BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowska-Żywno Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Oznaczenie przedsiębiorcy w aspekcie znaku towarowego
Determination of entrepreneurs in terms of a trademark
Źródło
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 2016, nr 8(2), s. 325-337, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Znaki towarowe, Ochrona znaków towarowych, Marka, Usługi logistyczne, Prawo własności, Wizerunek przedsiębiorstwa
Trademarks, Trademark protection, Brand, Logistic services, Property law, Company image
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty i wpływu zasad oznaczenia przedsiębiorcy w aspekcie znaku towarowego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Współczesny rozwój gospodarczy oraz wzrastająca konkurencyjność miedzy podmiotami gospodarczymi powodują, że znaki towarowe odgrywają ogromną rolę w ich działalności. Znaki towarowe w obrocie gospodarczym spełniają trzy zasadnicze funkcje - oznaczenia pochodzenia towaru czy usługi, gwarancyjną i reklamową. Są fundamentalnym elementem promocji i strategii tworzenia wizerunku, zarówno przedsiębiorstwa, jak i produkowanych towarów lub oferowanych usług. W niniejszej dysertacji jako przykład chronionego znaku towarowego w formie nazwy i jednocześnie marki Autorka przedstawiła firmę podlaską ADAMPOL SA, której przedmiotem działalności gospodarczej są usługi logistyczne.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the essence of the principles and determination of an entrepreneur in terms of the trademark on the functioning of the company. Modern economic development and increasing competitiveness among businesses, make trademarks play a huge role in their business. Trademarks in business transactions fulfill three basic functions: the designation of origin of the goods or se rvices, warranty and advertising. They are a fundamental part of the promotion strategy any and manufactured goods or services offered. In this dissertation, as an example of a protected trademark in the form of the name and brand at the same time, the author presented the company from Podlasie - ADAMPOL SA, which subject of economic activity is logistics services.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczak A., du Vall M. (red.), Ochrona własności intelektualnej, UW, Warszawa 2010.
 2. Akt notarialny, Repertorium A ,numer 2802/96 z dnia 25.09. 1996 r.
 3. Altkorn J., Podstawy Marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2001.
 4. Altkorn J., Strategie marki w marketingu międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 5. Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009.
 6. Broszury Urzędu Patentowego, dostępne na stronie www.uprp.pl (zakładka "publikacje", a następnie "publikacje bezpłatne" 24.06.2016).
 7. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy zgłoszony z numerem Z-349713 z dn.17 lutego 2010 r.
 8. Dobiegała-Korona B, Doliński T. (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 9. European Trusted Brands, 2013.
 10. Haigh D., Brand Valuation: Measuring and leveraging your brand, Institute of Canadian Advertising, Toronto 2000.
 11. Holyoak J., Torremans P., Intellectual Property Law, Butterwords 1995.
 12. Jasińska K., Naśladownictwo opakowań produktów markowych w świetle prawa własności intelektualnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 13. Kodeks cywilny, przepisy o ochronie dóbr osobistych (art. 23 i 24 kodeksu cywilnego).
 14. Konwencja paryska z dnia 20 marca 1883 r., o ochronie własności przemysłowej, Dz. U. 1975, nr 9, poz. 51.
 15. Kotarba W., Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, PWE, Warszawa 2006.
 16. Kotarba W., Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
 17. Mordwiłko-Osajda J., Znak towarowy : bezwzględne przeszkody rejestracji, LexisNexis, Warszawa 2009.
 18. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie, LexisNexis, Warszawa 2003.
 19. Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (89/104/EWG).
 20. Piotrowska J., Renomowane znaki towarowe i ich ochrona, Beck, Warszawa 2001.
 21. Podrecki P., Środki ochrony praw własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 22. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., Dz U. 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.
 23. Promińska U.(red.), Prawo własności przemysłowej, LexisNexis, Warszawa 2005.
 24. Skubisz R., Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997.
 25. Stefanicki R., Prawne granice ochrony koloru jako znaku towarowego, "Monitor Prawniczy" 2002/4/166.
 26. Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 r., nr 94, poz. 1037.
 27. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1503.
 28. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r., o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U. 2007 nr 171, poz. 1206.
 29. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., o prawie własności przemysłowej, Dz.U. 2001 r., nr 49, poz. 508.
 30. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2000 r., nr 80, poz. 904.
 31. Wiszniewska I., Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001/12/1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1739
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu