BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dydkowski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kos Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rozwój systemów informatycznych jednostek publicznych
Maintenance and Development of IT Systems With Emphasis on Public Service Systems
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 327-337, bibl.18 poz.
Słowa kluczowe
Systemy informatyczne, Wdrożenie systemów informatycznych, Finanse publiczne
Computer system, Implementation of information systems, Public finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H57 , K12 , L86 , M15
streszcz., summ.
Abstrakt
W praktyce jednostek publicznych dużym problemem jest prowadzenie otwartych konkurencyjnych postępowań na usługi związane z administrowaniem, serwisowaniem, utrzyma-niem i rozwojem systemów informatycznych. Z różnych przyczyn występuje bowiem duże uzależnienie się od dostawców tych systemów. W artykule przedstawiono zasady, którymi zamawiający powinien się kierować, aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia się od dostawcy systemu informatycznego i które też umożliwią zamawianie usług w otwartych konkurencyjnych trybach za-mówień publicznych.(abstrakt oryginalny)

In practice, one of the biggest problem for public services is how to conduct open competitive procedures for administrating, servicing, maintaining and developing IT systems. Due to various factors, there is a large dependence when it comes to the providers of these systems. This article presents the principles which the Purchaser should follow in order to reduce the risk of being dependent on the system provider, which also enables the buyer to follow an open competitive procurement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza dobrych praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, praca zbiorowa, "Projekt Systemowy dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji nr POIG.07.01.00-00-001/08". Pobrane z: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/001 6/24244/Analiza_dobrych_praktyk_w_zakresie_realizacji_umow_IT.pdf (20.12.2017).
 2. Barczak, A., Florek, J., Sydoruk, T. (2006). Projektowanie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 3. Dydkowski, G., Kos, B. (2015). Zarządzanie ryzykiem podczas realizacji projektów informatycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 852. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 73-81.
 4. Dydkowski, G., Urbanek, A (2016). The implementation, maintenance and development of IT systems: selected problems of designing contracts. Archives of Transport System Telematics, 9 (3), 9-15.
 5. Januszewski, A. (2008). Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1. Zintegrowane systemy transakcyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Kisielnicki, J. (2013). Systemy informatyczne zarządzania. Warszawa: Placet.
 7. Kos, B. (2013). Rozwój e-administracji w lokalnym i regionalnym transporcie zbiorowym na przykładzie Śląskiej Karty Usług Publicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 763. Ekonomiczne Problemy Usług, 105, 147-159.
 8. Koszlajda, T. (2001). Estymacja projektów informatycznych, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, 7 Konferencja PLOUG, Zakopane. Pobrane z: http://www.ploug.org.pl/? page_id=1860 (20.12.2016).
 9. Olszak, C., Ziemba, E. (red.) (2007). Strategie i modele gospodarki elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Parys, T. (2012). Ryzyko w projektach wdrożeniowych zintegrowanych systemów informatycznych - próba klasyfikacji pod katem barier i działań nim obarczonych. Problemy Zarządzania, 10 (3), 41-53.
 11. Radomska-Zalas, A. (2014). Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach informatycznych. Praca doktorska. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 12. Szyjewski, Z. (2004). Metodyki zarządzania projektami informatycznymi. Warszawa: Placet.
 13. Urząd Zamówień Publicznych (2009). Udzielanie zamówień publicznych na systemy informatyczne. Rekomendacje. Warszawa.
 14. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Dz.U. 2013 r., poz. 168 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r., poz. 88 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu