BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Macełko Marta (Politechnika Śląska), Aleksander Aneta (Politechnika Śląska)
Tytuł
Koncepcja kapitału relacyjnego jako składnika kapitału intelektualnego organizacji
The Concept of a Relational Capital as a Constituent of an Organisations Intellectual Capital
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 202-213, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Kapitał relacyjny, Kapitał intelektualny
Enterprise management, Enterprise development, Relational capital, Intellectual capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa działające na rynku ostrej rywalizacji zmuszone są poszukiwać coraz to nowszych narzędzi walki konkurencyjnej. Powszechna stała się świadomość niewystarczającej siły zasobów materialnych, jak również zasobów niematerialnych. Coraz łatwiejszy dostęp do kapitału, pracy, informacji, czy nawet wiedzy sprawia, że źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw stają się inne, rzadsze zasoby. Autorki opisały wpływ relacji z poszczególnymi grupami interesariuszy na działanie przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano przegląd definicji kapitału relacji występujących w literaturze przedmiotu, a także sposoby budowania kapitału relacji w organizacji. Skupiono uwagę na takich aspektach, jak: potencjał pracowników, edukacja klientów, wartości firmy, tożsamość i wizerunek, kultura organizacyjna firmy, public relations i CRM, jako czynnikach sprzyjających kształtowaniu kapitału relacji. Podsumowując autorki wymieniły narzędzia przydatne w nawiązywaniu relacji i podkreśliły znaczenie klienta jako kluczowego czynnika sukcesu firmy. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia więzi z klientem, jako świadomie zarządzanego zasobu firmy. (fragment tekstu)

The paper deals with the role and significance of relational capital in functioning of contemporary organisations. It presents the impact of relationship with particular groups of stakeholders on the operation of enterprise. The article submits the range of definitions of relationship capital that can be encountered in the literature of the subject, as well as the ways of relationship capital building in the organisation. The authors focused on such issues like employees potential, customers education, company's values, corporate identity and image, organisational culture, public relations and CRM as the favourable factors for relationship capital building. On summarizing, the authors enumerated tools that facilitate relationships establishing and highlighted the significance of customer as the key success factor for the company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aubert B., Khoury G., Jaber R., Enhancing customer relationship through customer Education: An exploratory study, Grenoble 2005, http:// medforist.grenoble-em.com/Contenus/Conference%20Amman%20 EBEL%2005/pdf/29.pdf, data 05.05.2008.
 2. Aubert B., Ray D., La formation des consommateurs: une demarche innovante C la croisee des ressources humaines et du marketing [ In: ] Moderniser la gestion des hommes dans l'entreprise, ch 4, Liaisons, Paris 2005.
 3. Biernat J., Wartość Public relations - kapital relacji (1), cz. 2, V Kongres Public Relations, Rzeszów 2006, http://www.transferwiedzy.pl/ index.php/2007/05/30/wartosc-public-relations-%E2%80%93-kapital- relacji-1-cz2/, data 05.05.2008.
 4. Biernat J., Zarządzanie przestrzenią organizacji; " Przegląd Organizacji" nr 2, 2001.
 5. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw, Ossolineum Wrocław 1988.
 6. Brooking A., The Management of Intellectual Capital, "Long Range Planning" vol. 30.
 7. Bukowitz W. R., Williams R. L., The Knowledge Management Fielbo- ok, "Financial Time", Prentice Hall, London 2000.
 8. Capiga M., Kapital klienta - przedmiot kompleksowej oceny działalności banku, www.nbp.pl/publikacje/bank_i_kredyt/2004_09/capiga.pdf,data 05.05.2008.
 9. Czerska J., Podemski W., Mapa relacji przedsiębiorstwa, www.lean. info.pl/pliki/relacje_przedsiebiorstwa.pdf., data 05.05.2008.
 10. Edvinsson L., Developing a Model for Managing Intellectual Capital at Skandia, Long Range Planning, vol. 3 nr 3.
 11. Fitz - Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 12. Gaillard-Meer C., Customer Education, Chicago: Nelson-Hall, 1984.
 13. Honebain P., If you teach them, will they come?, "Merketing News", Vol. 29 Issue 1, 1995.
 14. Honebain P., Strategies for Effective Customer Education, Chicago: American Marketing Assosiation/NTC Books, 1997.
 15. Koźmiński A. K., Po wielkim szoku, PWN, Warszawa 1982.
 16. Krupski R., red. Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002; Biernat J., Zarządzanie przez public relations, czyli zarządzanie przestrzenią organizacji.
 17. Lovelock C., Vanderwe S., Lewis B., Service marketing, a European perspective, Harlow: Pearson Education limited, 1996.
 18. Perechuda K. red., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, /wyd. cyt./ rozdz. 32; Biernat J., Zarządzanie przestrzenią organizacyjną.
 19. Rifkin J., Wiek dostępu, Wydawnictwo Dolnośląskie 2003.
 20. Stachowicz - Stanuch A., Stachowicz J., Zarządzanie poprzez wartości, a proces wdrażania CRM, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ ref25_full.html, data 05.05.2008.
 21. Stachowicz - Stanuch A., Kultura marketingowa przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2001.
 22. Stachowicz - Stanuch A., Zarządzanie poprzez wartości - perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 23. Warschat J., Wagner K., Hauss J., Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Engineering Sector, Report on Workshop Intellectual Capital/ Intangible Investment 22nd November 1999, European Commission.
 24. Centrum Badań Marketingowych, http://cbmtest.pl/x.php/50/Kultura-i- kHmat-w-organizacji.html,data 05.05.2008.
 25. Microsoft Poland, http://www.microsoft.com/poland/business/people- ready/connections/insight/default.mspx, data 05.05.2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu