BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cebula Michał (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Konsumpcja społecznie zakorzeniona? : klasa, kapitał społeczny a wzory jedzenia
Consumption Socially Embedded? : Class, Social Capita and Eating Patterns = Socialʹno ukorenivšeesâ potreblenie? Klass, obŝestvennyj kapital i obrazcy edy
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2017, nr 4 (21), s. 59-70, wykr., tabl., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Zachowania konsumenta, Klasa społeczna, Kapitał społeczny, Wyniki badań
Consumption, Consumer behaviour, Social class, Social capital, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A14, D12
summ., streszcz., rez.
Badanie było finansowane ze środków Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przyznanych w ramach grantu nr 0420/1814/16
Abstrakt
Marketingowa praktyka segmentacji rynku niezamierzenie przyczynia się do umacniania wizji świata konsumpcji jako pełnego różnic i możliwości wyborów, lecz pozbawionego nierówności, wolnego od praktyk ekskluzywizacji, symbolicznej dominacji czy panowania klasowego. Wykorzystując koncepcje klasy i sieciowego kapitału społecznego, w artykule postawiono tezę, że wzory konsumpcji warunkowane są miejscem w przestrzeni społecznej oraz uwikłane i zależne od sieci społecznych kontaktów (jako źródła zasobów i kanałów wpływu). Bazą empiryczną pracy są wyniki badań kwestionariuszowych z 2016 r. nad zwyczajami żywieniowymi mieszkańców dużego miasta. Analizy potwierdzają współzależność pozycji społecznych i powiązań sieciowych z wzorami konsumowania, dowodząc tezy o społecznym i strukturalnym zakorzenieniu konsumpcji. (abstrakt oryginalny)

The marketing practice of market segmentation unintendedly contributes to reinforcement of the vision of the world of consumption as full of differences and opportunities for choices, but free of inequalities, free of practices of exclusivisation, symbolic dominance or class rule. Making use of the concept of class and network social capital, the author in his article put the thesis that consumption patterns are determined by the place in the social space as well as entangled and dependent on the network of social contacts (as the source of resources and channels of influence). The empirical base of the study is findings of questionnaire-based surveys conducted in 2016 on the dietary habits of residents of large towns. Analyses confirm the interdependence of social positions and network ties with the patterns of consuming, proving the thesis of the social and structural embeddedness of consumption. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkinson W., Deeming Ch. (2015), Class and cuisine in contemporary Britain: the social space, the space of food and their homology, "The Sociological Review", No. 4.
 2. Bourdieu P. (1987), What Makes a Social Class? On the Theoretical and Practical Existence of Groups, "Berkeley Journal of Sociology", Vol. 32.
 3. Bourdieu P. (2005a), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Bourdieu P. (2005b), Principles of Economic Anthropology, (w:) N.J. Smelser, R. Swedberg (Eds.), The Handbook of Economic Sociology, Princeton University Press, Princeton and Oxford.
 5. Cebula M. (2015a), Beyond Economic and Cultural Capital: Network Correlates of Consumption Tastes and Practices, "Polish Sociological Review", No. 4.
 6. Cebula M. (2015b), Czy klasy społeczne się liczą? O (nie)przydatności analiz klasowych dla potrzeb marketingu, "Marketing i Rynek", nr 3.
 7. Domański H., Karpiński Z., Przybysz D., Straczuk J. (2015), Wzory jedzenia a struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 8. Giza A. (2017), Uczeń czarnoksiężnika, czyli społeczna historia marketingu, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 9. Granovetter M.S. (1973), The Strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology", No. 6.
 10. Henry P., Caldwell M. (2008), Spinning the proverbial wheel? Social class and marketing, "Marketing Theory", No. 4.
 11. Janicka K., Słomczyński K.M. (2014), Struktura społeczna w Polsce: klasowy wymiar nierówności, "Przegląd Socjologiczny", nr 2.
 12. Lewis K., Kaufman J., Gonzalez M., Wimmer A., Christakis N. (2008), Tastes, ties, and time: A new social network dataset using Facebook.com, "Social Networks", No. 4.
 13. Lin N. (2002), Social Capital: A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge.
 14. Lin N. (2008), A Network Theory of Social Capital, (w:) D. Castiglione, J. van Deth, G. Wolleb (Eds.), Handbook on Social Capital, Oxford University Press, Oxford.
 15. Lizardo O. (2006), How Cultural Tastes Shape Personal Networks, "American Sociological Review", No. 5.
 16. Martineau P. (1958), Social Class and Spending Behavior, "Journal of Marketing", No. 2.
 17. O'Guinn T. C., Muniz A. M. (2005), Communal Consumption and the Brand, (w:) D.G. Mick, S. Ratneshwar (Eds.), Inside Consumption: Frontiers of Research on Consumer Motives, Goals, and Desires, Routledge, London.
 18. Peterson R. (2005), Problems in comparative research: The example of omnivorousness, "Poetics", No. 5-6.
 19. Smith W. R. (1956), Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing Strategy, "Journal of Marketing", No. 1.
 20. van Tubergen F., Volker B. (2015), Inequality in Access to Social Capital in the Netherlands, "Sociology", No. 3.
 21. Warde A., Tampubolon G. (2002), Social Capital, Networks and Leisure Consumption, "Sociological Review", No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu