BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ślusarczyk Janusz M. (Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)
Tytuł
Horyzonty geograficzne starożytnych turystów greckich
Geographical Horizons of Ancient Greek Tourists
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 4, s. 42-58, il., bibliogr. s. 56-58
Słowa kluczowe
Historia turystyki, Geografia turystyczna, Turystyka
History of tourism, Tourist geography, Tourism
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Grecja (starożytna)
Greece (ancient)
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwoju horyzontów geograficznych starożytnych turystów greckich. Trwałymi elementami kultury greckiej były podróże, ciekawość i chęć poznawania świata. Przyczyniły się one w wielkim stopniu do narodzin turystyki w okresie klasycznym. Akcja kolonizacyjna, morski handel, podróże dla poszerzenia wiedzy i zwiedzania były czynnikami rozwoju horyzontów geograficznych turystów greckich. Warto zauważyć, że podróże handlowe, poznawcze i turystyczne często się przenikały. Rezultatem podbojów Aleksandra III Macedońskiego (Wielkiego) było rozszerzenie świata kultury greckiej na Bliski Wschód. Wywarło to wielki wpływ na rozwój horyzontu geograficznego, w tym także turystycznego oraz poszerzenie obszaru destynacji turystycznych. W ciągu kilkuset lat, od VIII w. p.n.e. do epoki hellenistycznej, terenem greckiej eksploracji turystycznej stało się nie tylko Morze Śródziemne ale i tereny Azji Mniejszej oraz Afryki północnej łącznie z Egiptem. Artykuł został podzielony na kilka części. Ukazują regiony ówcześnie znanego świata czyli oikumene oraz wiedzę, jaką na ich temat posiadali Grecy. Wraz z jej poszerzaniem następował rozwój horyzontu geograficznego turystów greckich. Kolejne części poświęcono literaturze geograficzno-krajonawczej, która wywarła wielki wpływ na rozwój turystycznej wiedzy o oikumene, oraz Homerowi - twórcy narodowego eposu jakim była Odyseja i "ojcowi literatury podróżniczej" - Herodotowi. (abstrakt oryginalny)

This article aims at presenting the development of the geographical horizons of ancient Greek tourists. Travelling, curiosity and desire for exploring the world had been lasting elements of the Greek culture. Thanks to these features tourism came into being in the Classical period. Colonization efforts, sea trade, travelling for widening ones knowledge and sightseeing were the basis for the development of the geographical horizons of Greek tourists. During a few hundred years, from the 8th century BC to the Hellenistic period, the Greek tourist exploration area expanded beyond the Mediterranean Sea, to Asia Minor and North Africa, including Egypt. The article has been divided into a few parts. They picture the regions of the world known at the time, i.e. the oikumene, and the Greeks' knowledge in this respect. This knowledge contributed to the development of the geographical horizons of Greek tourists. Further parts address geographical and tourist guide literature that had significant impact on the development of tourist knowledge on the oikumene, as well as Homer - the author of the national epic poem, the Odyssey, and the "father of travel literature" - Herodotus. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agatarchides z Knidos, 2007, Dzieje, Przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył G. Malinowski, Wrocław
 2. Agbunow M.V., 1981, Materialy po antićnoj geografii Severo-Zapadnogo Prićernomorja, "Vestnik Drevnej Istorii". No 1, s. 124-142
 3. Alonso-Núñez J.M., 1997, Approaches to world history in the Hellenistic period: Dicaearchus and Agatharchides, "Athenaeum" 85, s. 53-67
 4. Astour M.C., 1985, Ancient Greek Civilization in Southern Italy, "Journal of Aesthetic Education". Vol. 19, No. 1. Special Issue: Paestum and Classical Culture: Past and Present, University of Illinois Press, Spring, s. 23-37
 5. Beston A.F.L., 1991, Agatharchides of Cnidus: On the Erytrean Sea by Stanley M. Burstein (reviev of the books), "Journal of the Royal Asiatic Society", Cambridge University Press, Third series, vol. 1, no. 1, s. 109-112
 6. Bissing F.W. von, 1951, Naukratis, "Bulletin de la Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie" 39, s. 32-82
 7. Boardman J., 1999, The Greeks Overseas: Their Early Colonies and Trade, 4th rev. ed., Thames & Hudson, London
 8. Bravo B., 2009, La Chronique d'Apollodore et le Pseudo-Skymnos: érudition antiquaire et littérature géographique dans la seconde moitié du IIe siecle av. J.-C., "Studia Hellenistica" 46, Peters, Leuven
 9. Burstein S.M., 1989, Agatharchides of Cnidus. On the Erythraean Sea, Second series, no. 172, Hakluyt Society, London
 10. Casson L., 1965, Starożytni żeglarze, Iskry, Warszawa
 11. Casson L., 1981, Podróże w starożytnym świecie, Ossolineum, Warszawa
 12. Casson L., 1989, The Periplus Maris Erythraei: Text With Introduction, Translation, and Commentary, Princeton University Press, Princenton
 13. Cerchiai L., Jannelli L., Longo F., 2004, The Greek Cities of Magna Graecia and Sicily, Getty Trust Publications: J. Paul Getty Museum, Los Angeles
 14. Chami F.A., 2002, The Graeco-Romans and Panchea/Azania: sailing in the Erythraean Sea, [w:] Red Sea Trade and Travel, The British Museum, London
 15. Coulson W.D.E., 1996, Ancient Naukratis Vol. 2, The Survey at Naukratis and Environs, pt.1., Oxbow, Oxford
 16. Cunliffe B., 2002, The extraordinary voyage of Pytheas the Greek: The man who discovered Britain,Walker & CoD., London
 17. Diodor Sycyliski, 1933-1967, The Library of History, Loeb Classical Library, vol. 2, Greek texts and facing English translation, Harvard University Press. Translation by C.H. Oldfather
 18. Dummet J., 2010, Syracuse. City of Legends: a Glory of Sicyly, L.B. Tauris, New York
 19. Encyklopedia Brittanica, 2001, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, t. 22, s. 97-98
 20. Engels D., 2014, Polemon von Ilion. Antiquarische Periegese und hellenistische Identitätssuche [w:] K. Freitag, Chr. Michels, Athen und/oder Alexandreia? Aspekte von Identität und Ethnizität im hellenistischen Griechenland, Köln/Weimar/Wien, s. 65-98
 21. Evans J.A.S., 1982, Herodotus, Twayne, Boston
 22. Farrington B., 1954, Nauka grecka, PWN, Warszawa
 23. Finley M., 2002, The World of Odysseus, New York Review of Books, New York
 24. Flawiusz Arrian, 1963, Wyprawa Aleksandra Wielkiego, przeł. H. Gesztoft, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków
 25. Flawiusz Arrian, Opis Indii, przeł. H. Gesztoft, "Meander" XLIX, 3-4, s. 183-186
 26. Frye J. H., 1985, North to Thule: an imagined narrative of the famous "lost" sea voyage of Pytheas of Massalia in the fourth century B.C., Algonquin Books of Chapel Hill, Chapel Hill
 27. Gesztoft H., 1962, India sprzed 2000 lat, "Życie i Myśl", s. 60-71
 28. Gesztoft H., 1963, Flavianus Arrianus. Wyprawa Aleksandra Wielkiego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków
 29. Gesztoft H., 1994, Flavius Arrianus. Opis Indii, "Meander" XLIX, 3-4, s. 183-186
 30. Głombiowski K., 1981, Ktezjasz z Knidos, grecki historyk perskiej monarchii Achemenidów, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 31. Gould J., 1989, Herodotus, St. Martin's Press, New York
 32. Graf D.F., 1994, The Persian Royal Road system, [w:] H. S. Werdenburg H.S., Kuhrt A., Cool-Root M., Achaemenid history VIII: Continuity and change, Insituut voor het Nabije Oosten, Leiden
 33. Graves R., 1974, Mity greckie, PIW, Warszawa
 34. Grimal N., 2004, Dzieje starożytnego Egiptu, PIW, Warszawa
 35. Hammond N.G.L., 1994, Dzieje Grecji, PIW, Warszawa
 36. Hawkes C.F.C, 1977, Pytheas: Europe and the Greek Explorers, Blackwell, Oxford
 37. Herodot, 1954, Dzieje, przekład S. Hammer, Czytelnik, Warszawa
 38. Hornblower S., 1996, Apollodorus of Athens. The Oxford Classical Dictionary, Oxford University Press, Oxford, s. 124
 39. Homer, 1981, Iliada, przekł. J. Łanowski, Ossolineum, Wrocław
 40. Homer, 1981, Odyseja, przeł. L. Siemeński, Ossolineum, Wrocław
 41. Huntingford G.W.B., 1980, The Periplus of the Erythraean Sea, Hakluyt Society, London
 42. Karttunen K., 1989, India in Early Greek Literature, "Studia Orientalia" 65, Finnish Oriental Society, Helsinki
 43. Kavenna J., 2006, The Ice Museum: In Search of the Lost Land of Thule, Penguin Books, London
 44. King Ch., 2006, Dzieje Morza Czarnego, PIW, Warszawa
 45. Ksenofont, 1955, Wyprawa Cyrusa, przekł. W. Madyda, Czytelnik, Warszawa
 46. Lara M.T. de, Baruque J.V., Ortiz A.D., 1997, Historia Hiszpanii, Universitas, Kraków
 47. Lengauer W., 1999, Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznego, DiG, Warszawa
 48. Leonard A. Jr., 2001, Ancient Naukratis: Excavations at a Greek Emporium in Egypt. Part II, American Schools of Oriental Research, Atlanta
 49. Łoposzko W., 1977, Tajemnice starożytnej żeglugi, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk
 50. Majewski A., 1992, Oceany i morza, PWN, Warszawa
 51. Marozzi J., 2008, The way of Herodotus: travels with the man who invented history, Da Capo Press, Cambridge
 52. Mirhady D.C., 2001, Dicaearchus of Messana: The Sources, Texts and Translations, [w:] Fortenbaugh W., Schütrumpf E., Dicaearchus of Messana: Text, Translation, and Discussion, Transaction Publishers, New York-London
 53. Moreau A., 1994, Le Mythe de Jason et Médée. Le Va-nu-pied et la Sorcière, Les Belles Lettres, collection "Vérité des mythes", Paris
 54. Morkot R., 1996, The Penguin Historical Atlas of Ancient Greece, Penguin Books, London
 55. Möller A., 2000, Naukratis: Trade in Archaic Greece, "Oxford Monographs on Classical Archaeology", Oxford University Press, Oxford
 56. Nicastro N., 2008, Circumference: Eratosthenes and the ancient quest to measure the globe, St. Martin's Press, New York
 57. Olszta-Bloch M., 2011, Ptolemejski Egipt i greckie centra północnego wybrzeża Morza Czarnego, Wydawnictwo Naukowe, Toruń
 58. Pliniusz Starszy, 1961, Historia Naturalna (wybór), przekł. I. T. Zawadzcy, Ossolineum, Wrocław
 59. Pomeroy S.B, Burstein S.M., Donlan W., Roberts J.T, 2010, Starożytna Grecja, Książka i Wiedza, Warszawa
 60. Powell B., 2001, The Voyage of the Argo. In Classical Myth. Upper Saddle River, Prentice Hall, New York
 61. Rawlins D., 1982, The Eratosthenes-Strabo Nile map. Is it the earliest surviving instance of spherical cartography? Did it supply the 5000 stades arc for Eratosthenes' experiment?, "Arch. Hist. Exact Sci.", 26 (3), s. 211-219
 62. Roller D., 2006, Through the pillars of Herakles: Greco-Roman exploration of the Atlantic, Routledge, Taylor & Francis, London-New York
 63. Scarre C., 1995, The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome, Penguin Books, London
 64. Sinko T., 1959, Zarys historii literatury greckiej. T.1. Literatura archaiczna i klasyczna, wiek VIII-IV włącznie, PWN, Warszawa
 65. Słownik pisarzy antycznych, red. Anny Świderkówny, 1990, Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 279
 66. Smethurst S.E., 1952, Cicero and Decearchus, "Transactions and Proceedings of the American Philologicala Association". Vol. 83, s. 224-232
 67. Stabryła S., 2002, Historia literatury Grecji i Rzymu, Ossolineum, Warszawa
 68. Starr S.F., 1963, The Persian Royal Road in Turkey, "Yearbook of the American Philosophical Society", Philadelphia, s. 629-632
 69. Strabon, Geografia (The Geography of Strabo), 1856, translated by H.C. Hamilton, W. Falconer, Bohn's Classical Library, London
 70. Strzelczyk J.,1970, Odkrywanie Europy, Wiedza Powszechna, Warszawa
 71. Świderkówna A., 1983, Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów, PIW, Warszawa
 72. Tukidydes, 1998, Wojna peloponeska, przekł. K. Kumaniecki, Czytelnik, Warszawa
 73. Wallbank F.W., 2003, Świat hellenistyczny, Prószyński i S-ka, Warszawa
 74. West S., 2003, The Most Narvellous of All Seas; The Greek Encounter with the Euxine, "Greece & Rome". Vol. 50, no 2, Cambridge University Press, Cambridge, s. 151-167
 75. Whitaker I., 1981-1982, The Problem of Pytheas Thule, "The Classical Journal" 77 (2), s. 148-164
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu