BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dawidowicz Agnieszka (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Klimach Anna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Szpara Agata (Port of Gdansk Authority SA, Gdansk, Poland)
Tytuł
Management of Seaport Real Estate Stock in Relation Port - Marine City
Zarządzanie zasobem portów morskich w relacji port - miasto portowe
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2017, nr 11/4, s. 35-50, fot., rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie nieruchomościami, Gospodarka nieruchomościami, Porty morskie, Ład przestrzenny
Real estate management, Real estate economy, Seaports, Spatial order
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Morski Port Handlowy Gdańsk SA
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Kwestia zarządzania portowym zasobem nieruchomości jest wielowymiarowa. Należy wziąć pod uwagę nie tylko lokalizację i czynniki ekonomiczne, ale również estetyczne. Zarządzanie nieruchomościami portowymi jest ściśle związane z zachowaniem ładu przestrzennego w porcie oraz w mieście portowym. Organ zarządzający mieniem portu realizuje kluczowe zadania w tym zakresie. W pracy przeanalizowano system zarządzania zasobem nieruchomości w Porcie Gdańsk SA (Polska). Gospodarowanie nieruchomościami portowymi odbywa się na podstawie różnych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach. W artykule przedstawiono niektóre działania Portu Gdańsk SA w kontekście ustawy o portach i przystaniach w stosunku do funkcjonalności portu w Gdańsku. Wyniki analizy ukazały procedury bieżącego i perspektywicznego zarządzania zasobami oraz potrzebę stworzenia systemu zarządzania zasobem nieruchomości. Na podstawie badań fokusowych autorki wskazały kierunki zrównoważonego zarządzania zasobem nieruchomości portu. Innowacyjnym podejściem do tej kwestii jest wskazanie sposobu zbierania danych do zarządzania branżowym zasobem nieruchomości, który jest zasobem nieruchomości portu. Port Gdańsk jest spółką łączącą obowiązki zarządzania przestrzenią oraz wykonywania czynności związanych z transportem morskim.(abstrakt oryginalny)

The issue of managing real estate seaport stock is multidimensional. The issue requires taking into account not only the location and economic factors but also the aesthetic. The aesthetic factor is closely linked to the behavior of spatial order in the port-city. The key task in this area is satisfied by the manager's seaports. In this paper, the authors analyzed the real estate seaport stock management system in Port of Gdansk (Poland). The system operates under different laws; in particular, the Act of 20 December 1996 on Ports and Harbors [2] and other. The aim of this article is to identify some activities of the Port of Gdansk Authority SA in the context of the Act on Ports and Harbors as they relate to the functionality of the management of the port real estate in the city of Gdansk as well as to identify factors that affect the current management of port real estate. Results of the analysis showed the procedures of the current and prospective resource management and the need to create a real estate stock management system. The authors pointed out the directions of sustainable management of the seaport real estate stock on the basis of the focus research. An innovative approach to this issue is to indicate the method of collecting data for the management of a specific resource that is a resource of port real estate. Port of Gdansk is a corporation that combines the duties of space management and conducts activities related to maritime transport. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 23 April 1964 Civil Code. Journal of Laws 2017, item 459 [Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. Dz.U. 2017, poz. 459].
 2. Act of 20 December 1996 on Ports and Harbors. Journal of Laws of 2010. No. 33, item 179 [Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. Dz.U. 2010, nr 33, poz. 179].
 3. Act of 21 August 1997 on Real Estate Management. Journal of Laws of 2016, item 2147 [Ustawa z dnia 21 kwietnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2016, poz. 2147].
 4. Daamen T.A., Vries I.: Governing the European port-city interface: institutional impacts on spatial projects between city and port. Journal of Transport Geography - Institutions and the Transformation of Transport Nodes, vol. 27, 2013, pp. 4-13.
 5. Dawidowicz A., Klimach A., Szpara A.: Gospodarowanie mieniem portowym i mieniem gminnym - zarys problemu [Management of real estate seaports and municipal resources - comparative approach]. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, 14(3), 2015, pp. 21-42.
 6. Everett S.: Port reform in Australia; regulation constraints on efficiency. Maritime Policy & Management, vol. 34, no. 2, 2007, pp. 107-119.
 7. Grzelakowski A.S., Matczak M.: Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój [Modern seaports. Functioning and development]. Akademia Morska, Gdynia 2012.
 8. Hoyle B.S.: The port-City interface: Trends, problems and examples. Geoforum, vol. 20, issue 4, 1989, pp. 429-435.
 9. Hall P.V., Jacobs W.: Why are maritime ports (still) urban, and why should policy-makers care? Maritime Policy & Management, vol. 39, no. 2, 2012, pp. 189-206.
 10. Hilda M., Meersman A.: Port investment in an uncertain environment. Research in Transportation Economics, vol. 13, 2005, pp. 279-298.
 11. Hoyle B.S.: Global and local change on the port-city waterfront. Geographical Review, vol. 90, issue 3, July 2000, pp. 395-417.
 12. Jacobs W., Ducruet C., De Langen P.: Integrating world cities into production networks: the case of port cities. Global Networks, vol. 10, 2010, pp. 92-113, doi: 10.1111/j.1471-0374.2010.00276.x.
 13. Mahrouz A., Arisha A.: Seaport management aspects and perspectives: an overview [paper presented at the 12th Annual Irish Academy of Management Conference, At Galway, Ireland]. Galway-Mayo Institute of Technology, Galway, Ireland 2009.
 14. Paixao Casaca A.C.: Simulation and Lean port Environment. Maritime Economics & Logistics, vol. 7, 2005, pp. 262-280.
 15. Pluciński M.: Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym [Polish sea ports in a changing external environment]. CeDeWu, Warszawa 2013.
 16. Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy of 29 May 2012 on determining the border sea port of Gdansk from the sea, roadstead or land. Journal of Laws of 2012, item 650 [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Gdańsku od strony morza, redy i lądu. Dz.U. 2012, poz. 650].
 17. Regulation of the Minister of Transport, Maritime Economy of 23 November 1998 on determining the border sea port from land in Gdansk. Journal of Laws of 1998, No. 146, item 960 - archival [Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Gdańsku. Dz.U. 1998, nr 146, poz. 960].
 18. Robinson R.: Regulating efficiency into port-oriented chain systems: export coal through the Dalrymple Bay terminal, Australia. Maritime Policy & Management, vol. 34, no. 2, 2007, pp. 89-106.
 19. Szwankowski S.: Funkcjonowanie i rozwój portów morskich [The functioning and development of seaports]. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 20. Verhoeven P.: A review of port authority functions: towards a renaissance? Maritime Policy & Management, vol. 37, no. 3, 2010, pp. 247-270.
 21. LINK 1: Website of the Port of Gdansk Authority SA: http://www.portgdansk.pl/o-porcie/parametry-portu [access: 31.10.2014].
 22. LINK 2: Website of the Port of Gdansk Authority SA: http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/nieruchomosci [access: 28.10.2014].
 23. LINK 3: Website of the Port of Gdansk Authority SA: http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/przetarg-1hu2014 [access: 28.10.2014].
 24. LINK 4: Website of the Port of Gdansk Authority SA: http://www.portgdansk.pl/zmpg-sa/media?open_cat=2 [access: 29.05.2015].
 25. LINK 5: Website of the Port of Gdansk Authority SA: http://www.portgdansk.pl/o-porcie/port-w-obiektywie?photoall=1 [access: 29.05.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.4.35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu