BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowski Przemysław (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland), Lewandowicz Elżbieta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Topological Model of Selected Cadastral Structures Visualized in Form of Graphs
Topologiczny model wybranych struktur katastralnych wraz z wizualizacją w postaci grafów
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2017, nr 11/4, s. 51-63, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
System katastralny, Kataster nieruchomości, Gospodarka gruntami, Grafy
Land registry system, Real estate cadastre, Land economy, Graphs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zbiór danych katastralnych stanowi bazowe dane przestrzenne, na których opierają się procesy związane z zarządzaniem gruntami. Jest on także istotnym rejestrem, na podstawie którego prowadzi się analizy przestrzenne w procesach decyzyjnych. W tych działaniach ważny jest zapis struktur katastralnych w modelu matematyczno-topologicznym. Podjęto się takich prac na podstawie istniejących zbiorów danych, głównie geometrycznych i wybranych zbiorów atrybutów. Przy realizacji tego zadania wykreował się cel niniejszej publikacji związany z oceną topologiczną struktur katastralnych wybranego obiektu badawczego. Badania wiązały się z zapisem relacji sąsiedztwa wybranych obiektów katastralnych w modelu grafowym. Grafowy model struktur katastralnych pozwala na ocenę wizualną rozdrobnienia działek. Model topologiczny tych struktur jest niejednorodny i utrudnia jednoznaczną ocenę analityczną zbiorów. Wyniki wykazały różnorodność w strukturze działek ewidencyjnych pasów drogowych. Model stworzono w grafowej bazie danych. Wyniki pozwalają na znalezienie miejsc o szczególnym rozdrobnieniu działek pasa drogowego. Są to miejsca, które powstały w procesach tworzenia pasów drogowych lub ich modernizacji - poszerzania. Wnioski z wykonanych badań wskazują na konieczność scaleń działek, których właścicielami są gminy, powiaty, województwa czy Skarb Państwa (Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Analiza zbiorów katastralnych w innych regionach kraju, w oparciu o dane wizualizowane w Geopotralu, potwierdza istnienie nieuzasadnionego rozdrobienia działek na terenach nowo wybudowanych ciągów komunikacyjnych. Istniejąca sytuacja zmusza do poszukiwań przyczyn zaistnienia takiego rozdrobienia i szukania rozwiązań w celu ich uporządkowania. Wnioski końcowe wskazują na konieczność przeprowadzania scaleń w tych obszarach. Po uporządkowaniu tych struktur prostsza będzie interpretacja wyników analiz przestrzennych, opartych o bazowe zbiory katastralne, a także obraz mapy katastralnej będzie czytelniejszy.(abstrakt oryginalny)

The collection of cadastral data is basic spatial data on the basis of which processes associated with land management are conducted. In these activities, it is important that the cadastral structures are in the mathematical-topological model. Such works were being done on the basis of existing geometric data sets and selected sets of attributes. The aim of the present publication was created during these works, concerning the assessment of topological structures of the selected object. The research was associated with the records of neighborhood relationships of selected cadastral objects in the graph model. The graph model of cadastral structures enables the visual assessment of parcel fragmentation. The topological model of these structures is heterogeneous; therefore, it is difficult to clearly and analytically evaluate the sets. The results showed diversity in the structure of the cadastral road parcels. The model was created in the graph database. The results enabled us to find places with a particularly high fragmentation of road parcels. These are places that have arisen in the process of creating roads or their modernization - widening. The conclusions from the research indicate the need of merging parcels owned by municipalities, counties, provinces, or the Treasury (Directorate for National Roads and Motorways). An analysis of cadastral data sets in other Polish regions based on the data visualized in Geopotrals confi rms the existence of unjustifi ed parcel fragmentation in areas of newly built roads. The existing situation forces us to search for the causes for the occurrence of such fragmentation and seek solutions to organize them. Our final conclusions indicate the need to perform mergers in these parcels. After arranging these structures, it is easier to interpret the results of a spatial analysis based on the underlying cadastral data; also, a cadastral map would be clearer.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciak J., Wąsewicz B.: Kataster jako warunek reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce. Prawo Budowlane Państwa i Samorządu, 2014, [on-line:] DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBPS.2014.035 [access: 11.07.2016].
 2. Ciak J., Wąsewicz B.: Oczekiwany model katastru nieruchomości w Polsce. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, nr 1(3), 2015, pp. 27-43.
 3. Dawid L.: Problemy z wykorzystaniem danych z katastru nieruchomości do celów podatkowych na przykładzie gminy wiejskiej Będzino. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 1/III, 2012, pp. 7-17.
 4. Gatta G., Arioti E., Gabriele Bitelli G.: Geomatics science applied to cartographic heritage and archive sources: A new way to explore the XIXth century Gregorian Cadastre of Bologna (Italy), an antelitt eram 3D GIS. Journal of Cultural Heritage, [on-line:] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1296207416301042 [access: 20.08.2016].
 5. Geoportal miasta Siemianowice Śląskie [on-line:] http://siemianowice.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+ [access: 20.09.2016].
 6. Geopotral powiatu Lubiniec [on-line:] http://www.lubliniec.giportal.pl/ [access: 20.09.2016].
 7. Geoportal powiatu Radomskiego, [on-line:] http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?gpmap=gp0&actions=acShowServices_KATASTER [access: 20.09.2016].
 8. Geoportal województwa łódzkiego), [on-line:] http://geoportal.lodzkie.pl/imap/ [access: 20.09.2016].
 9. Holzschuher F., René P.: Performance of graph query languages: comparison of Cypher, Gremlin and native access in Neo4j. [in:] 16th International Conference on Extending Database Technology, EDBT' 13, ACM Press, New York 2013, pp. 195-204, DOI:10.1145/2457317.2457351.
 10. Hycner R.: Podstawy katastru. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2004.
 11. Informacja katastralna powiatu lipnowskiego, [on-line:] http://lipno.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+ [access: 20.09.2016].
 12. ISO 19152:2012: Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM).
 13. ISO 19107:2004: Geographic information - Spatial schema.
 14. ISO 19125:2004: Geographic information - Simple feature access.
 15. Kulikowski J.L.: Zarys teorii grafów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 16. Kuryj J., Wiśniewski R., Źróbek R.: Gospodarka nieruchomościami. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
 17. Lewandowicz E.: Przestrzeń geograficzna jako przestrzeń topologiczna. [in:] Modelowanie informacji geograficznej według norm europejskich i potrzeb infrastruktur informacji geograficznej: materiały V Ogólnopolskiego Seminarium z cyklu Modelowanie Informacji Geograficznej, Warszawa, 30 marca 2007 r., Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 2007, pp. 27-37.
 18. Lewandowicz E.: Drzewa grafowe w analizach dostępności. Archiwum Fotogrametrii, Kartografi i i Teledetekcji, Kraków, vol. 19, 2009, pp. 269-277.
 19. Lewandowicz E.: Algebraic transformations of cadastral topological data. Journal of Applied Geodesy, vol. 5, issue 3-4, 2011, pp. 117-185.
 20. Lisowski P., Lewandowicz E.: Przetwarzanie i wizualizacje zapisów twa danych katastralnych w strukturach grafowych. Roczniki Geomatyki, t. 14, z. 4 (74), 2016, pp. 487-496, [on-line:] http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/view/RG2016-4-LisowskiLewandowicz/1650 [access: 11.07.2016].
 21. Neo4j Manual, [on-line:] htt p://neo4j.com/docs/stable/ [access: 11.07.2016].
 22. Płuciennik-Psota E., Płuciennik T.: Using Graph Database in Spatial Data Generation. [in:] Man-Machine Interactions 3, Advances in Intelligent Systems and Computing, 242, Springer International Publishing, 2014, pp. 649-658, doi:10.1007/978-3-319-02309-0.
 23. Sparsity-Technologies, [on-line:] http://sparsity-technologies.com/ [access: 11.07.2016].
 24. Wilson R.: Wprowadzenie do teorii grafów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7494/geom.2017.11.4.51
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu