BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Piotr (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
"Ład Postlizboński" w Europie
"Post-Lisbon" Order in Europe
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2017, nr 2, s. 100-111, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Nowy ład międzynarodowy
International relations, New international order
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Paktu Północnego Atlantyku, Unia Europejska (UE)
North Atlantic Treaty Organization (NATO), European Union (EU)
Abstrakt
Autor w artykule stawia tezę, że okres w stosunkach międzynarodowych, który nastąpił po zimnej wojnie został już zakończony i obecnie znajdujemy się w kolejnym, któremu nadaje nazwę okresu postlizbońskiego. Dotychczas w dyskursie nad stosunkami międzynarodowymi jest on nazywany pozimnowojennym, bez wyraźnego wyznaczeniajego ram czasowych. Autor poprzez teoretyczne wprowadzenie o ładzie międzynarodowym, jako sposobie określania relacji między podmiotami międzynarodowymi oraz przedstawienie najważniejszych postanowień Traktatu z Lizbony oraz Nowej Koncepcji Strategicznej NATO (przyjętej w Lizbonie) stawia tezę, że nowy okres należy określać mianem ładu postlizbońskiego. Celem artkułu jest zbadanie prawdziwości tego założenia. Artykuł, dzięki analizie przedstawionych zagadnień stanowi próbę udowodnienia postawionej na początku tezy.(abstrakt oryginalny)

The author of the article puts forward a thesis that the period in the international relations that came after the Cold War has already been completed and we are now in another one, to which he gives the name of the Post-Lisbon order. So far, in the discourse on the international relations it is called the post-Cold War order, without a clear distinction of its timeframe. The author, who presents a theoretical introduction of the definition of the international order which he perceives as a way of determining the relationship between international actors, who also presents the most important provisions of the Treaty of Lisbon and the New NATO Strategic Concept (adopted in Lisbon), called the new period a post- Lisbon order. By analyzing the presented problems the article constitutes an attempt to prove the thesis which was put forward at the beginning.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aron Raymond. 1966. War and Peace, A Theory of International Relations, New York: Transaction Publishers.
 2. Balcerowicz Bolesław. 2002. Pokój i "nie-pokój" na progu XXI wieku, Warszawa: Bellona.
 3. Barcz Jan, Górka Maciej, Wyrozumska Anna. 2012. Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Chwalba Andrzej. 2011. Historia powszechna. 1989-2011, Warszawa: PWN.
 5. Clark Ian. 2008. Globalizacja i ład pozimnowojenny, W Globalizacja polityki światowej Kraków: WUJ.
 6. Findeisen Władysław. 1985. Analiza systemowa - podstawy i metodologia, Warszawa: PWN.
 7. Kaplan Morton. 1967. System Theory, W Contemporary Political Analysis, 140-153. Wonder Book.
 8. Łoś-Nowak Teresa. 2006. Stosunki międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 9. Ostaszewski Piotr. 2010. Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów, Warszawa: Książka i Wiedza.
 10. Pietraś Marek. 2007. Pozimnowojenny ład międzynarodowy W Międzynarodowe stosunki polityczne, 294-323. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 11. Wielomski Adam. 2007. Ład W Encyklopedia polityczna, 211-212. Radom: POLWEN.
 12. NATO 2020. Zapewnione bezpieczeństwo, dynamiczne zaangażowanie, PISM, Warszawa.
 13. Koncepcja Strategiczna NATO z 2010 roku, AJP-01(D), Grudzień 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu