BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klich Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński, Mazurkiewicz Cieszyński Mazura i Wspólnicy sp. p.)
Tytuł
Wybrane zagadnienia prawne elektronicznej dokumentacji medycznej
Electronic Health Records (Ehr)- Selected Legal Issues
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.2, s. 351-360, bibl.19 poz.
Słowa kluczowe
Dokumentacja, Medycyna, Ochrona danych
Documentation, Medicine, Data protection
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K32
streszcz., summ.
Abstrakt
W aktualnie obowiązującym porządku prawnym polski ustawodawca dopuszcza tworzenie dokumentacji medycznej w dwóch postaciach - tradycyjnej papierowej i elektronicznej. Zgodnie z założeniem legislatora po 31 grudnia 2017 roku w publicznym systemie opieki zdrowotnej forma elektroniczna ma stać się jedyną akceptowalną formą prowadzenia dokumentacji medycznej. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczne aspekty związane z tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem EDM, co nierozerwalnie związane jest z bezpieczeństwem danych medycznych.(abstrakt oryginalny)

In the Polish legal system, that is currently in force, the legislator allows to create health records in two forms - traditional paper and electronic. According to the legislator's assumption, after 31 st December 2017, in the system of public health services the electronic form is about to become the only acceptable form of keeping health records. Therefore the aim of this paper is to pay particular attention to the practical aspects of creating, keeping and sharing electronic health records, which is inseparably related to protection of medical data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrows, R.C., Clayton, P.D. (1996). Privacy, Confidentiality: and Electronic Medical Records. Journal of the American Medical Informatics Association, 3 (2), 139-148.
 2. Boratyńska, M., Konieczniak, P. (2001). Prawa pacjenta (s. 361-362). Warszawa: Difin.
 3. Flaga-Gieruszyńska K., Klich A., Kubala M. (2014). Dowód z dokumentacji medycznej w sprawach o unieważnienie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa na tle prawa cywilnego i kanonicznego (s. 43-67), [W:] M. Andrzejewski, K. Dadańska (red.), Współczesne problemy prawa rodzinnego i spadkowego, Szczecin.
 4. Gołaczyński, J., Kotecka, S. (2011). Klikając Temidę. Prawo Mediów Elektronicznych, 3, s. 11.
 5. Kamiński, M. (2008). Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych a perspektywy prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Prawo Mediów Elektronicznych, 8, Dodatek do Monitora Prawniczego, 16.
 6. Karkowska, D. (2016) (red.), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz (s. 462 i n.). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.
 7. Klich, A. (2016). Prawo dostępu do sądu - rozważania na tle informatyzacji postępowania cywilnego. [W:] M. Boratyńska (red.), Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu (s. 809-821). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 8. Kotecka, S. (2010). Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce. [W:] J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej (s. 3-4). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 9. Kurowska, E. W: Z. Cnota, G. Gura, E. Kurowska (2016). Zasady i tryb ustalania świadczeń/ roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz (s. 104-107). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. Kwiatkowska, E. (2016). Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery? Internetowy Kwartalnk Antymonopolowy i Regulacyjny. Seria Regulacyjna, 6, 20-32.
 11. NIK (2016). Informacja o wynikach kontroli. Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej. Warszawa (s. 7-8). Pobrano z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,10736, vp,13069.pdf.
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz.U. z 2015 r., poz. 2069.
 13. Szymczyk, D.M., Horoch, A. (2013). Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej. Część 2 - korzyści dla uczestników systemu ochrony zdrowia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (3),324-330.
 14. Ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793.
 15. Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 186.
 16. Ustawa z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1535.
 17. Ustawa z 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. z 2014 r. poz. 998.
 18. Ustawa z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1991.
 19. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 27.9.2012 r., I ACA 500/12, Legalis nr 743116.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126/2-35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu