BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmińska-Haberla Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Instytucjonalne formy wsparcia inwestycji zagranicznych w sektor badawczo-rozwojowy na Dolnym Śląsku
Institutional Forms of Support of Foreign Investments in the Research and Development Sector in Lower Silesia
Źródło
Ekonomia XXI Wieku, 2017, nr 4 (16), s. 190-200, bibliogr. 9 poz.
Economics of the 21st Century
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Badania i rozwój (B+R), Placówki badawczo-rozwojowe
Direct investments, Research & Development (R+D), R&D facility research
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F21, F23, O32
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Dolny Śląsk jest regionem atrakcyjnym dla inwestorów zagranicznych, co przekłada się na wielkość strumienia napływu BIZ pochodzących z różnych regionów świata. Inwestycje zagraniczne mają w większości charakter typowo produkcyjny, lecz można zauważyć coraz częstsze zaangażowanie korporacji transnarodowych w działania na wyższych szczeblach łańcucha wartości - tworzenie w regionie centrów badawczo-rozwojowych. O atrakcyjności inwestycyjnej województwa dolnośląskiego decyduje wiele czynników, wśród których do najważniejszych należy zaliczyć wysoki poziom rozwoju gospodarczego, bardzo dobre położenie geopolityczne, wysoki poziom rozwoju przemysłu, a także dostęp do wysoko wykwalifikowanej siły roboczej dzięki funkcjonowaniu w regionie wielu uczelni wyższych. Dodatkowo o wysokiej atrakcyjności przesądza funkcjonowanie w województwie (głównie we Wrocławiu) rozwiniętej bazy innowacyjnej oraz współpraca nauki z biznesem. Nie bez znaczenia jest także zaangażowanie instytucji okołobiznesowych w przyciąganie inwestorów. Czynników, które decydują o podjęciu działalności w sektorze B+R w konkretnym państwie i regionie, jest wiele. Wśród nich znaleźć się może zaangażowanie władz lokalnych we wspieranie rozwoju takiej działalności poprzez kreowanie odpowiedniego klimatu, tworzenie niezbędnej infrastruktury, wsparcie finansowe czy informacyjne. Celem artykułu było zbadanie, czy i jakie instrumenty wykorzystywane są przez władze Dolnego Śląska w celu przyciągania korporacji transnarodowych inwestujących w centra badawczo-rozwojowe w regionie. Do realizacji celu badawczego w pierwszej części artykułu wykorzystano pozycje literaturowe zarówno krajowe, jak i zagraniczne, opracowania statystyczne oraz materiały źródłowe. W drugiej części zaprezentowano wyniki badania empirycznego (wywiady pogłębione) przeprowadzonego wśród instytucji zaangażowanych w proces przyciągania inwestycji do regionu. Podmioty okołobiznesowe i władze województwa dolnośląskiego posługują się ogólnymi instrumentami wsparcia i promocji BIZ, nie posiadają specjalnych narzędzi skierowanych tylko do sektora B+R. Dodatkowe działania realizowane są ad hoc, gdy inwestor wymaga dodatkowych informacji czy pomocy. Istotne znacznie ma promocja atutów regionu, w tym dokładne i jak najlepsze przedstawienie oferty, połączone z inicjowaniem i ułatwianiem kontaktów inwestora z uczelniami, centrami badawczymi czy parkami technologicznymi. Należy przypuszczać, że w kolejnych latach właśnie w tym kierunku będzie się rozwijać dalsze wsparcie.(abstrakt oryginalny)

Lower Silesia is a very attractive location for foreign investors, which is reflected in the size of the inflow of the FDI from different regions of the world. The vast majority of foreign investments is in the field of production, but there can be noticed a gradual involvement of transnational corporations in activities at higher levels of the value chain creation - the creation of research and development centers in the region. Lower Silesia is attractive for investors for several reasons: high level of economic development, a very good geopolitical position, a high level of industrial development and access to highly skilled labor, thanks to the functioning of many universities in the region. Additionally, the development of the innovation base and the cooperation between science and business are valued, as well as the involvement of business-related institutions. There are a lot of of factors influencing the set up of the R&D centers in a particular country and region. Among them is the involvement of local authorities in supporting the development of such activities by creating the right climate, necessary infrastructure, financial support or information. The region of Lower Silesia is a great place to conduct empirical research. This article aims to identify if and what kinds of forms of support are used by the regional authorities to lure transnational corporations that invest in research and development. In order to fulfill the research objective, the first part of the paper employs secondary data - domestic and foreign literature, statistical studies and source materials. The second part presents the results of empirical research (in-depth interviews) conducted among institutions involved in the process of attracting investments into the region. Business entities and authorities in Lower Silesia use general instruments of support and promotion of FDI, and they do not have special tools addressed only to the R&D sector. Additional actions are implemented ad hoc when an investor requires additional information or help. It is very important to promote the region's assets, including accurate and best presentation of the offer, combined with initiating and facilitating contacts with universities, research centers and technology parks. It is to be expected that further support will be developed in the following years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dunning J.H., 1993, Multinational Enterprise and the Global Economy, Addison-Wesley, Workingham.
  2. Eurostat, OECD, 2008, Podręcznik Oslo Manual, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  3. Godlewska-Majkowska H. i in., 2016, Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016. Województwo dolnośląskie, http://www.paih.gov.pl/publikacje/wojewodztwa# (dostęp: 29.09.2017).
  4. GUS, 2009, Nauka i technika w 2007 r., GUS, Warszawa.
  5. Invest in Wroclaw, 2017, http://invest-in-wroclaw.pl/dlaczego-wroclaw/ (dostęp: 23.09.2015).
  6. NBP, 2017, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2015 roku, NBP, Warszawa.
  7. OECD, 2008, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, Fourth Edition, OECD, Paris.
  8. Przybylska K., 2001, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  9. Stępniak A., 1996, Integracja regionalna i transfer kapitału. Inwestycje bezpośrednie w aspekcie klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-8929
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/e21.2017.4.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu