BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brojakowska-Trząska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacje a internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw
Innovation and Internationalization Small and Medium Enterprises
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 4 (88) cz. 2, s. 69-79, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2017
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Innowacje
Small business, Enterprise internationalization, Innovations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F23, O31, O33, O34
streszcz., summ.
Abstrakt
Streszczenie: Cel - wskazanie zależności pomiędzy innowacjami a procesem umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wzajemnych interakcji - z jednej strony wpływu innowacji na internacjonalizację przedsiębiorstw, z drugiej zaś strony oddziaływania ekspansji zagranicznej na innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania - analiza czynników sprzyjających ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw oraz zestawienie ich z grupami efektów innowacji. Analiza literatury w kierunku wskazania form internacjonalizacji oraz tez pojawiających się w dyskusji na temat internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. Wynik - ekspozycja mechanizmu oddziaływania innowacji na umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw. Prezentacja zintegrowanego modelu internacjonalizacji innowacyjnych MSP uwzględniającego trzy ścieżki internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa: tradycyjne, globalne, ponownie globalne) oraz zakładającego, że baza wiedzy przedsiębiorstwa jest źródłem jej przewagi konkurencyjnej, a przedsiębiorstwa oparte na zaawansowanej wiedzy z reguły internacjonalizują się znacznie szybciej niż te posiadające tradycyjne zdolności. Oryginalność/wartość - analiza literatury pozwoliła na wskazanie zależności: innowacja-internacjonalizacja. Artykuł uwzględnia podstawowe informacje na temat innowacji tworzonych przez przedsiębiorstwa uczestniczące w procesie internacjonalizacji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - indication of the relationship between innovation and the process of internationalization of small and medium enterprises, in the context of interactions on the one hand, the impact of innovation on the internationalization of enterprises on the one hand, and on the other the influence of foreign expansion on the innovativeness of small and medium enterprises. Design/methodology/approach - analysis of factors conducive to foreign expansion of small and medium enterprises and their combination with the groups of effects of innovation. Literary analysis in the direction of the indication of forms of internationalization and also in the discussion on the internationalization of small and medium enterprises. Findings - exposition of the mechanism of influence of innovation on the internationalization of small and medium enterprises. Presentation of an integrated model for the internationalization of innovative SMEs, taking into account the three pathways of internationalization of small and medium-sized enterprises (traditional, global, global), and assuming that the knowledge base of the enterprise is a source of competitive advantage, and that knowledge-based firms generally internationalize significantly. Faster than those with traditional skills. Originality/value - literature analysis allowed to indicate dependence: innovation-internationalization. This article takes into account the basic information on innovation created by companies involved in the internationalization process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell, J., McNaughton, S., Young, S., Crick, D. (2003). Towards an Integrative Model of Small Firm Internationalisation. Journal of International Entrepreneurship, 1.
 2. Cieślik, J. (2001). Internacjonalizacja młodych, innowacyjnych firm. Warszawa: PARP.
 3. Daszkiewicz, N. (2004). Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Gdańsk: SPG.
 4. Daszkiewicz, N. (2008). Internacjonalizacja innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, numer specjalny, maj, 25-29.
 5. Dymitrowski, A. (2014). Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa. Autoreferat rozprawy doktorskiej, Katedra Marketingu Międzynarodowego, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 6. Dymitrowski, A. (2015). Rola innowacji w procesie ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 233.
 7. Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 8. Kosowska, M. (2011). Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. Praca doktorska. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 9. Leonidu, L.C., Katsikeas, C.S. (1996). The Export Development Process: An Integrative Review of Empirical Models. Journal of International Business Studies, 27 (Third Quarter).
 10. Louart, P., Martin, A. (2012). Small and Medium-sized Enterprises and Their Attitudes towards Internationalization and Innovation. International Business Research, 5 (6).
 11. Meisner, H.G. (1981). Aussenhandelsmarketing. Poeschel, Stuttgart: Verlag C.E.
 12. Oviatt, B.M., McDougal, P.Ph. (1994). Toward a Theory of International New Ventures. Journal of International Business Studies, 25.
 13. Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 14. Salomon, R.M., Shaver, J.M. (2005). Learning by Exporting: New Insights from Examining Firm Innovation. Journal of Economics & Management Strategy, 14 (2).
 15. Wolf, J.A., Pett ,T.L. (2000). Internationalization of Small Firms: An Examination of Export Competitive Patterns, Firm Size, and Export Performance. Journal of Small Business Management, 38 (2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.88/2-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu