BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Haza Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Kierunki międzynarodowej koordynacji ostrożnościowych regulacji bankowych
Trends in International Coordination of Prudence Banking Regulations
Źródło
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2008, vol. 7, s. 316-328, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Regulacje bankowe, Nadzór bankowy
Banking sector, Bank regulations, Bank supervision
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnie obowiązujących regulacji ostrożnościowych w sektorze bankowym oraz próba ukazania kierunków niezbędnych zmian i modyfikacji. Artykuł składa się z czterech części. W części pierwszej analizie poddano przyczyny regulacji rynków finansowych oraz wyjaśniono powody, dla których banki są poddawane szczególnym nakazom i normom. Część druga i trzecia zawiera opis wysiłków Komitetu Bazylejskiego oraz innych organizacji w celu wypracowania globalnych standardów funkcjonowania systemów bankowych. Autor odniósł się także do badań wpływu wytycznych Komitetu Bazylejskiego na sektor bankowy w ujęciu globalnym. W ostatniej części przedstawiono oczekiwane kierunki zmian w międzynarodowych regulacjach ostrożnościowych. (fragment tekstu)

Financial instrument trading is accompanied by a great risk since financial instruments are based on a commitment to perform a certain service in future. Bank management which does not take the risk into account may be one of reasons for financial crisis. Therefore, it is important to maintain the solvency of banks understood as bank capacity to cover its loss and risks from its own funds. To carry out such a duty, prudence regulations have to be developed and implemented. The purpose of this article is to present currently applicable prudence regulations in the banking sector and an attempt to show directions of required changes and modifications. The article is composed of four parts. The first part presents the analysis of reasons of financial market regulation and explains causes why banks are subject to special orders and standards. The second and third part describes efforts of the Basel Committee on Banking Supervision and other organisations to develop global banking system operating standards. The author also refers to research over the global impact of guidelines of the Basel Committee on Banking Supervision on the banking sector. The final part presents expected directions of changes in international prudence regulations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E.I., Saunders A., An Analysis and Critique of the BIS Proposal on Capital Adequacy and Ratings, "Journal of Banking and Finance", vol. 25.
 2. Caterineu-Rabell E., Jackson P., Tsomocos D., Procyclicality and the new Basel Accord - banks' choice of loan rating system, London School of Economics, Londyn 2003.
 3. Chorafas D.N., Economic capital allocation with Basel II (cost, benefit and implementation procedures), Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
 4. Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.06.2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", L 177 z 30.06.2006 r.
 5. Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.06.2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, "Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej", L 177 z 30.06.2006 r.
 6. Dziekoński P., Nowa Bazylejska Umowa kapitałowa - konsekwencje dla rynku kredytowego, "Materiały i Studia" NBP, 2003, Zeszyt nr 164.
 7. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A, Ryzyko bankowe, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002.
 9. Kane E.J., Competitive Financial Regulation: an International Perspective, Ohio State University, Working Paper Series 86-15, Columbus.
 10. Koterwas M., Bazylejski Komitet ds. nadzoru bankowego i jego wpływ na kształt nadzoru bankowego na świecie, "Bank i Kredyt" 2003, nr 10.
 11. Stefański M., Nowe regulacje dotyczące wymagań kapitałowych wobec banków, "Materiały i Studia" NBP 2006, Zeszyt nr 212.
 12. Results of the fifth quantitative impact study. Bank of International Settlements, Basel 2006.
 13. Zalęga K., Wpływ nadzoru bankowego na sektor bankowy w świetle najnowszych badań, "Bank i Kredyt" 2003, nr 10.
 14. Zaleska M. (red), Współczesna bankowość, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 15. Żółkowski M., Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II), CeDeWu, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu