BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szkiel Agata (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Integracja zarządzania ryzykiem w ramach systemu zarządzania jakością i kontroli zarządczej w Akademii Morskiej w Gdyni
Integration of Risk Management in Quality Management System and Management Control in Gdynia Maritime University
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 243-262, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Normy ISO 9001, Kontrola zarządcza, Zarządzanie jakością, System zarządzania jakością
Risk management, ISO 9001, Management control, Quality management, Quality management systems
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Akademia Morska w Gdyni
Gdynia Maritime University
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza rozwiązań stosowanych w AMG w obszarze zarządzania ryzykiem w ramach systemu kontroli zarządczej oraz ich ocena pod kątem możliwości wykorzystania podczas projektowania, dokumentowania i wdrażania działań dotyczących zarządzania ryzykiem w ramach dostosowywania systemu zarządzania jakością wdrożonego w AMG do wymagań normy ISO 9001:2015. W artykule przedstawiono wymagania dotyczące zarządzania ryzykiem określone w normie ISO 9001:2015 oraz wynikające z przepisów prawnych dotyczących kontroli zarządczej. Omówiono również model zarządzania ryzykiem wdrożony w AMG w ramach systemu kontroli zarządczej oraz przedstawiono rekomendacje dla AMG dotyczące zmian, jakie powinny być wprowadzone w tym modelu, aby spełniał on wymagań normy ISO 9001:2015 i mógł być wykorzystany w systemie zarządzania jakością. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article to analyse the solutions implemented in Gdynia Maritime University (GMU) in the area of risk management as part of management control system and their evaluation for the possibility of applying them during the process of designing, documenting, and implementing actions related to risk management as part of an adjustment of the quality management system implemented in GMU to the requirements of the ISO 9001:2015 standard. The article presents the requirements regarding risk management specified in the ISO 9001:2015 standard, as well as those resulting from legal provisions on management control. The risk management model implemented in GMU as part of management control system has also been described and the recommendations for GMU regarding changes which should be applied to this model, in order for it to meet the ISO 9001:2015 requirements and be used in the quality management system, have been presented. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Frańczuk M., Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej [Risk management in units of the public finance sector as one the management control standards], "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 42, 2011.
 2. http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=ec119301-3422-4b56-af7d- 318b470fd973&groupId=764034, data dostępu: 23.09.2017.
 3. Instrukcja I1/P9 Metoda identyfikacji i oceny ryzyka [Method of identification and risk assessment], Akademia Morska w Gdyni, wyd. 1 z dnia 25.09.2013.
 4. Jedynak P., Orientacja na redukcję ryzyka w wybranych znormalizowanych systemach zarządzania [Risk reduction focus in selected standardized management systems], "Problemy Jakości", 11, 2011.
 5. Klimczak W., Zarządzanie ryzykiem czy działania zapobiegawcze w systemie zarządzania? [Risk management or preventive action in quality management system?], "Problemy Jakości" 2, 2014.
 6. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. M.F. z 2009, nr 15, poz. 84).
 7. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie standardów szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.U. M.F. z 2012, poz. 56).
 8. Lisiecka K., Zarządzanie ryzykiem - determinanta jakości zarządzania przedsiębiorstwem [Risk management - determinant of the quality of enterprise management], "Zarządzanie i finanse" 10(3/1), 2012.
 9. Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce [Risk management in the public sector. Handbook of implementation of a risk management system in public administration in Poland], http://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=cfefce1e-fd95-4d0b-b794- 207070172a67&groupId=764034, data dostępu: 20.20.2017.
 10. Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy (wersja 1.0) [Control management in the public sector. The essence, legal regulations and the environment. Compendium of knowledge (version 1.0)].
 11. PKN-ISO Guide 73:2012 Zarządzanie ryzykiem. Terminologia [Risk management. Vocabulary].
 12. PN-EN ISO 9000:2015 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia [Quality management systems. Fundamentals and vocabulary].
 13. PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania [Quality management systems. Requirements].
 14. Procedura P9 Proces kontroli zarządczej [Process of management control], Akademia Morska w Gdyni, wyd. 3 z dnia 21.10.2014.
 15. Rączka M., Koncepcja "High level structure" w standaryzacji systemów zarządzania ["High level structure" concept in standardization of management systems], (w:) R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji [Innovation in management and production engineering], Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2015.
 16. Skrzypek E., Uwarunkowania i konsekwencje zarządzania ryzykiem w organizacjach - ryzyko w projektach [Determinants and consequences of risk management in organizations - risk in projects], "Problemy Jakości" 11, 2011.
 17. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z poź. zm.).
 18. Wierzowiecka J., Zasady zarządzania ryzykiem w warunkach kontroli zarządczej na przykładzie Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni [Rules of risk management in management control on the example of the Faculty of Entrepreneurship and Quality Science in the Gdynia Maritime University], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 864, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 76, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 19. Zapłata S., Metody oceny ryzyka na potrzeby implementacji znormalizowanych systemów zarządzania [Methods of risk assessment for the purpose of normalized management systems implementation], "Współczesne Zarządzanie / Contemporary Management Quarterly" 1, 2012. 9 - 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu