BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozina Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Typologia negocjacji w przedsiębiorstwie
Business Negotiations Typology
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 181-189, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Negocjacje w biznesie, Teoria negocjacji, Rodzaje negocjacji, Negocjacje
Negotiations in business, Negotiation theory, Types of negotiations, Negotiations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z istotnych aspektów kompleksowego i wielowymiarowego modelu negocjacji w przedsiębiorstwie - traktowanych jako instrument zarządzania - jest wyodrębnienie ich podstawowych rodzajów [Kozina 2006]. Umożliwia to bowiem sprecyzowanie uniwersalnych i specyficznych cech tych negocjacji oraz ich zakresu i celów, a co za tym idzie - wypracowanie adekwatnych narzędzi metodycznych, zwłaszcza w procesie ich planowania. Celem niniejszego referatu jest zatem przedstawienie własnej propozycji typologii rozważanych negocjacji. Należy podkreślić, iż nie jest to łatwe zadanie, ze względu na znaczne zróżnicowanie tych negocjacji oraz brak kompleksowych i spójnych propozycji ich typologii w literaturze przedmiotu. Zaprezentowana w referacie koncepcja ujmuje najważniejsze kryteria tego rodzaju typologii, ze świadomością, iż nie jest ona wyczerpująca, a wszelkie schematy klasyfikacyjne w omawianej dziedzinie są względne. (fragment tekstu)

The objective of the paper is to present the typology of business negotiations, treated as managerial tool. Such a typology constitutes a crucial aspect of complex and multidimensional model of business negotiations. Firstly, general concept of those negotiations is described. Secondly, their typology is suggested, including both generic and supplementary criteria. Thirdly, some particular types of business negotiations are considered, reflecting their specific features. Summing up the paper, the subsequent areas of research are pointed out. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bazerman M.H., Lewicki R.J. (red.), Negotiating in Organizations, Sage Publications, Beverly Hills 1983.
 2. Bazerman M.H., Lewicki R.J., Contemporary Research Directions in the Study of Negotiations in Organizations: A Selective Overview, "Journal of Occupational Behaviour" 1985, vol. 6.
 3. Borkowska S., Negocjacje zbiorowe, PWE, Warszawa 1996.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Chwistecka-Dudek H., Fuzje i przejęcia - faza negocjacyjna, ''Przegląd Organizacji" 2003, nr 7-8.
 6. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 7. Cygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.
 8. Dąbrowski PJ., Praktyczna teoria negocjacji, Sorbog, Warszawa 1991.
 9. Drury C., Rachunek kosztów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 10. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 11. Fisher J. G, Frederickson J. R., Peffer S. A., Budgeting: An Experimental Investigation of the Effects of Negotiation, "The Accounting Review" 2000, vol. 75, nr 1.
 12. Freund J.C., Merger Negotiations (w:) M.L. Rock (red.), The Mergers & Acquisitions Handbook, McGraw Hill, New York 1994.
 13. Grudzewski M, Hejduk I. K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 14. Kamiński J., Negocjowanie. Techniki rozwiązywania konfliktów, Poltext, Warszawa 2003.
 15. Kozina A., Negocjacje w procesach fuzji i przejść, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004, nr 3-4.
 16. Kozina A., Model negocjacji jako instrumentu zarządzania firmą (w:) Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, red. K. Zimniewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, "Zeszyty Naukowe", nr 81, Poznań 2006.
 17. Kozina A., Draus M., Negocjacje w procesie restrukturyzacji firmy (w:) Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty, red. J. Skalik, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2001, nr 916.
 18. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W., Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 19. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 20. Mesjasz C., Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 21. Moore C.W., The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflicts, Jossey-Bass Publications, San Francisco 1996.
 22. Nauta A., Sanders K., Interdepartamental Negotiation Behavior in Manufacturing Organizations, "The International Journal of Conflict Management" 2000, vol. 11, nr 2.
 23. Negocjacje. Harvard Business Essentials, MT Biznes Ltd., Konstancin- Jeziorna 2003.
 24. Perrotin R., Heuschen P., Kupić z zyskiem. Negocjacje handlowe, Poltext, Warszawa 1994.
 25. Rahim M.A., Managing Conflict in Organizations, Praeger Publishers, New York 1986.
 26. Rządca R., Negocjacje w interesach, PWE, Warszawa 2003.
 27. Sheppard B.H., Bazerman M.H., Lewicki R.J. (red.), Research on Negotiation in Organizations., A Biannual Research Series, JAI Press Inc., Volume 2, Greenwich 1990.
 28. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 29. Tyrańska M., Kozina A., Negocjacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Sta- bryły, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 30. Walton R.E., McKersie R.B., A Behavioral Theory Of Labor Negotiations: An Analysis Of A Social Interaction System, McGraw-Hill Book Company, New York 1965.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu