BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rymarczyk Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zabezpieczenie przed ryzykiem rynkowym w działalności korporacji transnarodowych na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A.
Hedging in the Market Risk Management of Transnational Corporations on the Example of KGHM Polska Miedź S.A
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 4 (16), s. 36-51, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Ryzyko cenowe, Ryzyko kursowe, Ryzyko stopy procentowej
Derivatives, Price risk, Exchange risk, Interest rate risk
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F23, G32
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
KGHM Polska Miedź SA w Lubinie
Mining-Metallurgical Complex of Copper Polska Miedź, Ltd.
Abstrakt
KGHM Polska Miedź S.A. należy do największych przedsiębiorstw w Polsce oraz największych producentów miedzi i srebra na świecie. W ostatnich latach spółka podjęła intensywną ekspansję zagraniczną, pozyskując złoża i kopalnie w Ameryce Południowej i Północnej. Zdecydowana większość jej produkcji, bo aż 80%, jest eksportowana, głównie do krajów europejskich i Chin, a znaczna część pochodzi z zagranicy, tj. z kopalni Sierra Gorda w Chile. Znaczna okresowa fluktuacja cen na rynkach światowych oraz kursu dolara amerykańskiego, w którym generalnie kwotowane są ceny miedzi i srebra, zagraża utrzymaniu płynności finansowej spółki i realizacji budżetu. W związku z tym KGHM sformułował strategię zabezpieczeń przed najważniejszymi ryzykami rynkowymi, do których zalicza się ryzyko cenowe, ryzyko walutowe, a także w mniejszym stopniu ryzyko zmian stóp procentowych, ryzyko płynności oraz ryzyko inwestycji i dezinwestycji. Głównym instrumentem zabezpieczającym były opcje oraz różne ich kombinacje. Ich stosowanie zabezpieczało wyniki finansowe spółki, ale wiązało się z kosztami i znacznymi stratami, tj. utratą korzyści z powodu niestosowania zabezpieczeń derywatami. W związku z tym KGHM zrewidował dotychczasową politykę i obecnie stosuje zabezpieczenie za pomocą instrumentów pochodnych w znacznie mniejszym zakresie niż poprzednio.(abstrakt oryginalny)

KGHM Polska Miedź S.A. belongs to the largest enterprises in Poland and the largest producers of copper and silver all over the world. In the last years the company has taken the intensive foreign expansion in order to buy the deposits and copper mines in South and Nord America. The most part of its production (80%) is expported, mainly to European countries and China and substantial part comes from abroadi.e. from Sierra Gorda Mine in Chile. A big price fluctuation in the world markets and USD exchange rate in which the copper and silver prices are quoted, threaten to keep a financial liquidity of the company and budget execution. In connection with that KGHM formulated the hedging strategy against the most important market risks to which belong price risk, exchange rate risk and in a lower grade interest rate risk, liquidity risk and investment and desinvestment risk. The main hedging instruments were forward, option and their combinations. Their application protected the financial effects of the Corporation but involved great expanses and loses, which means it could achieve a larger benefits if it did not hedge its activities. Because of it KGHM made change of its hedge policy in the last years and currently uses protection with derivates to a lesser extent than in the past.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza polityki zabezpieczenia cen towarów i walut w KGHM Polska Miedź S.A. Materiały Kombinatu, Lubin, marzec 2004.
  2. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 r.
  3. http://raportroczny.kghm.pl/kluczowe-ryzyka- i-szanse (dostęp: 10.01.2016).
  4. http://raportroczny.kghm.pl/zarzadzanie -ryzykiem/kluczowe ryzyka i szanse (dostęp: 10.01.2016).
  5. KGHM Polska Miedź S.A. Sprawozdanie finansowe za rok 2014.
  6. KGHM Polska Miedź S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
  7. Rymarczyk J., 2014, Globalizacja KGHM Polska Miedź S.A., [w:] Rymarczyk J., Domiter M., Michalczyk W. (red.), Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 369, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  8. Rymarczyk J., 2015, Eksport jako forma internacjonalizacji KGHM Polska Miedź S.A., [w:] Domiter M., Drelich-Skulska B., Michalczyk W. (red.), Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 406, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  9. Zarządzanie ryzykiem w KGHM Polska Miedź S.A. Materiały Kombinatu, Lubin, marzec 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.4.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu