BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Pater Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Kształtowanie zadowolenia i satysfakcji pracownika na przykładzie przedsiębiorstwa x
Shaping Employee Satisfaction and Satisfaction
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, 2017, z. 13, s. 191-217, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zadowolenie z pracy, Badanie satysfakcji, Postawy pracowników, Studium przypadku, Badania ankietowe, Wyniki badań
Job satisfaction, Satisfaction research, Employee conducts, Case study, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z najważniejszych oraz najcenniejszych zasobów każdej organizacji są osoby, które w niej pracują i budują jej wizerunek, a tym samym sprawiają, że firma funkcjonuje w odpowiedni sposób. Liczne badania przeprowadzane przez socjalnych badaczy przekonują, iż najlepsze przedsiębiorstwa na rynku to takie, w których zawodowa aktywność traktowana jest przez pracowników nie tylko jako źródło dochodu, lecz także jako przyjemność. Z wymienionych powodów dążenie organizacji do zapewnienia satysfakcjonujących i przyjaznych warunków powinno stać się jednym z priorytetów przedsiębiorstwa. Badanie satysfakcji pracowników wskazuje na aktualny poziom zadowolenia i satysfakcji zatrudnionych osób i równocześnie informuje o tym co robić, aby tę satysfakcję podnieść oraz utrzymać na zadowalającym poziomie. Istotne jest to, żeby pamiętać, że satysfakcja i zadowolenie pracownika nie jest luksusem, lecz warunkiem jego zaangażowania, kreatywności oraz lojalności, natomiast zadowolenie podwładnego przekłada się na zyski firmy i zadowolenie klienta. (abstrakt oryginalny)

One of the most important and valuable assets of any organization is the people who work there and build the image and make the company function properly. Numerous studies conducted by social scientists argue that the best companies on the market are those in which professional activity is treated by employees not only as a source of income but also as a pleasure. For these reasons, the organization's desire to provide a satisfying and friendly environment should be one of the company's priorities. Employee satisfaction surveys indicate the current level of job satisfaction and employee satisfaction and at the same time inform you what to do to keep this satisfaction up and keep it to a satisfactory level. It is important to remember that employee satisfaction and satisfaction is not a luxury, but a condition of commitment, creativity and loyalty, while subordinate satisfaction translates into company profits and customer satisfaction.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
  2. Brzezińska A.I., Piotrowski K., Wyznaczniki satysfakcji z wykonywanej pracy osób z ograniczoną sprawnością: kompetencje i relacje, Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2008.
  3. Jedynak P., Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością: instrumenty i uwarunkowania wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
  4. Pietroń-Pyszczek A., Motywowanie pracowników, wskazówki dla menedżerów, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2015.
  5. Pietroń-Pyszczek A., Proces motywowania w przedsiębiorstwach - przesłanki i kierunki zmian, [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  6. Sikora J., Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
  7. Springer A., Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika, "Problemy Zarządzania" 2011, vol. 9, nr 4 (34).
  8. Stabryła A., Zarządzanie w kryzysie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo M.files, Kraków 2010.
  9. Steinmann H., Scheryogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
  10. Tuziak B., Satysfakcja z pracy jako czynnik motywacyjny. Wybrane aspekty teoretyczne, [w:] Poszukiwanie tożsamości w jednoczącej się Europie, red. L. Zbigniew-Maciąg, D. Lewicka, AGH, Kraków 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-5391
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu