BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichoń Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorantka)
Tytuł
Pomoc publiczna w ramach regionalnych programów operacyjnych
Public Aid in Operational Programmes
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 136-146, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Regionalny Program Operacyjny
Public aid, Regional Operational Programme (ROP)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Instrumentem wspierania rozwoju regionów Wspólnoty Europejskiej są fundusze unijne. Ich zadaniem jest wsparcie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki. Doświadczenia krajów rozwiniętych wskazują, że przedsiębiorczość odgrywa olbrzymią rolę w gospodarce, stając się stymulatorem jej rozwoju. Polska przedsiębiorczość znajduje się obecnie na szczególnym etapie rozwoju. W dobie zmian gospodarczych i postępującego procesu globalizacji oczywistym staje się konieczność rozwoju bardziej konkurencyjnych podmiotów. Problem pozyskiwania kapitału stanowi najdotkliwszą przeszkodę rozwoju. Jest hamulcem w umacnianiu pozycji rynkowej wielu podmiotów. Programy operacyjne są najważniejszym narzędziem zapewnienia wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i innowacyjności podmiotów gospodarczych w Polsce. W przypadku wspierania ze środków publicznych podmiotów możemy domniemywać wystąpienie pomocy publicznej - otrzymanie nieuzasadnionych korzyści, wynikających z zarządzania środkami publicznymi. Za zgodną ze wspólnym rynkiem może zostać uznana pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w których poziom życia jest nienormalnie niski lub regionów, w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia. Pomoc publiczna tworzy szanse rozwoju przedsiębiorczości i daje nowe możliwości dla polskiej przedsiębiorczości, w postaci pobudzenia i ożywienia gospodarczego. Pomoc publiczna może być znaczącym źródłem finansowania rozwoju oraz poprawy bieżącej kondycji finansowej podmiotu gospodarczego, poprzez dostarczenie wpływów pieniężnych na inwestycje oraz łagodzenie zobowiązań publicznych poprzez ulgi, zwolnienia i umorzenia podatków. (fragment tekstu)

EU funds are instruments supporting the development of EU regions. They are to support restructuring and modernisation of economy. Experience of developed states shows that entrepreneurship plays a great role in the economy since it stimulates the development thereof. Polish entrepreneurship is at a special development stage. In the age of economic changes and on-going globalisation, it seems obvious that more competitive entities have to develop. Capital acquisition is the most severe development obstacle. It is a brake on strengthening the market position of many entities. Operational programmes are the most important tool to ensure economic growth, the development of competitiveness and innovativeness of business entities in Poland. If entities are supported with public funds, public aid consisting in the receipt of unreasonable benefits resulting from public fund management may be assumed. Aid for the economic development of regions where life level is abnormally low or regions which are subject to serious underemployment may be considered as consistent with the single market. Public aid establishes opportunities for the growth of entrepreneurship and gives new chances to Polish enterprises through economic revival and stimulation. Public aid may be a significant source of development finance and the improvement of current financial standing of a business entity by providing monies for investments and mitigating public commitments through allowances, exemptions and tax amortisation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mleka i przetworami mlecznymi.
 2. Dzierżanowski W., Stachowiak M., Cichowicz M, Zasłona M., Partnerstwo publiczno - prywatne a pomoc publiczna. Szkolenia, ekspertyzy i publikacje w zakresie pomocy publicznej dla UOKIK w ramach programu Transition Facility PL2004/016-829.01.10 Rezerwa Elastyczna, Grupa Doradcza Sienna, Wyginternational, IMC Polska.
 3. J. Famielec, Problemy opracowywania i programów operacyjnych na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej [w: ] Unia Europejska wpływ na rozwój Polski, red. M. Kotowska-Jelonek, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2008, s. 167.
 4. Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, MRR, Warszawa 2007.
 5. Osiatyński J., Finanse publiczne.Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 214.
 6. Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007 - 2013. Poradnik dla administracji publicznej wraz z komentarzami do Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego.
 7. Rozporządzenie KE Nr 70/2001.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1628/2006 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej.
 9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 10. Orzecznictwo ETS, sprawa C-387/92 Banco Exterior de Espana, Zb. Orz. str. I-877, pkt 13, oraz sprawa C-295/97 Piaggio, Zb. Orz. str. I-3735, pkt 34.
 11. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu