BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kierzyk Gabriela (Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktorant; TESKO" Tatrzańskia Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o.)
Tytuł
Ekologiczne i ekonomiczne aspekty zastosowania biogazu z wysypisk jako odnawialnego źródła energii w Polsce
Environmental and Economic Aspects of Landfill Biogas Used as a Renewable Energy Source in Poland
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 160-169, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zapotrzebowanie na energię, Odnawialne źródła energii, Biogaz
Energy demand, Renewable energy sources, Biogas
Uwagi
summ.
Abstrakt
Udział Polski w strukturach unijnych wymusza podejmowanie działań zmierzających do zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii (OŹE) w bilansie energetycznym kraju, między innymi zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego i trwałego. Prognozuje się, że wskutek uregulowań prawnych, związanych z wymogami środowiskowymi, oraz wzrostu ekologicznej świadomości społeczeństwa właśnie przedsiębiorstwa z branży ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii będą przeżywać dynamiczny rozwój w niedalekiej przyszłości OŹE stanowią alternatywę dla tradycyjnych nośników energii, a wykorzystywanie ich nie tylko nie wyczerpuje ograniczonych zasobów paliw kopalnych, ale zmniejsza emisję szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Jednym z odnawialnych źródeł energii jest energia uzyskiwana z wysypisk odpadów, tzw. biogazu. W niniejszym artykule zaprezentowano aspekty ekologiczne i ekonomiczne związane z wykorzystaniem tego biogazu. Celem autorki jest nie tylko ocena celowości zastosowania biogazu, ale także wskazanie mało dotąd rozpoznanych elementów rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji w tej dziedzinie (według powszechnie przyjętej metodologii). (fragment tekstu)

Participation of Poland in European Union structures force to activities aimed at increasing the share of renewable energy source (RES) in Polish energy balance according to idea of sustainable development. It is anticipated, that environmental friendly companies will forcefully expand in the near future, as a result of ecological awareness growth and law regulations connected with environmental requirements. RES are the alternative for traditional energy sources and using them not only does not exhaust limited fossil fuel sources but also reduces emission to environment. One of the renewable energy source is energy obtained from landfill biogas. This article presents environmental and economic aspects of landfill biogas usage. The author goal is not only purposefulness evaluation of landfill biogas usage but also indication of so far less known and recognized elements of economical efficiency investment calculus in that field (in accordance with the generally accepted methodology). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyński A., Możliwości wykorzystania biogazu w systemie dystrybucyjnym, "Czysta Energia" 2009, nr 2 (88).
 2. Ćwil M., Cenowa abstrakcja, "Czysta Energia" 2009, nr 2 (88).
 3. Ćwil M., Czy warto inwestować w biogazownie rolnicze w Polsce, "Czysta Energia" 2008, nr 11(86).
 4. Górka K., Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, "Zeszyty Naukowe AE", nr 668, Kraków 2005.
 5. Górka K., Wdrażanie koncepcji rozwoju zrównoważonego i trwałego, "Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 2 (32).
 6. Krzak J., Biogazownie w Polsce - nieocenione źródło energii?, BAS Biuro Analiz Sejmowych, Indos nr 4 (51), 19-02-2009 ISSN 1896-6659.
 7. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 r.
 8. Marzec A., Światowa konferencja klimatyczna COP 14, "Czysta Energia" 2008, nr 11 (86).
 9. Mielczarska-Rogulska M., Jak zainwestować w odnawialne źródła energii, "Czysta energia" 12(86)/2008.
 10. Mikuła J., Odnawialne źródła energii w programach na lata 20072013, "Czysta Energia" 2008, nr 12(86).
 11. Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 r.
 12. Obidziński S., Biomasa, Odnawialne źródła energii w Małopolsce. Poradnik, Kraków 2007.
 13. Polska Akademia Nauk, Studium wykonalności dla zabudowy bloku energetycznego firmy Haase Energietechnik GmbH (Niemcy) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na Składowisku Odpadów Komunalnych " Barycz," w Krakowie, Kraków 1997.
 14. Popczyk J., Wojciechowska U., Wywiad miesiąca z prof. Janem Popczykiem, Przewodniczącym Polskiego Klastra 3x20, "Czysta Energia" 2008, nr 10 (84).
 15. Poradnik gospodarowania odpadami - aktualizacja 2009.
 16. Polityka Ekologiczna Państwa 2009-2013 z perspektywą do 2016 r.
 17. Główny Urząd Statystyczny, Raport Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 r., Warszawa 2008.
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, Dz. U. 2003, nr 61, poz. 549.
 19. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 26 lutego 2009 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, Dz.U. 2009, nr 39, poz.320.
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonym w odnawialnym źródle energii", Dz. U.2008.
 21. Sadowski M., Pakiet Energetyczno-Klimatyczny, "Aura" 6/2008, nr 6.
 22. Ustawa o odpadach z dnia 27.IV.2001, Dz. U. 2007, nr.39, poz. 251 z późn. zm.
 23. Wojciechowska U., Rączka J., Wywiad miesiąca z Janem Rączką, Prezesem NFOŚiGW, "Czysta Energia" 2009, nr 4(92).
 24. Zabierska J., Zabierska A., Klimat w świetle czwartego raportu IPCC, "Czysta Energia" 2008, nr 10(84).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu