BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraciuk Jakub (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Fuzje, przejęcia i alianse strategicznie w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw
Mergers, Acquisitions and Strategic Alliances in the Process of the Internationalization of Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 26, s. 288-302, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Alianse strategiczne, Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Mergers and acquisitions, Strategic alliances, Enterprise internationalization
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu było ukazanie różnych form internacjonalizacji przedsiębiorstw, a także przedstawienie fuzji, przejęć i aliansów strategicznych, jako ważnych strategii wchodzenia na rynki zagraniczne. Ukazano rynek fuzji i przejęć transgranicznych i zmiany dokonujące się na tym rynku. Wskazano, że kadra menedżerska na świecie planuje rozwijać swoje przedsiębiorstwa przede wszystkim poprzez alianse strategiczne, mniej menedżerów zdecydowałoby się na zawieranie fuzji i przejęć krajowych a jeszcze mniej fuzji i przejęć transgranicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to present the various forms of internationalization of companies, as well as to present mergers, acquisitions and strategic alliances as important strategies for entering foreign markets. The market for mergers and acquisitions across borders and changes taking place on this market has been shown. It was stated that managers worldwide plan to grow their businesses primarily through strategic alliances, fewer managers would choose to merge and take over national and even less mergers and acquisitions across borders. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambukita E., Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstw - aspekty teoretyczne, [Mergers and acquisitions as a business development strategy - theoretical aspects], ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67/2014.
 2. Bridgewater S., The internationalization process and types of firms, (in:) International Business, Theories, Policies and Practices, ed. M. Tayeb, Pearson Education, Harlow 2000.
 3. Dunning J. H., Explaining Changing Patterns of International Production: (in:) Defence of the Eclectic Theory, Oxford Bulletin of Economics & Statistics. Special Issue: The Multinational Corporation, 41, no. 4, November 1997.
 4. Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, [Globalization. Challenges for the strategic management], Wyd. Poltext, Warszawa 2001.
 5. Glinkowska B., Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw, [Strategic alliance as a road of the development of enterprises], ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach", 87/2010.
 6. Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, [Theories of the internationalization], ,,Gospodarka Narodowa", nr 10/2007.
 7. Gorynia M., Kasprzyk M., Ewolucja i zdolności adaptacyjne aliansów strategicznych, [Evolution and adaptability of strategic alliances], Przegląd Organizacji 2/2014.
 8. http://unctad.org/en/Pages/DIAE/World%20Investment%20Report/Annex-Tables.aspx
 9. https://www.pwc.com/us/en/deals/publications/assets/pwc-deals-joint-ventures-strategicalliances.pdf
 10. Kłysik-Uryszek A., Kuna-Marszałek A., Doświadczenia procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Próba weryfikacji modelu uppsalskiego, [Experiences of the process of internationalization of enterprises in the Lodz region. An attempt to verify the Uppsala model], ,,Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 41/2015.
 11. Korpus J., Fuzje i przejęcia - czynniki sukcesu i przyczyny niepowodzeń, [Mergers and acquisitions - success factors and causes for failure], http://www.praktycznateoria.pl/fuzjeprzejecia/
 12. McDougall P. P., Oviatt B. M., Shrader R. C., A comparison of international and domestic new ventures, ,,Journal of International Entrepreneurship", vol. 1/2003.
 13. Oczkowska R., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, [International expansion of enterprises in conditions of the globalization], Difin, Warszawa 2013.
 14. Rugman A.M., Collinson S., International Business, wyd. 4, Pearson Education Ltd., Essex
 15. 2006.Szymura-Tyc M., Pomiar stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstw - współczesne podejścia teoretyczne i założenia metodologiczne, [Measurement of the degree of internationalization of enterprises - current theoretical approaches and methodological assumptions], S,,tudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 172/2013.
 16. Thorelli H.B., Networks: Between Markets and Hierarchies, ,,Strategic Management Journal", 7/1986.
 17. Weerawardena J., Mort G. S., Liescha P. W., Knight G., Conceptualizing accelerated internationalization in the born global firm: A dynamic capabilities perspective, ,,Journal of World Business", vol. 42/2007.
 18. Witek-Hajduk M., Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, [Strategies of the internationalization of Polish enterprises in conditions of the accession of Poland for the European Union], Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 19. Young S., International market entry and development - strategies and management, Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire 1989.
 20. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, [To the globalization? Transformations in transnational corporations and in the world economy], PWN, Warszawa, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu