BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarczyk Anna (Akademii Ekonomicznej w Krakowie), Kaczmarczyk Krzysztof (Akademii Ekonomicznej w Krakowie)
Tytuł
Ocena wykorzystania aktywów przedsiębiorstwa handlowego w świetle sprawozdań finansowych
Assessing the Use of Assets of a Trading Company in the Light of Financial Statements
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 274-287, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Sprawozdanie finansowe, Aktywa
Commercial enterprises, Financial statements, Assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podstawowym źródłem informacji na temat sytuacji oraz rezultatów działalności jednostki gospodarczej w danym okresie są sprawozdania finansowe. Istotnym miernikiem dla oceny działalności przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym jest wynik finansowy, czyli różnica między globalną sumą przychodów a całkowitą sumą kosztów. W dużej mierze na wielkość wyniku finansowego ma wpływ wielkość kosztów uzyskania przychodów, które są efektem gospodarności przedsiębiorstwa. Gospodarność przejawia się w odpowiednim zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa - aktywami, będącymi w jego posiadaniu, które zostaną wykorzystane do uzyskania przychodów. Skuteczne zarządzanie zasobami powinno opierać się na rzetelnej analizie wykorzystania poszczególnych aktywów, według wybranych kryteriów, poprzez obliczenie wybranych wskaźników. Dla pełnego obrazu ważna jest analiza porównawcza porównywalnych ze sobą okresów z uwzględnieniem zmieniających się warunków na rynku, wyciągnięcie wniosków, a następnie przyjęcie odpowiednich metod efektywnego zagospodarowania majątku przedsiębiorstwa w celu maksymalnego wykorzystania jego możliwości produkcyjnych. Celem opracowania jest podkreślenie znaczenia analizy majątku oraz możliwości jej wykorzystania dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego. (fragment tekstu)

Financial statements are the basic source of information on the situation and results of the operation of a business entity within a given period. The financial result, i.e. the difference between the total income and the total cost, is a measure which is important for assessing the company's operation in a financial statement. It is largely determined by deductible expenses which show the company's prudent financial management. Prudence means managing appropriately the company's assets which are used to generate income. Effective management of resources should be based on a reliable analysis of the use of assets according to defined criteria by calculating selected ratios. To have a full picture it is important to perform a comparable analysis which compares different periods while paying attention to changing market conditions, to draw conclusions and then to adopt appropriate methods of effective management of company's assets in order to maximize its production potential. This paper aims at emphasizing the importance of analyzing the use of assets and possibilities of using it to ensure company's effective operation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn informacyjny dla służb ekonomiczno - finansowych, 2005, nr 36.
 2. Bodie Z., Merton R. C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.
 3. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2005.
 4. Gos W., Sprawozdawczość i rewizja finansowa, Część 1, 2 i 3, Presspu- blica, Warszawa 2005.
 5. Micherda B., Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 6. Praca zbiorowa pod red. A. Filutowskiego, Analiza i kontrola finansowa w praktyce, Wiedza i praktyka, Warszawa 2005.
 7. Praca zbiorowa pod red. E. Śnieżek, Wprowadzenie do rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003.
 8. Praca zbiorowa pod red. E. Walińskiej, P. Urbanka, Rachunkowość zarządcza, Fundacja rozwoju rachunkowości w Polsce, Łódź 2000.
 9. Praca zbiorowa pod red. K Winiarskiej, Podstawy rachunkowości, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, MSR1- Prezentacja sprawozdań finansowych.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 12. Winiarska K., Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2001.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu