BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwaszczuk Natalia (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Wzorek Agata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Ivashchuk Oleksandr (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Identyfikacja ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego
Identification of Exposure to Currency Risk Polish Gas Sector
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 3, s. 179-191, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Ryzyko walutowe, Ryzyko kursowe, Gaz ziemny, Handel gazem
Currency risk, Exchange risk, Natural gas, Gas trade
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E60, L11, L95
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule ukazano funkcjonujący w rzeczywistości rynkowej polski sektor gazowniczy, który w znacznej mierze uzależniony jest od importu surowca. Następnie przedstawiono postępujący od 2011 r. proces liberalizacji rynku, a także starania w kierunku dywersyfikacji dostaw gazu. Celem artykułu jest określenie ekspozycji na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego. Na podstawie danych dotyczących wielkości importu gazu do kraju oraz danych kursów walut, w których jest on kupowany, określono wartość narażoną na ryzyko owego sektora. W analizie szczególną uwagę zwrócono na zmienność walut, która ma bezpośredni wpływ na wielkość omawianego typu ryzyka. Ekspozycja na ryzyko walutowe polskiego sektora gazowniczego okazała się na tyle istotna by zarekomendować potrzebę wprowadzenia nowoczesnych instrumentów do strategii zarządzania ryzykiem walutowym w polskim gazownictwie. (abstrakt oryginalny)

In the article shown operating on the market Polish gas sector, which largely depends on gas imports. Then presents the process of market liberalization that has occurred since 2011, as well as efforts to diversify gas supplies. The aim of this article is to determine the exposure to currency risk polish gas sector. On the basis of data on the volume of gas imports to the country and the data foreign exchange rates, in which it is purchased, specified value at risk of this sector. In the analysis, special attention was paid to the volatility of currencies, which has a direct impact on the size of this type of risk. Exposure to currency risk Polish gas sector proved to be significant enough to recommend to the need to introduce modern instruments for currency risk management strategy in the Polish gas industry. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albrycht I. red. (2013). Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego. Warszawa: Instytut Kościuszki.
 2. Forsal. (2017, styczeń 03). Finansopedia. Pobrano styczeń 02, 2017 z lokalizacji CAGR: http://finansopedia.forsal.pl/encyklopedia/finanse/hasla/912377,cagr.html
 3. Główny Urząd Statystyczny. (2016). Energia 2016. Warszawa: GUS.
 4. Kaliski M., Nagy S., Rychlicki S. i inni (2010). Gaz ziemny w Polsce - wydobycie, zużycie i import do 2030 roku. Górnictwo i Geologia, 3, 27-40.
 5. Maciej Kaliski S.N. (2010). Gaz ziemny w Polsce - wydobycie, zużycie, import do 2030 roku. Górnictwo i geologia, 3, 27-40.
 6. Ministerstwo Gospodarki. (2009). Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 7. Ministerstwo Gospodarki. (2015). Polska 2015. Raport o stanie handlu zagranicznego. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 8. Narodowy Bank Polski. (2016, czerwiec 30). Słownik. Pobrano styczeń 03, 2017 z lokalizacji Narodowy Bank Polski: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/ryzyko-walutowe
 9. Narodowy Bank Polski. (2017, styczeń 03). Narodowy Bank Polski. Pobrano styczeń 03, 2017 z lokalizacji Statystyka i sprawozdawczość: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html
 10. Orłowska-Puzio J. (2014). Zarządzanie ryzykiem walutowym w operacjach zagranicznych przedsiębiorstwa. Rozprawa doktorska. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania.
 11. PGNiG. (2014, kwiecień 25). Zakupy. Pobrano styczeń 03, 2017 z lokalizacji PGNiG: http://gk.pgnig.pl/pgnig/segmenty-dzialalnosci/obrot-i-magazynowanie/zakupy
 12. PGNiG. (2015, 3 30). Instrumenty finansowe i zasady zarządzania ryzykiem finansowym. Pobrano z lokalizacji PGNiG: http://www.pgnig.pl/reports/annualreport2014/instrumenty-finansowe-i-zasady-zarzadzania-ryzykiem-finansowym.html
 13. PGNiG. (2015). Roczny Raport 2015. Warszawa: PGNiG.
 14. PGNiG. (2016, Marzec 16). Prezentacja inwestorska. Warszawa, Mazowieckie, Polska.
 15. PGNiG. (2016). Prezentacja inwestorska. Warszawa: PGNiG.
 16. PGNiG. (2016). Prezentacja inwestorska. Czerwiec 2016. Warszawa: PGNiG.
 17. PGNiG. (2016). Roczny Raport. Warszawa: PGNiG.
 18. PGNiG. (2017, styczeń 03). PGNiG. Pobrano styczeń 03, 2017 z lokalizacji Import: http://gk.pgnig.pl/pgnig/segmenty-dzialalnosci/obrot-i-magazynowanie/import
 19. Polskie LNG. (2016, marzec 10). Polskie LNG. Pobrano styczeń 17, 2017 z lokalizacji informacje o spółce: http://www.polskielng.pl/o-firmie/informacje-o-spolce/
 20. Rogalski, M. (2016, czerwiec 03). Ceny gazu z Rosji. Kiedy Gazprom dogada się z PGNiG? Pobrano styczeń 10, 2017 z lokalizacji Money: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ceny-gazu-z-rosji-kiedy-gazprom-dogada-sie-z,176,0,2097584.html
 21. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (2012). Raport kierunki rozwoju ochrony konkurencji i konsumentów na rynku gazu w Polsce. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 22. Urząd Regulacji Energetyki. (2015, marzec 14). Obligo giełdowe. Pobrano styczeń 02, 2017 z lokalizacji Urząd Regulacji Energetyki: https://www.ure.gov.pl/pl/tagi/18,obligogieldowe.html
 23. Wysokiński M., Gromada A. (2016). Rynek gazu ziemnego w Polsce w kontekście potrzeb energetycznych kraju. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 1, 103-110.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.03.013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu