BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabryś Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Tradycyjne i nowe produkty bankowe dla inwestorów w ochronie środowiska
Traditional and New Banking Products for Environmental Investors
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 301-315, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Produkty bankowe, Ochrona środowiska, Inwestycje w ochronę środowiska
Bank product, Environmental protection, Environmental investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest prezentacja oferty standardowych i innowacyjnych produktów bankowych w finansowaniu inwestycji proekologicznych. Tezą pracy jest coraz większa aktywność banków, znajdująca odzwierciedlenie w kształtowaniu innowacyjnej oferty rynkowej, skierowanej do inwestorów w ochronie środowiska, jak również konieczność jej zwiększenia z uwagi na: atrakcyjność sektora ochrony środowiska jako rynku inwestorów, duże zapotrzebowanie na finansowanie, oraz niezbędne montaże finansowania projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Bez udziału banków, zwłaszcza na etapie prefinansowania projektów, nie jest możliwa absorpcja funduszy Unii Europejskiej w okresie 2007-2013. Niniejszy artykuł składa się z trzech części. W części pierwszej omówiono wpływ inwestycji proekologicznych na modyfikowanie i tworzenie nowoczesnych produktów bankowych dla potrzeb inwestorów. W części drugiej zaprezentowano typowe produkty bankowe wykorzystywane w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym podkreśleniem roli Banku Gospodarstwa Krajowego i Banku Ochrony Środowiska SA. W części trzeciej podjęto próbę określenia tendencji w tworzeniu przez banki nowoczesnych produktów wobec zgłaszanego zapotrzebowania na finansowanie projektów ochronnych. (fragment tekstu)

Globalisation processes, significant capital flow freedom, disappearance of business activity borders and increasing competition, on the one hand, and penetration of technical achievements to the financial service sector, on the other hand, are key factors which have contributed to changes in banks' offer in the world in recent years. The introduction of new services as well as the modernisation of traditional services substantially influence the operation of banks. The organisation of banking activities and contemporary bank management methods are subject to transformation. Thus, at present, banks focus not on developing and delivering products, but on researching the market and their present and prospect customers' needs, forecasting market trends, creating products satisfactory to customers in a relevant place and time, implementing such products and controlling their market life. Economic situation allows banks for searching new sources for customer finance. This causes that they are eager to support, through their banking services, actions aiming at the development of environmental industry and services, as well as the market of products and services relating to environment protection. The purpose of this article is to present the offer of standard and innovative banking products used to finance environmental investments. The thesis is that banks activeness increases, which is reflected by an innovative market offer addressed to environmental investors, as well as a need to develop such an offer because of the attractiveness of the environmental sector as a market of investors, large demand for finance, and necessary finance combinations for projects financed with EU funds. Without banks, especially at a project prefinance stage, no EU funds could be absorbed in 2007-2013. This article is composed of three parts. The first part describes the impact of environmental investments on the modification and establishment of modern banking products for investors' purposes. The second part presents typical banking products used to provide environmental services, including especially the role of Bank Gospodarstwa Krajowego and Bank Ochrony Środowiska SA. The third part makes an attempt to define trends in the establishment of modern products by banks given the existing demand for protective project finance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burzyńska D., Fila J., Finansowanie inwestycji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
 2. Chynał H., Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Poradnik dla małych i średnich firm, Difin, Warszawa 2008.
 3. Dobosiewicz Z., Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 4. Grzywacz J., Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2006.
 5. Grzywacz J., Podstawy bankowości. System bankowy. Kredyty i rozliczenia. Ryzyko i ocena banku. Marketing, Difin, Warszawa 2006.
 6. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Korenik D., Innowacyjne usługi banku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Kryk B., Współodpowiedzialność sektora bankowego za ochronę środowiska [w:] Ekologiczny wymiar integracji z Unią Europejską, Biblioteka Ekonomika i Środowisko 2000, nr 31.
 9. Lenart W., Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania inwestycji zmieniających środowisko, Ministerstwo Środowiska EKO-KONSULT Gdańsk, Gdańsk 2000.
 10. Paczuski R., Ochrona środowiska. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2008.
 11. Reksa Ł., Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych [w]: "Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
 12. System finansowania ochrony środowiska w Polsce, red. Famielec J., AE w Krakowie, Kraków 2005.
 13. Szubański P., Struktura dobra na wszystko [w:] Businessman.pl 2008, nr 5.
 14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o Funduszu Poręczeń Unijnych Dz. U. 2004, nr 121, poz. 1262.
 15. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2007, nr 8, poz. 587.
 16. Zaleska M., Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
 17. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu