BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurkowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Podstawowe zasady finansowania projektów inwestycyjnych z udziałem środków UE
Basic Principles Underlying the Financing of Investment Projects with the Participation of EU Funds
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 288-300, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Projekty inwestycyjne, Finansowanie projektów, Fundusze unijne
Investment project, Projects financing, EU funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska ma możliwość korzystania ze znacznych środków UE, przeznaczonych w większości na sfinansowanie projektów inwestycyjnych. Dotacje z funduszy EU mogą zatem stanowić ważne źródło finansowania działań rozwojowych przedsiębiorców. W związku z tym, iż w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Polska uzyskała dofinansowanie w kwocie ok. 67,3 mld euro istotne jest wykorzystanie tego źródła finansowania projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury, transportu, ochrony środowiska, nowych technologii. Celem referatu jest określenie wybranych zasad związanych z dostępem i wykorzystaniem źródła finansowania w postaci dotacji z funduszy UE na realizację projektów inwestycyjnych. Analizie poddano regulacje oraz normy prawne w zakresie m.in. prowadzenia polityki rozwoju i na tej podstawie przedstawiono definicje inwestycji, projektu inwestycyjnego, wielkości i podziału na poszczególne programy operacyjne oferty finansowej UE, maksymalne kwoty dofinansowania na poszczególne cele polityki regionalnej oraz algorytm wyznaczania wielkości dotacji dla poszczególnych beneficjentów. (fragment tekstu)

Poland is now in a position enabling it to take advantage of considerable EU funds, which would be allocated to finance investment projects. Therefore, grants from the EU funds may constitute a major source of funds for development strategies realized by entrepreneurs. In association with the fact that for the period between 2007 and 2013 Poland has been granted a subsidy to the amount of approximately 67.3 thousand million Euros, it is vital that this source of finance is exploited appropriately and with the most effective results as regards infrastructure, transport, environment conservation and new technologies. The aim of the present report is to determine the select criteria concerning the access to and the terms of use of financial resources deriving from the EU funds subsidies granted for the specific purpose of the implementation of investment projects. Legal regulations and norms regarding, among others, the strategy for development policymaking and on this very basis the definitions of investment, investment project, scale and allotment of the EU financial offer to specific operational programs, maximum subsidy value assigned to individual aims of the regional policy as well as the algorithm for defining the total value of the grant for individual beneficiaries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk A., Piotrowska M., Chmielewski R., Bilans otwarcia programów operacyjnych realizowanych w latach 2007-2013. Perspektywa regionalna, MRR Departament Koordynacji Programów Regionalnych, Warszawa marzec 2008.
 2. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 3. Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody - analiza - przykłady, red. R. Borowiecki, AE Kraków, Warszawa-Kraków 1995.
 4. Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, red. J. Różański, Difin, Warszawa 2006.
 5. Jankowska A., Fundusze Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 - 2013, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Zespół Programowania i Ewaluacji, Warszawa, sierpień 2005.
 6. Kołtuniak M., Jak przygotować przedsiębiorstwo do ubiegania się o wsparcie z UE, "Rzeczpospolita" Nr 1111/71, 25 marca 2008r.
 7. Krawiec F., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000.
 8. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności, Warszawa, maj 2007.
 9. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 19 września 2007.
 10. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 11. Uryga J., Magielski W., Bienias I., środki unijne. Klasyfikacja, funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007.
 12. Ustawa z dnia 20 marca 2002r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. nr 41, poz. 363 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. nr 169, poz.1420.
 14. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U.2006, nr 227, poz. 1658.
 15. Wilczek M.T., Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004.
 16. www.mrr.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu