BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasiliew Anton (Ałtajskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet, Barnauł, Rossija)
Tytuł
K woprosu o riecepcyi prawa w rossijskoj konsierwatiwnoj prawowoj idieołogii
On the Reception of Law in the Russian Conservative Legal ideology
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 2, s. 18-26, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Konserwatyzm, Nacjonalizm
Law, Conservatism, Nationalism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Autor niniejszego artykułu podejmuje próbę zbadania podejścia do zjawiska recepcji prawa przez konserwatorów rosyjskich. Stosunek przedstawicieli środowiska konserwatystów rosyjskich do wykorzystywania wzorców prawa zagranicznego uzależniony był od popularności metodologii organicznej w tym nurcie. Organicyzm konserwatywnej ideologii prawnej nieuchronnie domniemywał rozwój prawa kosztem wewnętrznych, immanentnych czynników i faktycznie zaprzeczał możliwość recepcji prawa. Ewolucja prawa dla konserwatystów rosyjskich jawiła się w dwóch formach: napełnienie duchem narodowym starych form prawa oraz immanentne przekształcenie istniejących instytucji prawnych. W zapożyczaniu zagranicznego prawa konserwatyści rosyjscy dostrzegali zagrożenie wtargnięcia do kulturowej, duchownej sfery rzeczywistości prawnej.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the phenomenon of law reception in the interpretation of the Russian conservatism. The attitude of Russian conservatives towards adopting foreign law was dictated by the dominance of organic methodology in conservatism. The organicism of the conservative legal ideology assumed with the inevitability of the development of law at the expense of internal, immanent factors and actually denied the possibility of reception of law. The evolution of law for the Russian conservatives was conceived in two forms: the spiritualization of old forms of law and the immanent transformation of existing legal institutions. In adopting foreign law, Russian conservatives saw the danger of an invasion of the cultural, spiritual sphere of legal reality.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Акчурина Наталия Викторовна. 2000. Идея органического развития в российском правоведении XIX в.//Правоведение. № 3.
  2. Карцов А.С. 2008. Правовая идеология русского консерватизма (II половина XIX - начало XX веков). Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук. Москва.
  3. Карцов Алексей Сергеевич. 2010. Проблема национального начала в праве (из истории русской юриспруденции). //Российская правовая культура как альтернатива идеологии глобализма: Межвузовский сборник трудов/Под ред. В.В. Сорокина. - Барнаул.
  4. Михайлов А.М. 2013. Сравнительное исследование философско-методологических оснований естественно-правовой и исторической школ правоведения. М.: Юрлитинформ.
  5. Насыров Р.В. 2009. Человек как самоценность: О формулировке ст. 2 Конституции РФ 1993 г. - Барнаул.
  6. Победоносцев К.П. 1873. Русские листки из-за границы //Гражданин. № 32.
  7. Синюков В.Н. 1995. Российская правовая система: вопросы теории. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. - Саратов.
  8. Синкин К.А. 2013. Согласие на возбуждение уголовного дела: российский опыт американской традиции//Государственно-правовой опыт России: соотношение самобытного и заимствованного./Под ред. В.В. Сорокина. - Барнаул.: Изд-во Алт. ун-та.
  9. Тихомиров Ю.А. 1995. Курс сравнительного правоведения. - Москва.
  10. Ткаченко Сергей Витальевич. 2011. Рецепция права в переходный период развития России. - М.: «Юрлитинформ».
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu