BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska-Woźniak Justyna (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University), Woźniak Dariusz (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Cele strategii lizbońskiej w regionalnych programach operacyjnych
Lisbon Strategy Goals in Regional Operational Programmes
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 118-135, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Strategia lizbońska, Fundusz Spójności, Regionalny Program Operacyjny
Lisbon Strategy, Cohesion Fund, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie wpływu Strategii Lizbońskiej na alokację funduszy spójności w ramach regionalnych programów operacyjnych. W szczególności została podjęta próba odpowiedzi na następujące pytania:
 • Jakie miejsce zajmują regionalne programy operacyjne w strukturze Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i jaki jest charakter podziału środków pomiędzy poszczególne województwa (czy poziom rozwoju gospodarczego ma związek z wielkością otrzymanych środków)?
 • Jaką część środków RPO przeznaczono na realizację celów Strategii Lizbońskiej w poszczególnych województwach i czy poziom rozwoju gospodarczego ma związek z alokacją środków na cele SL?
 • Jaka jest struktura wydatków związanych z realizacją celów SL (z punktu widzenia kategorii interwencji)?
Tekst został podzielony na trzy części: dwie opisowe, które próbują oddać istotę Strategii Lizbońskiej oraz regionalnych programów operacyjnych (RPO) oraz analityczny, badający strukturę planowanych wydatków RPO pod kątem działań przewidzianych w SL. Wnioski z niniejszego artykułu opracowano na podstawie analizy dokumentów planistycznych, aktów prawnych oraz wykorzystując techniki statystyczne (na przykład analizę korelacji). (fragment tekstu)

One of the most important policy issues in many parts of the world is the transformation of economies into knowledge driven economies. The concept of knowledge economy is given the highest priority also in the European Union's socio-economic agenda (the Lisbon Strategy launched in 2000 and renewed in 2005). The purpose of this paper is to present how Lisbon Strategy influences the allocation of cohesion funds aimed at Polish regional development. The article consists of three parts. First section reviews the goals of the Lisbon Strategy. In the second part the regional operational programmess for Voivodships are described. The third part contains the analysis of the allocation of the Polish Voivodships' operational programmes funds per categories connected with the Lisbon Strategy objectives for the cohesion policy programming period 2007-2013. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CEC, Communication From The Commission To The Council And The European Parliament, Common Actions for Growth and Employment: The Community Lisbon Programme, Brussels, 20.7.2005 COM(2005) 330 final.
 2. CEC, Communication to the Spring European Council, Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, Brussels, February, COM (2005) 24.
 3. CEC, Wzrost i zatrudnienie - Zintegrowane wytyczne na lata 20052008, COM (2005) 141, Bruksela, 12.04.2005.
 4. CEC (2007), Growing Regions, growing Europe, Fourth report on economic and social cohesion. Dostępny na: http://ec.europa.eu/regional_ policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/index_en.htm
 5. Facing the challenge. The Lisbon Strategy for growth and employment, Report from the High Level Group chaired by Mr. Wim Kok, November 2004.
 6. Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maj 2007r.
 7. Presidency Conclusion, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000.
 8. Procedury przygotowania programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (aktualizacja dokumentu z 17 lutego 2006 r.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 17 lutego 2006r.
 9. Rozporządzenie (We) Nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.
 10. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 11. ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
 12. Rzeczpospolita Polska, Krajowy Program Reform na lata 2005-2008, projekt wstępnie przyjęty przez Radę Ministrów 5 października 2005 r., Warszawa, październik 2005.
 13. Strategia rozwoju kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006r.
 14. Szlachta J., Zaleski J., Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej po roku 2013, "Gospodarka Narodowa" 3/2008.
 15. W artykule wykorzystano dane liczbowe z części Plan finansowy wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych. Programy są dostępne na stronach internetowych samorządów poszczególnych województw.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu