BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Telega Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Telega Ivan (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Inwestycje jako czynnik kształtowania ładu przestrzennego na przykładzie miasta Zamościa
Investments as a Factor Influencing on the Spatial Order on the Example of City of Zamość
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 147-159, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Ład przestrzenny, Miasto
Investment, Spatial order, City
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Zamość
Zamość
Abstrakt
Przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane w miastach przyczyniają się do tworzenia niezbędnej infrastruktury, ale też powodują zakłócanie ładu przestrzennego. Decyzje oraz pozwolenia wydawane przez władze samorządowe są często oparte wyłącznie na rachunku ekonomicznym, bez uwzględnienia aspektów przestrzennych, co powoduje powstawanie konfliktów przestrzenno-funkcjonalnych w strukturze miasta oraz dewastację krajobrazu miejskiego. Tezą pracy jest stwierdzenie, że zarządzanie procesem inwestycyjnym w mieście powinno uwzględniać skutki oddziaływania tych inwestycji na kształtowanie ładu przestrzennego, jakości przestrzeni miejskiej. Pogorszenie struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta oraz dewastacja krajobrazu znacznie obniża jakość życia mieszkańców oraz negatywnie wpływa na konkurencyjność miasta. Celem pracy jest próba opracowania modelowego ujęcia ładu przestrzennego oraz dokonanie oceny wpływu najważniejszych inwestycji w mieście na stan wybranych obszarów, wyznaczających ład przestrzenny na przykładzie Zamościa. Badanie zostało ograniczone do inwestycji powstałych w latach 19992008. Opracowanie modelu oceny ładu przestrzennego mieści się w ogólnym nurcie badań nad zrównoważonym rozwojem. (fragment tekstu)

Management of the investment processes in the city should take into account the impact of these investments on spatial order of urban space. Deterioration of spatio-functional structure of the city and devastation of the cultural landscape significantly decreases the quality of life and adversely affects the competitiveness of the city. The purpose of this paper is an attempt to develop the model of spatial order and to assess influence of major investments in the city on selected areas of spatial order on the example of city of Zamość. The study was limited to the investments incurred in the period of 1999-2008. The aim of following researches is to work out objective numeral measures of spatial order. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Problem wymierności ładu przestrzennego [w:] Ekonomiczne aspekty gospodarki przestrzennej, red. Łaguna T., "Ekonomia i Środowisko", Białystok 2004, T.1.
 2. Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 3. Hopfer A., Ład przestrzenny ekorozwoju obszarów wiejskich, Postępy nauk rolniczych, PAN, Fundacja "Myśl", Warszawa 1993.
 4. Podciborski T., Możliwość minimalizacji zagrożeń przestrzennych w sytuacjach kryzysowych przez wprowadzenie ładu przestrzennego, "Acta Scientiarum Polonorum" 7(4), 2008.
 5. Przegon W., Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Zamość i miasta Zamościa; zakres realizacji, elementy konfliktowe i potrzeby zmian, "Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie" nr 417, Kraków 2005.
 6. Przegon W., Plany zagospodarowania przestrzennego Zamościa a dewastacja historycznego krajobrazu kulturowego, "Czasopismo Techniczne. Architektura", Zeszyt 14-A, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Kraków 2006.
 7. Przegon W., Zamość światowym dziedzictwem kultury, Wydawnictwo Akapit, Kraków 1995.
 8. Siekierski J., Ład przestrzenny i lokalizacja w teorii ekonomii a konkurencyjność regionów, " Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", Tom X, zeszyt 2, Kraków 2008 [Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.seria.home.pl/, data wejścia 5.05.2009]
 9. Strategia Rozwoju miasta Zamość na lata 2008-2020 [dokument elektroniczny], s. 12, tryb dostępu: http://www.zamosc.pl
 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. nr 80, poz. 717.
 11. Ziobrowski Z., Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce. Mierniki i metoda oceny, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu