BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bylok Felicjan (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Socjologiczna perspektywa badań konsumpcji we współczesnym społeczeństwie
Sociological Perspective of Consumption Research in the Contemporary Society = Sociologičeskaâ perspektiva izučeniâ potrebleniâ v sovremennom obŝestve
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2017, nr 4 (21), s. 23-35, bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Socjologia konsumpcji, Interdyscyplinarność, Przegląd literatury
Consumption, Sociology of consumption, Interdisciplinarity, Literature review
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E21, Z13
summ., streszcz., rez.
Abstrakt
Głównym celem artykułu są rozważania teoretyczne o roli socjologii konsumpcji w wyjaśnianiu fenomenu współczesnej konsumpcji. Chodzi o wielostronne związki konsumpcji ze sferą gospodarczą, społeczną, kulturową i polityczną. Realizacja założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy krytycznej źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych, opisujących przedmiot badań socjologii konsumpcji. W wyniku teoretycznych badań zidentyfikowano najważniejsze obszary badawcze socjologii konsumpcji. Określono rolę socjologii konsumpcji w wyjaśnianiu złożoności zjawiska konsumpcji. Wskazano miejsce socjologii w badaniach interdyscyplinarnych konsumpcji, podkreślając konieczność współdziałania z innymi dyscyplinami w ich wyjaśnianiu. Implikacją praktyczną przeprowadzonych badań jest uwypuklenie konieczności podejmowania interdyscyplinarnych badań konsumpcji, natomiast implikacją społeczną jest wskazanie na potrzebę tworzenia zespołów badawczych złożonych z przedstawicieli wielu dyscyplin nauki w badaniach konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is theoretical considerations of the role of sociology of consumption in the explanation of the phenomenon of contemporary consumption. The matter is with multilateral relationships of consumption with the economic, social, cultural and political spheres. The achievement of the assumed aim was possible owing to the application of the method of critical analysis of literature national and foreign sources describing the subject of research of consumption sociology. In result of theoretical research the author identified the most important research areas of consumption sociology. He determined the role of consumption sociology in the explanation of the complexity of the phenomenon of consumption. He also indicated the place of sociology in interdisciplinary research of consumption, emphasising the need for cooperation with other disciplines in explanation thereof. The practical implication of the carried out research is an emphasis put on the need to undertake interdisciplinary surveys on consumption, whereas the social implication is the indication of the need to set up research teams composed of representatives of many science disciplines in consumption research. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackerman F. (1997), Consumed in Theory: Alternative Perspectives on the Economics of Consumption, "Journal of Economic Issues", Vol. 3.
 2. Ballantine P.W. Creery S. (2009), The consumption and disposition behavior of voluntary simplifiers, "Journal of Consumer Behavior", No 8.
 3. Baudrillard J. (1998), The Consumer Society: Myths and Structures, Sage, London.
 4. Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 5. Black I.R., Cherrier H. (2010), Anti-consumption as part of living a sustainability lifestyle: daily practices, contextual motivation and subjective values, "Journal of Consumer Behavior", Vol. 9(6).
 6. Bockock R. (1993), Consumption, Rutledge, London.
 7. Bögenhold B. (2000), Konsum und socjologische Theorie, (w:) D. Rosenkrantz, Konsum; soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, Verlag Leske + Budrich, Opladen.
 8. Bourdieu P. (1982), Die feinen Unterscheide: Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, 3 Auf., Verlag Suhrkamp -Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt/M.
 9. Bylok F. (2013), Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
 10. Bylok F. (2015), Innowacje społeczne w konsumpcji - moda czy trend długookresowy, "Marketing i Rynek", nr 22.
 11. Bylok F. (2017), Propozycja pomiaru konsumpcyjnych innowacji społecznych, (w:) A. Olejniczuk-Merta (red.), Innowacje społeczne. Pomiar potencjału, nakładów i efektów, IBRKK, Warszawa.
 12. Carrigan M., Attalla A. (2001), The myth of the ethical consumer - do ethics matter in purchase behaviour?, "Journal of Consumer Marketing", Vol. 18(7).
 13. Cook D.T., Miller L.J., Schor J.B., Stillerman J. (2011), The Sociology of Consumers and Consumption American Sociological Association, http://csrn.camden.rutgers.edu/pdf/consumerconsumption_ASA_section_proposal. pdf [dostęp: 06.03.2017].
 14. Cronin A., Hetherington K. (eds) (2008), Consuming the Entrepreneurial City: Image, Memory, Spectacle, Routledge, New York and London.
 15. Dant T. (1999), Consumption: Sociology Caught in the 'Cash Nexus', "Sosiologisk årbok", Vol. 1, https://folk.uio.no/potnes/Dant.pdf [dostęp: 06.03.2017].
 16. De Pelsmacker P., Janssens W. (2007), A Model for Fair Trade Buying Behaviour: The Role of Perceived Quantity and Quality of Information and of Product-Specific Attitudes, "Journal of Business Ethics", Vol. 75(4), http://link.springer.com/article/10.1007/s10551-006-9259-2#/page-1 [dostęp: 20.01.2017].
 17. Domański H., Karpiński Z., Przybysz D., Straczuk J. (2015), Wzory jedzenia a struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 18. Duda A. (2016), Konsumpcja. Teoria i badania, Wydawnictwi KUL, Lublin.
 19. Featherstone M. (1991), Consumer culture and postmodernism, Sage, London.
 20. Jäckel M. (2006), Einführung in die Konsumsoziologie. Fragestellungen-Kontroversen- Beispieltexte, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
 21. Lamla L. (2006), Politisierter Konsum- konsumierte Politik, (w:) J.Lamla, S. Neckel, Politisierter Konsum-konsumierte Politik, VS Verlag fűr Sozialwirtschaften, Wiesbaden.
 22. Lee M.J. (1993), Consumer culture reborn: The cultural politics of consumption, Routledge, London.
 23. Lury C. (1996), Consumer Culture, Polity Press, Cambridge.
 24. Makarem S. C., Jae H. (2015), Consumer Boycott Behavior: An Exploratory Analysis of Twitter Feeds, "Journal of Consumer Affairs", http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joca.12080/abstract?userIsAuthenticated =false&deniedAccessCustomisedMessage= [dostęp: 05.03. 2017].
 25. Mennell S., Murcott A., Anneke A., van Otterloo H. (1992), The Sociology of Food: Eating, Diet and Culture, Sage, London.
 26. Micheletti M., Follesdal A., Stolle D. (2004), Politics, Products, and Markets: Exploring Political Consumerism Past and Present, Transaction, New Brunswick.
 27. Raaij van F. (2001), Konsumpcja postmodernistyczna, (w:) M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B.Heilbrunn, Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Rey P.J., Ritzer G. (2012), The sociology of consumption, (w:) G. Ritzer, The Wiley- Blackwell Companion to Sociology, Blackwell Publishing, Oxford.
 29. Ritzer G. (1993), The McDonaldization of Society, An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life, Pine Forge Press Publication, Los Angeles.
 30. Ritzer., G. Jurgenson N. (2010), Production, Consumption, Prosumption: The Nature of Capitalism in the Age of the Digital, "Journal of Consumer Culture", Vol. 10 (1).
 31. Schneider N.F. (2000), Konsum und Gesellschaft, (w:) D. Rosenkranz, Konsum: soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, Verlag Leske+Budrich, Opladen.
 32. Schor J. (2005), Sustainable Consumption and Worktime Reduction, "Review of Industrial Ecology Special Issue on Sustainable Consumption", Vol. 9(1).
 33. Schor J. (2012), Consumer-topia: Social Transformation and the Politics of the New Consumer Movement in Consumerism and its Discontents, Oxford University Press, Oxford.
 34. Schrage D. (2003), Integration durch Attraktion. Konsumismus als massenkulturelles Weltverhaltnis, Mittelweg, nr 6, http://www.his-online.de/fileadm/verlag/leseproben/9739360961118.pdf [dostęp: 02.03.2017].
 35. Shaw D.S., Clarke I. (1998), Culture consumption and choice: towards a conceptual relationship, "International Journal of Consumer Studies", Vol. 22, Iss. 3.
 36. Tallontire A., Rentsendorj E., Blowfield M. (2001), Ethical Consumers and Ethical TRADE: a Review of Current Literature, Policy Series 12, Natural Resources Institute, University of Greenwich, The University of Greenwich, http://www.nri.org/projects/publications/policyseries/PolicySeriesNo12.pdf [dostęp: 20.01.2017].
 37. Wiswede G. (2000), Konsumsoziologie - Eine vergessene Disziplin, (w:) D. Rosenkranz, Konsum: soziologische, ökonomische und psychologische Perspektiven, Verlag Leske+Budrich, Opladen.
 38. Zukin S., Maguire J.S. (2004), Consumers and Consumption, "Annual Review of Sociology", Vol. 30.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu