BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Telepraca jako źródło korzyści gospodarczych i społecznych
Telework as a Source of Economic and Social Benefits
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2009, vol. 8, s. 295-303, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Telepraca, Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia
Teleworking, Employment forms, Flexible employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym powodem, dla którego zauważa się odchodzenie od tradycyjnych form zatrudnienia na rzecz ich uelastyczniania, jest przeświadczenie, że nowe rozwiązania mogą dostarczyć korzyści zarówno przedsiębiorstwu (pracodawcy), jak i jego pracownikom (pracobiorcom), a turbulentne otoczenie wzmacnia jeszcze to przekonanie, wymagając, aby zawierane między nimi porozumienia (umowy) miały również zróżnicowany charakter, to jest taki, który umożliwia dostosowywanie się pracodawcom (przedsiębiorcom) i pracobiorcom (pracownikom) do zmian systemowych, strukturalnych i rynkowych, jakie towarzyszą globalizacji. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych jako narzędzi pracy do realizacji zadań daje liczne korzyści ekonomiczne i może stanowić o zdolności do konkurowania, a nawet zdobycia przewagi konkurencyjnej organizacji zarówno dziś, jak i jutro. Telepraca jest formą pracy korzystną z punktu widzenia ekonomicznego, etycznego, a także ekologicznego. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie perspektyw i przesłanek rozwoju telepracy oraz ukazanie korzyści gospodarczych i społecznych, jakie można osiągnąć wykorzystując narzędzia informacyjno-komunikacyjne do realizacji zadań. (fragment tekstu)

The aim of the hereby paper is to present the perspectives and premises of development of telework, as well as presentation of economic and social benefits that can be achieved using information and communication tools for task realization. The paper depicts the dynamics of development of telework, telework in Poland and social and economical aspects of such type of work. Application of digital tools for task realization offers numerous economic benefits and can determine the ability to compete or even gain competitive edge of an organization both today and tomorrow. Telework is a form of work beneficial from economical, ethical and ecological point of view. The presented aspects of telework as the source of economic and social benefits draw attention to relevance, even necessity, of creation of the right conditions favorable for implementation and development of such a form of organization of work. The growth of telework depends on the level of acceptance of such a work organization form by both the employees and the employers. Acceptance of telework is a matter concerning the whole society. Telework appears to be the perfect alternative for the traditional form of work. Equipped in a variety of benefits, it offers certain economic and social advantages. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Campbell J., Bamed J., Home, but not so alone, Intheblack, Melbourne July 2007, Vol. 77, Iss. 6.
 2. Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 3. Depta R., Teleworking jako alternatywna forma pracy w przyszłości, http:// www.idn.org.pl
 4. Golec-Nycz E., Osiewalska A., Telepraca w bibliotekach jako element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach wychowawczych. E-wyłączenie czy e-wyobcowanie, Publikacje Instytutu INB nr 2, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006.
 5. Harnik I. (red.), E- przedsiębiorczość, telepraca i usługi zdalne, MARR S.A, Drukarnia Vacat, Kraków 2008.6. Informacja prasowa z 16 kwietnia 2007 r.:
 6. Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców, Poznań 2007, http://www.telepraca-efs.pl/files/informacja_prasowa_16.04.2007.pdf [20.06.2009].
 7. Karwicka K., Telepraca - fenomen naszych czasów, http://www.idn.org.pl
 8. Kodeks pracy, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 181, poz. 1288.
 9. Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. Najmiec A., Psychologiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowanie telepracy, "Bezpieczeństwo Pracy'', nr 1, 2003.
 11. Nilles J. M., Telepraca, strategie kierowania wirtualną załogą, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, Warszawa 2003.
 12. Record numbers working from home. http://www.inthenews.co.uk/news/finance/rekord- numbers-working-from-home-$1132109.htm [20.06.2009].
 13. Szałkowski A., Zasoby ludzkie organizacji w kontekście wiedzy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" nr 711, Kraków 2006.
 14. Szałkowski A.(red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 15. Zientara P., Regiony Unii Europejskiej w obliczu rewolucji informatyczno-telekomunikacyjnej i procesów globalizacyjnych, "Wspólnoty Europejskie" nr 3/2007.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu