BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małysa-Kaleta Agata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
W kierunku konsumpcji nowoczesnej : rozwój struktur konsumpcji w krajach Unii Europejskiej
Towards Modern Consumption : Development of Consumption Patterns in the European Union Countries = V napravlenii sovremennogo potrebleniâ : Razvitie struktur potrebleniâ v stranah-členah Evropejskogo Soûza
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2017, nr 4 (21), s. 36-58, tabl., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Struktura konsumpcji, Przestrzenna analiza porównawcza
Consumption, Structure of consumption, Comparative spatial analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C10, E21
summ., streszcz., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Głównym celem artykułu są rozważania teoretyczne o roli socjologii konsumpcji w wyjaśnianiu fenomenu współczesnej konsumpcji. Chodzi o wielostronne związki konsumpcji ze sferą gospodarczą, społeczną, kulturową i polityczną. Realizacja założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy krytycznej źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych, opisujących przedmiot badań socjologii konsumpcji. W wyniku teoretycznych badań zidentyfikowano najważniejsze obszary badawcze socjologii konsumpcji. Określono rolę socjologii konsumpcji w wyjaśnianiu złożoności zjawiska konsumpcji. Wskazano miejsce socjologii w badaniach interdyscyplinarnych konsumpcji, podkreślając konieczność współdziałania z innymi dyscyplinami w ich wyjaśnianiu. Implikacją praktyczną przeprowadzonych badań jest uwypuklenie konieczności podejmowania interdyscyplinarnych badań konsumpcji, natomiast implikacją społeczną jest wskazanie na potrzebę tworzenia zespołów badawczych złożonych z przedstawicieli wielu dyscyplin nauki w badaniach konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is theoretical considerations of the role of sociology of consumption in the explanation of the phenomenon of contemporary consumption. The matter is with multilateral relationships of consumption with the economic, social, cultural and political spheres. The achievement of the assumed aim was possible owing to the application of the method of critical analysis of literature national and foreign sources describing the subject of research of consumption sociology. In result of theoretical research the author identified the most important research areas of consumption sociology. He determined the role of consumption sociology in the explanation of the complexity of the phenomenon of consumption. He also indicated the place of sociology in interdisciplinary research of consumption, emphasising the need for cooperation with other disciplines in explanation thereof. The practical implication of the carried out research is an emphasis put on the need to undertake interdisciplinary surveys on consumption, whereas the social implication is the indication of the need to set up research teams composed of representatives of many science disciplines in consumption research. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Bylok F. (2012), Wpływ czynników demograficznych na przemiany konsumpcji w Polsce, (w:) A. Rączaszek (red.), Demograficzne uwarunkowania rozwoju gospodarczego, "Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe", UE Katowice, Katowice.
 2. Bywalec Cz. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Cahlik T., Markova J. (2004), Ekonomika Ceske Republiky v novem prostoru Evropske Unie, Nakladatelstvi CESES, Praha.
 4. Koszewska M. (2013), Globalne trendy w zachowaniach konsumentów i ich znaczenie dla rozwoju innowacji na rynku tekstylno-odzieżowym, "Handel Wewnętrzny", styczeń-luty.
 5. Kwasek M. (2008), Typologia krajów Unii Europejskiej według wzorców konsumpcji żywności, "Studia i Monografie", IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 6. Matkowski Z, Próchniak M. (2009), Zbieżność poziomów dochodu i wahań cyklicznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w stosunku do Unii Europejskiej, (w:) R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji - konwergencja czy dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Matkowski Z., Próchniak M., Rapacki R. (2014), Scenariusze realnej konwergencji w Unii Europejskiej - Kraje ESW a UE-15, IX Kongres Ekonomistów Polskich, SGH, Warszawa.
 8. Mróz B.(2013), Konsument w globalnej gospodarce - Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Panek T (2007), Statystyka społeczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Rapacki R. (red.) (2009), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji - konwergencja czy dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Próchniak M., Rapacki R. (2009), Konwergencja typu beta i sigma w krajach transformacji w latach 1990-2005, (w:) R. Rapacki (red.), Wzrost gospodarczy w krajach transformacji - konwergencja czy dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Rocznik Statystyki Międzynarodowej (2015), GUS, Warszawa.
 13. Żołędowski C. (2012), Starzenie się ludności - Polska na tle Unii Europejskiej, "Problemy Polityki Społecznej", nr 17, Instytut Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski.
 14. http:// www.pte.pl /.../Matkowski%20Zbigniew [dostęp: 01.11.2014].
 15. http:// www.recesja.icm.edu.pl [dostęp: 09.11.2014].
 16. http:// www.epp.eurostat.ec.eropa.eu [dostęp: 12.11.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu