BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Igielski Michał (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
An Analysis of Employee Motivation Systems in Pomeranian Enterprises
Analiza systemów motywowania pracowników w pomorskich przedsiębiorstwach
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 4, s. 81-95, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Motywacje, Motywowanie pracowników, Kapitał ludzki
Intellectual capital, Motivation, Motivating employees, Human capital
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D41, D83, M12
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel. Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem pozwala na działanie zgodnie z przyjętą misją oraz celami strategicznymi. Dlatego też realizacja funkcji personalnej w danej organizacji, bez względu na rozmiar działalności, nabiera większego znaczenia. Kapitał ludzki stanowi bowiem podstawową siłę napędową rozwoju firmy oraz ma istotny wpływ na jej pozycję konkurencyjną. Proces motywowania pracowników jest nieodłącznym elementem dobrze funkcjonującej firmy. To jak będą zmotywowani pracownicy odzwierciedla się w wynikach i zyskach organizacji. Stąd też celem opracowania jest analiza systemów motywacyjnych w pomorskich przedsiębiorstwach oraz identyfikacja najskuteczniejszych motywatorów dla zatrudnionej w nich kadry.
Metoda. Założone cele badawcze zostaną osiągnięte w oparciu o analizę dostępnych źródeł teoretycznych i przeprowadzonych przez autora, w 2017 roku, badań empirycznych, których głównymi celami, było ogólne określenie stopnia występowania koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim w badanych podmiotach wraz ze wskazaniem najistotniejszych uwarunkowań (w tym barier) jej rozwoju oraz określenie wpływu stosowania tej koncepcji w praktyce podczas budowy przewagi konkurencyjnej. Badanie zostało zaprojektowane w postaci ankiety ogólnej standaryzowanej, opisującej badany podmiot, a także wywiadów indywidualnych przeprowadzanych z 600 respondentami.
Wyniki. Dokonane analizy jednoznacznie ukazały rolę kapitału ludzkiego w budowania przewagi konkurencyjnej w badanych podmiotach. Okazało się także, że skuteczne motywowanie elementami pozapłacowymi możliwe jest tylko w przypadku, kiedy personel jest zadowolony z poziomu swojego wynagrodzenia. (abstrakt oryginalny)

Purpose. Effective business management allows taking action in line with one' mission and strategic goals. In the 21st century, it is becoming a priority for organizations, regardless of the size of its operations, to facilitate the work of the personnel. Human capital is the driving force behind the company's development and has a significant impact on its competitive position, and the motivation of employees is an integral part of a wellfunctioning company. How will motivated employees reflect on the performance and profits of the business. Therefore, the purpose of the study is to analyze incentive systems in Pomeranian enterprises and to identify the most effective motivators for their staff.
Methodology. The research objectives will be achieved by analyzing the available theory and conclusions from the author's empirical research conducted in 2017. Its primary objective was to determine the extent of application of the concept of human capital management in the audited entities and to identify the main determinants (including barriers) of its development. The study was designed as a general standardized questionnaire describing the study subject, as well as individual interviews with 600 respondents.
Findings. The analyses have clearly shown human capital to build competitive advantage in the examined entities. It has also been shown that effective motivation through non-pay elements is only possible if the staff are satisfied with their pay. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baron A., Armstrong M. (2008). Human capital management. Kraków: Wolters Kluwer Press.
 2. Borkowska S. (1996). Motivation system in the company. Warszawa: PWN Press.
 3. Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Intellectual capital. Warszawa: PWN Press.
 4. Edvinsson L., Malone M.S. (2001). Discover the true value of your business by finding its hidden roots. Warszawa: PWN Press.
 5. Griffin R.W. (2001). Management in organizations. Warszawa: PWN Press.
 6. Haber L.H. (1995). Management. Managing a small business. Kraków: WPSB Press.
 7. Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002). Accounting and management of intellectual capital. Gdańsk: ODiDK Press.
 8. Kopertyńska M.W. (2008). Motivating employees - theory and practice. Warszawa: Placet Press.
 9. Kożuch B. (2007). Learning about organization. Warszawa: CeDeWu Press.
 10. LaBarre P. (1996). The Rush on Knowledge. Industry Week, 19.02, p. 56.
 11. Miciuła I., Miciuła K. (2015). Methods of measuring the value of human capital. Contemporary economic problems, 858 (11), p. 271.
 12. Piotrowski Z. (2009). Human capital in the micro-enterprise sector. Łomża: WSZiP Press.
 13. Pocztowski A. HR management. Strategies - processes - methods. Warszawa: PWE Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu