BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowiak Anna H. (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Struktury klastrowe jako element narodowych systemów innowacji
Cluster as an Element of National Innovation Systems
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 4 (16), s. 120-128, tab., bibliogr. 8 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Innowacje, Klastry, Polityka klastrów, Narodowy system innowacji
Innovations, Business cluster, Cluster policy, National innovation system
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F23, F68, L52, O11
streszcz., summ.
Abstrakt
Działania poszczególnych rządów oraz prowadzona przez nie polityka gospodarcza i rozwojowa powinny uwzględniać w swoich założeniach rozwój innowacji i innowacyjność. Podejmowane inicjatywy, takie jak wsparcie przedsiębiorstw czy inwestycje w edukację, powinny być nakierowane na pozyskiwanie nowych technologii i innowacji. Kraje kształtują swoje narodowe systemy innowacji w sposób bardziej lub mniej świadomy, co wynika m.in. z poziomu rozwojowego danego kraju oraz zdolności podmiotów krajowych do absorbcji wiedzy i działania z wykorzystaniem innowacji, np. w sferze produkcji. Jednym z takich celowych działań rządów może być wsparcie idei klastrów w ramach prowadzonej polityki klastrowej. To właśnie klastry są dogodnym miejscem do kreowania innowacyjności w regionach i dlatego stanowią ważny element w narodowych systemach innowacji. Celem artykułu jest przedstawienie struktur klastrowych jako elementów wchodzących w skład narodowych systemów innowacji oraz ich roli w kreowaniu innowacyjności przedsiębiorstw. Klastry i inicjatywy klastrowe to obecnie jedno z częściej używanych narzędzi polityki przemysłowej i technologicznej oraz polityki innowacyjnej poszczególnych państw. Niewątpliwie jednym z elementów polityki innowacyjnej kraju powinna być skutecznie prowadzona i celowa polityka klastrowa, klastry bowiem stanowią lokalne systemy innowacji i mogą stanowić efektywnie działający fragment narodowych systemów innowacji.(abstrakt oryginalny)

The actions of individual governments and their economic and development policies should take into account in their assumptions the development of innovation. Initiatives such as supporting enterprises or investing in education should be aimed at acquiring new technologies and innovations. Countries shape their national innovation systems more or less consciously, as a result of the country's development level and the ability of national actors to absorb knowledge and act on innovation, eg in the sphere of production. One such deliberate action by governments may be to support the idea of clustering within a cluster policy. Clusters are a good place to create innovation in the regions and are therefore an important part of national innovation systems. The aim of the article is to present clustering structures as components of national innovation systems and their role in the process of creating innovatitivnes of companies. Clusters and cluster initiatives are currently one of the most frequently used tools of industrial, technological and innovation policy of individual countries. Undoubtedly one of the elements of the country's innovation policy should be effective and targeted cluster policy, because clusters constitute local innovation systems and can constitute an effective part of national innovation systems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drelich-Skulska B., 2013, Narodowy system innowacji w Indiach na tle rozwoju gospodarczego kraju na przełomie XX i XXI wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 756, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 57, Szczecin.
  2. Drelich-Skulska B., Jankowiak A.H., Mazurek S. (red.), 2014, Klastry jako nośnik innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Czy doświadczenia azjatyckie można wykorzystać w warunkach gospodarki polskiej?, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Lundvall B., 1992, National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Pinter Publishers, London.
  4. Mikołajczyk B., Kurczewska A., 2008, Rola klastrów w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Przykład klastrów japońskich, [w:] materiały konferencyjne Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
  5. National Innovation Systems, 1997, Organization for Economic Co-Operation and Development, Paris.
  6. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
  7. Weresa A.M., 2012, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  8. Wierżyński W., Klastry katalizatorem innowacyjności, Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/ (dostęp: wrzesień 2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.4.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu