BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flaga-Gieruszyńska Kinga (Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Cywilnego)
Tytuł
E-wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako przykład rozwoju nowych technologii w sferze publicznej
E-Justice in Civil Cases as an Example of the Development of New Technologies in the Public Area
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 339-349, bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Informatyzacja
Informatization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K410
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka omawia założenia informatyzacji jako procesu tworzenia nowoczesnego sądownictwa cywilnego. W tym względzie szczególne znaczenie mają rozwiązania usprawniające organizację wymiaru sprawiedliwości oraz wprowadzające interaktywne formy informacji o prawie i orzecznictwie sądów powszechnych. Przykładem rozwiązania odnoszącego się już bezpośrednio do rozpoznawania i rozstrzygania sporów cywilnych w systemie teleinformatycznych jest zaś elektroniczne postępowanie upominawcze, traktowane jako postępowanie o charakterze pilotażowym, będące pierwszym krokiem do wprowadzania kolejnych postępowań zarówno o charakterze rozpoznawczym, jak i wykonawczym. Autorka wskazuje perspektywy informatyzacji postępowania cywilnego oraz występujące w tym zakresie szanse i zagrożenia związane przede wszystkim z połowicznością niektórych rozwiązań.(abstrakt oryginalny)

The Author discusses the foundations of informatization as a process of creating a modern civil judiciary. In this regard, of particular importance are solutions improving the organization of the system of justice and introducing interactive forms of information about the law and jurisprudence of common courts. While, an example of solutions directly relating to the recognition and settlement of civil disputes in the telecommunication system is an electronic writ, regarded as a pilot proceeding, which is a first step to the introduction of the new procedures, both of examination, and executive nature. The Author also points to the prospects of inforrnatization of civil procedure, and opportunities and risks present in this area, associated primarily with the incompleteness of some solutions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cyrul, W., Duda, J., Opiła, J., Pełech-Pilichowski, T. (2014). Informatyzacja tekstu prawa. Warszawa: LEX.
  2. Gołaczyński, J. (2016). Komentarz do art. 1311 k.p.c. [W:] J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: Legalis.
  3. Kotecka, S. (2011). Zagadnienia archiwizacji elektronicznych akt sądowych de lege lata. Pobrane z: www.nawokandzie.ms.gov.pl (28.12.2016).
  4. Kulski, R. (2016). Komentarz do art. 50528 k.p.c. W: A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 367-729. Warszawa: Legalis.
  5. Marszałkowska, D. (2013). Konferencja "Efektywność, sprawność i skuteczność w zarządzaniu sądami i sprawami - standardy europejskie". Pobrane z: www.iustitia.pl (23.12.2016).
  6. Ministerstwo Sprawiedliwości. Pobrane z: www.ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/portalinformacyjny/ (20.12.2016).
  7. Ministerstwo Sprawiedliwości. Pobrane z: Poradnik dla powoda. Pobrano z: http://www.waw.sa. gov.pl/container/budzet/epu/731_poradnikdlapowoda.pdf, s. 1-2 (18.01.2017).
  8. Rudkowska-Ząbczyk, E. (2016). Komentarz do art. 125 k.p.c. [W:] E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: Legalis.
  9. Strategia Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości na lata 2009-2014 (Dz.U. MS nr 2, poz. 8). Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu