BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warczewska Beata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Mastalska-Cetera Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Wrocławski obszar funkcjonalny (wrof) : charakterystyka pod kątem potencjalnej chłonności terenów
Wrocław Functional Urban Area : the Characteristic of Area Capacity Potential
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2018, nr I/1, s. 211-224, rys., bibliogr. 22 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne miasta, Strategia rozwoju gminy, Analiza wskaźnikowa, Wyniki badań
Town spatial planning, District development strategy, Ratio analysis, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wrocławski Obszar Funkcjonalny (WrOF)
Abstrakt
Zgodnie z kierunkiem zintegrowanego podejścia terytorialnego (integrated territorial approach) miejskie obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich wymagają prowadzenia spójniej, całościowej i skoordynowanej polityki rozwoju. Obecnie w Polsce brakuje uregulowań prawno-organizacyjnych rozwiązujących kwestię zarządzania wielopoziomowego. W takiej sytuacji rolę koordynacyjną przypisać można planowaniu przestrzennemu w skali regionalnej i subregionalnej. Jednym z jego elementów jest ocena realnej chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę. W artykule przedstawiono metodę analiz będących podstawą do szacowania chłonności terenów w miejskim obszarze funkcjonalnym Wrocławia. Analizami objęto 25 gmin wiejskich i miejsko - wiejskich oraz jako obszary odniesienia gminy miejskie Oława, Oleśnica i rdzeń obszaru, jakim jest Wrocław. Przyjęto założenie, że w analizach wykorzystane zostaną ogólnodostępne dane statystyczne i na tej podstawie zaproponowano zestaw wskaźników, w podziale na przestrzenne, demograficzne i środowiskowe. Zakres analiz obejmuje lata 1995, 2005 i 2015. Celem pracy jest charakterystyka obszaru funkcjonalnego Wrocławia pod kątem jego potencjalnej chłonności oraz porównanie uzyskanych wyników w czasie i przestrzeni. Zaproponowana metoda bilansowania może być przydatna do wyznaczania racjonalnych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego na szczeblu lokalnym i subregionalnym. (abstrakt oryginalny)

In accordance with the integrated territorial approach, the urban functional areas of regionalcentres require a coherent, comprehensive and coordinated development policy. Currently, there are neither legal nor organizational regulations in Poland solving the problem of multi-level management. In such situation the coordinating role can be attributed to spatial planning in both regional and sub-regional scale. One of its elements is the real capacity assessmentof the land planned for development.The article presents the method of analyses being the basis for estimating area capacity in the urban functional area of Wroclaw.The conducted analyses covered 25 rural and urban-rural municipalities, and as the reference areas the municipalities of Oława, Oleśnica and the core area i.e.Wrocław. It was adoptedthat the generally available statistical data will be used in the analyses and on this basis a set of indicators, divided into spatial, demographic and environmental criteria, was proposed. The scope of analyses covers the years 1995, 2005 and 2015. The purpose of the study is to characterize the functional area of Wroclaw in terms of its potential capacity and to compare the obtained results in time and space. The suggested balancing method can be useful for determining rational planning and spatial management directions at a local and sub-regional level.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazan-Krzywoszańska A., Mrówczyńska M., Skiba M. (2016). Chłonność terenów zieleni w mieście - studium przypadku miasta Zielona Góra. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury (JCEEA), t. XXXIII, z. 63 (2/I/16), Rzeszów: 401- 412.
 2. Borys T. (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 3. Chmielewski J. M. (2001). Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa: s. 332.
 4. Danilewicz J. (2013). Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: s. 426.
 5. Danielewicz J., Turała M. (2011). Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania metropolitan governance. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 258, Łódź:109-121.
 6. Gaczek W. M. (2015). Szanse i zagrożenia rozwoju wielkomiejskich obszarów funkcjonalnych na przykładzie aglomeracji poznańskiej. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 391, Wrocław: 11-22.
 7. Głaz M. (2006). Przekształcenia agrarne strefy podmiejskiej jako efekt oddziaływania miasta Wrocławia. W: Słodczyk J., Klimek R. (red.), Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich. Uniwersytet Opolski, Opole: 153-166.
 8. Gonda-Soroczyńska E. (2009). Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 4/2009, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków: 149-165.
 9. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 10. Lackowska M. (2009). Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: s. 322.
 11. Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego. (2005). Zarząd Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Opracowanie kryteriów chłonności ekologicznej dla potrzeb planowania przestrzennego. Raport końcowy. (2006). Kierownik pracy Fogel P., Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa: s.140.
 13. Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (2013). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 14. Stawasz D., Sikora-Fernandez D. (2012). Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako instrument służący zrównoważonemu rozwojowi miast. W: Maciejewska A. (red.) Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Studia PAN KPZK, t. CXLII, Warszawa:215-223.
 15. Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (2012). http:// www.bip.lubuskie.pl/system/obj/14604_WERSJA_OSTATECZNA__rozdz._1-3.pdf
 16. Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (2015). Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Topczewska T. (2014). Urbanizacja gmin podmiejskich w świetle studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Aspekty metodologiczne. Człowiek i Środowisko 38 (3-4), Warszawa: 5-28.
 18. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku Dz. U. z 2017 r., poz. 1073.
 19. Warczewska B. (2012). Poszukiwanie wskaźników pojemności przestrzennej terenów wiejskich leżących w granicach Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" w gminie Milicz. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr2/II/2012, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków: 49-62.
 20. Warczewska B., Mastalska-Cetera B. (2010). Charakterystyka Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego ze szczególnym uwzględnieniem systemu przyrodniczego. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 245, Łódź:157-167.
 21. Warczewska B., Mastalska-Cetera B. (2017). Chłonność terenów wiejskich w obszarach funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich - ujęcie teoretyczne. W przygotowaniu do druku: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Kraków.
 22. Warczewski W., Kukuła M. (2014). Rozpraszanie zabudowy a polityka przestrzenna gmin we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym. W: Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, red. S. Ciok i K. Janc. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 33/2, Wrocław: 277-290.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.1.1.014
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu