BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maik Wiesław
Tytuł
Problems on the Conceptualization of the Contemporary City
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 38, s. 11-19, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Konceptualizacja, Urbanizacja
City, Conceptualisation, Urbanisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy związane z konceptualizacją współczesnego miasta. Wynikają one m.in. ze zmienności miasta jako obiektu badań oraz zróżnicowania dziedziny studiów miejskich. Nowe oblicze miasta kształtuje 6 współdziałających tendencji: restrukturyzacja bazy ekonomicznej miasta, formowanie się globalnego systemu miast światowych, radykalna zmiana miejskich układów przestrzennych, przemiana struktury społecznej miasta, "rozlewanie" się miasta w sposób niekontrolowany, zmiana wizualnej postaci rzeczywistości miejskiej. Radykalne zmiany w dziedzinie studiów miejskich warunkują trzy czynniki: potrzeba wypracowania nowych konceptualizacji i narzędzi analitycznych, krytyka i rewizja zastanej wiedzy oraz zmiany generacyjne w środowiskach badaczy. Cechą charakterystyczną i czynnikiem rozwoju studiów miejskich jest pluralizm ujęć teoretyczno-metodologicznych. Ujęcia modelowe mają na celu likwidację lub łagodzenie negatywnych przejawów urbanizacji przełomu XX i XXI w.(abstrakt oryginalny)

The article presents the problems connected with the conceptualization of the contemporary city. These problems result, among other things, from the variability of a city as a research subject and the complexity of urban studies. The new face of the city is formed by six co-occurring trends: the restructuring of the urban economic base, the formation of a global system of world cities, a radical change in urban spatial patterns, changes in the urban social structure, uncontrolled urban sprawl, and changes in the visual form of urban reality. Radical changes in urban studies are determined by three factors: the need to work out new conceptualizations and analytical tools, criticism and revision of the current knowledge as well as generational changes in the community of researchers. A characteristic feature and a development factor of urban studies is the plurality of theoretical and methodological approaches. Model approaches aim at the elimination or alleviation of the negative symptoms of urbanization at the turn of 21th century.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Castells M., 1983. The City and the Grassroots: a Cross - Cultural Theory of Urban Social Movements. University of California Press, Berkeley.
 2. Castells M., 1985. High technology, economic restructuring, and the urban-regional process in the United States. In: Castells M. (ed.), High technology, Space, and Society. Sage, Beverly Hills. 21-42.
 3. Castells M,. 1998. End of millennium. Blackwell, Oxford.
 4. Chojnicki Z., 2003. Koncepcje i zastosowania metafory w geografii społeczno-ekonomicznej. Conceptions and Metaphor Use in Socio-Economic Geography. W: Rogacki H. (red.), Problemy interpretacji wyników i metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 11-20.
 5. Domański R., 2000. Miasto innowacyjne. Creative City. Studia KPZK PAN, CIX, Warszawa.
 6. Friedmann J., 1986. The word city hypothesis, Development and Change (17.1): 69-83.
 7. Giddens A., 2009. Sociology. Polity Press Ltd, Cambridge.
 8. Goffman E., 1981. Człowiek w teatrze życia codziennego Man in the Theatre of Everyday Life, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 9. Hall P., 1966. The World Cities, McGraw - Hill, New York.
 10. Harvey D., 1973. Social Justice and the City. Edward Arnold, London.
 11. Harvey D., 1982. The Limits to Capital. Blackwell, Oxford.
 12. Harvey D., 1985. Consciousness and the Urban Experience, Studies in the History and Theory of Capitalist Urbanization. Blackwell, Oxford.
 13. Harvey D., 2012. Rebel Cities. Verso Books, New York.
 14. Jałowiecki B., Szczepański M., 2002. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. The City and Space in the Sociological Perspective. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 15. Less L., 2002. Rematerializing geography: the "new" urban geography. Progress in Human Geography. (26, 1): 101-112.
 16. Maik W., 2012. Podstawy teoretyczno-metodologiczne studiów geograficzno-miejskich. Theoretical-methodological foundations of geographical and urban studies. Wyd. Uczelniane WSG, Bydgoszcz.
 17. Mierzejewska L., 2009. Rozwój zrównoważony miasta: zagadnienia poznawcze i praktyczne. Sustainable Development of the City: Cognitive and Practical Issues. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ser. Geografia 86, Poznań.
 18. Paetzold H., 1996. The philosophical notion of the city. In: H. Paetzold (ed.), City Life: Essays on Urban Culture. Jan Van Eyck Academie, Maastricht: 11-22.
 19. Parysek J., 2004. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku: rozwój i przekształcenia strukturalne. Polish Cities in Late 20th and Early 21st Century: Structural Development and Transformations. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 20. Rembowska K., 2008. Miasto postmodernistyczne. Perspektywy badań geograficznych. The Postmodern City. Prospects for Geographical Research. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 9: 3-13.
 21. Rewers E., 2005. Post-polis: wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta An introduction to Philosophy of Postmodern city. Universitas, Kraków.
 22. Rewers E., 2010. Wprowadzenie. Introduction. In: E. Rewers (ed.), Miasto w sztuce-sztuka miasta. The City in Art, Art in the City. Universitas, Kraków.
 23. Sassen S., 1991. The global city: New York, London, Tokyo. Princeton University Press. Princeton.
 24. Sławek T., 2010. Miasto. Próba zrozumienia. Trying to Understand the City In: Rewers E. (ed.), Miasto w sztuce-sztuka miasta. The City in Art, Art in the City: 17-70.
 25. Wierzbicki A.P., 1999. Początki społeczeństwa informacyjnego jako wyzwanie dla polskiej przestrzeni XXI w. The Origins of the Information Society as a Challenge to the Polish Space in the 21st century. Biuletyn/Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, (186): 7-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu