BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maziarz Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju energii odnawialnej w Polsce
Economic Conditions of Development of Renewable Energy in Poland
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 147-156, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej
Sustainable development, Renewable energy, Renewable energy sources, Renewable energy development strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zanieczyszczenie środowiska staje się coraz bardziej istotnym elementem polityki energetycznej w wielu rozwiniętych krajach. Chcąc uniknąć dalszej degradacji środowiska naturalnego podjęto działania, mające na celu zmniejszenie oddziaływania przemysłu energetycznego na środowisko. Jedną z form jest promowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). Rozwój energii odnawialnej jest uwarunkowany przede wszystkim posiadaniem zasobów oraz opłacalnością wytwarzania energii z tych źródeł. Niestety energia odnawialna może tylko w ograniczonym zakresie konkurować z energią konwencjonalną. W wielu państwach zaczęto wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii, mając na uwadze nie tylko efekt ekologiczny w postaci ograniczenia emisji, ale również w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Nawet w krajach rozwiniętych, które osiągnęły już znaczny postęp w produkcji energii z OZE, w dalszym ciągu funkcjonują liczne mechanizmy wspomagające dalszy jej rozwój. Także w Polsce można zaobserwować wzrost zainteresowania OZE, co znalazło odzwierciedlenie w licznych dokumentach urzędowych. W niniejszej pracy podjęto próbę analizy uwarunkowań i możliwości rozwoju dla OZE w Polsce. W tym celu dokonano przeglądu dostępnych OZE, a także oceny możliwości wykorzystywania w najbliższych latach. Mając na uwadze istnienie wielu barier skutecznie utrudniających stosowanie OZE, konieczny był także przegląd instrumentów administracyjno-prawnych oraz ekonomicznych - zarówno funkcjonujących, jak i możliwych do wdrożenia - mających spowodować dalszy wzrost zainteresowania energią odnawialną. (fragment tekstu)

The purpose of this document is to analyze conditions and potentials of development of renewable energy in Poland. To aim this, the accessibility of renewable energy and also the evaluation of exploiting ability in the next few years were checked. Having in mind the existence of many barriers effectively making it difficult to apply renewable energy it was necessary to make an inspection of economical and administrative instruments - both functioning and possible to implement - being supposed to cause further growth of interest in the renewable energy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Górka K., Opłacalność wykorzystania i rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce, "Zeszyty Naukowe" nr 668, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 2. Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 3. Dyrektywa 2001/77/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 września 2001 r. w sprawie promocji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.
 4. Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania.
 5. Lewandowski W. M., Proekologiczne odnawialne źródła energii, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.
 6. Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, Warszawa, grudzień 2006 r.
 7. Polityka energetyczna Polski do 2025 roku - dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r., M.P. 2005 nr 42, poz. 562.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła, a także ciepła ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz zakresu tego obowiązku, Dz.U. 2000 nr 122, poz. 1336.
 9. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej - przyjęta przez Sejm RP 23 sierpnia 2001 r.
 10. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, Ministerstwo Środowiska, 2000 r.
 11. System finansowania ochrony środowiska w Polsce, red. J. Famielec, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 12. System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, red. J. Famielec, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 13. II Polityka Ekologiczna Państwa - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu