis of the Research Literature. Knowledge Organization, no. 1, 2013, pp. 11-27.
 15. Hjørland B.: Knowledge Organization. Knowledge Organization, vol. 43, issue 6, 2016, pp. 475-484.
 16. Hlava M.M.K.: The Textbook: History, Theories, and Concepts of Knowledge Organization. Morgan & Claypool, San Rafael CA 2014.
 17. Matlak P.: Indeksowanie treści. Porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych [Content Indexing. Comparizon of Effi ciency of Traditional and Automatic Methods]. Wydawnictwo SBP, Warszawa 2012.
 18. Muraszkiewicz M.: Esej: nowy paradygmat, czyli od systemu do sieci [An Essay on the New Paradigm, i.e. from System to Network]. [in:] Ed. Sosińska-Kalata B., Przastek-Samokowa M. (red.), Skrzypczak A. (współpr.), Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego [From Scientifi c Information to the Technology of Information Society], Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2005, pp. 83-86.
 19. Ohly H.P.: Knowledge Organization Pro and Retrospective. [in:] Arsenault C., Tennis J. (eds.), Culture and Identity in Knowledge Organization. Proceedings of the Tenth International ISKO Conference 5-8 August 2008 Montreal, Canada, Ergon Verlag, Würzburg 2008, pp. 2010-2015.
 20. Ohly H.P.: Mission, Programs, and Challenges of Knowledge Organization. [in:] Neelameghan A., Raghavan K.S. (eds.), Categories, Contexts and Relations in Knowledge Organization. Proceedings of the Twelfth International ISKO Conference 6-9 August 2012 Mysore, India. Ergon Verlag, Würzburg 2012, pp. 15-23.
 21. Roszkowski M.: Folksonomia jako narzędzie społecznego tagowania [Folksonomy as Social Tagging Tool]. Warsztaty Bibliotekarskie, nr 4(24), 2007, [on-line:] htt p://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070404.htm [access: 10.02.2016].
 22. Smiraglia R.P.: Universes, Dimensions, Domains, Intensions and Extensiones: Knowledge Organization for the 21st Century. [in:] Neelameghan A., Raghavan K.S. (eds.), Categories, Contexts and Relations in Knowledge Organization. Proceedings of the Twelfth International ISKO Conference 6-9 August 2012 Mysore, India, Ergon Verlag, Würzburg 2012, pp. 1-7.
 23. Smiraglia R.P.: The Elements of Knowledge Organization. Springer, Cham 2014. [24] Włodarczyk B.: Mapy tematów jako system reprezentacji wiedzy [Topic Maps as Knowledge Representation System]. Zagadnienia Informacji Naukowej, nr 1(99), 2012, pp. 14-34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.4.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu