BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsowicz Krzysztof (Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktorant; TESKO" Tatrzańskia Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o.)
Tytuł
Zasady funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego
Rules for the Operation of Local Public Transport
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 170-181, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
System transportowy, Transport, Komunikacja miejska
Transport system, Transport, Municipal transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego stanowią zestaw ramowych wytycznych, kształtujących obraz transportowej sfery aktywności samorządów lokalnych. Celem niniejszego referatu jest wspólne rozpatrywanie ekonomicznych i prawnych uwarunkowań organizacji i funkcjonowania systemu transportu. Jest to wymuszone nierozerwalnym ciągiem przyczynowo - skutkowym czynników determinujących rynek potrzeb przewozowych w danej lokalnej przestrzeni ekonomicznej gminy. Uwarunkowania ekonomiczne oznaczają zbiór elementów otoczenia systemu transportowego o charakterze pierwotnym, wymuszającym stosowne modelowanie jego kształtu organizacyjnego. Uwarunkowania prawne systemu transportowego stanowią konglomerat konstytutywnych elementów o znaczeniu wtórnym dla systemu transportu, umożliwiają odpowiednie dopasowanie kształtu i zasad funkcjonowania systemu transportowego w sposób zgodny z wytycznymi jednostek politycznych, formułujących dane zapisy. Zasadniczo w niniejszym referacie wyróżniono dwa modele implementacji rozwiązań organizacji i funkcjonowania systemu lokalnego transportu zbiorowego: model budżetowy oraz model rynkowy. W swych ogólnych założeniach ukształtowanych poprzez praktykę funkcjonowania podmiotów realizatorów pracy przewozowej zakładają one - jako kryterium odróżniające - stosunek do odpłatności podmiotów użytkowników za korzystanie z usług systemu. (fragment tekstu)

Economic and legal circumstances of the operation of local public transport are a set of framework guidelines, which form the image of the sphere of transport activity of local governments. The purpose of this paper is to conduct a general examination of the economic and legal circumstances of the organization and operation of the transport system. This paper presents two models of solutions of the organization and operation of the local public transport system: the budget model and market model. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kornberger- Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2001.
  2. Kołodziejczyk H., Program prywatyzacji podmiotów komunalnych, Materiały z konferencji i sympozjum, red. Majewski J., Wyd. Gdańskie, Gdańsk 2004.
  3. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. PLACET Warszawa 2004.
  4. Wąsowicz K., Ostrowski T., Przedsiębiorczość komunalna, Wydawnictwo Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej 2003.
  5. Wołek M., Program prywatyzacji podmiotów komunalnych, Materiały z konferencji i sympozjum, red. Majewski J., Wyd. Gdańskie, Gdańsk 2004.
  6. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz. U. 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, Dz. U. 1997 nr 9, poz. 43 z późn. zm.
  8. Wąsowicz K., Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, "Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM" nr 28, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu