BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Latos Beata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Miszczak Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Piniarska Dorota (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Staszak-Piekarska Agata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Żyto Artur (Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Charakterystyka zachowań ekologicznych mieszkańców Poznania w kontekście wyboru choinki bożonarodzeniowej
Characteristics of Ecological Behaviour of Inhabitants of Poznan in the Context of the Choice of Christmas Tree = Harakteristika èkologičeskogo povedeniâ žitelej Poznani v kontekste vybora roždestvenskoj ëlki
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2017, nr 4 (21), s. 71-82, wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Świadomość ekologiczna, Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Ochrona środowiska, Rozwój zrównoważony, Wyniki badań
Ecological awareness, Consumer behaviour, Consumption, Environmental protection, Sustainable development, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, D82, Q56
summ., streszcz., rez.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Artykuł podsumowuje wyniki badań przeprowadzonych w 2015 r. przez Grupę Problemową Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, działającą przy Studenckim Kole Naukowym Geografów im. prof. Stanisława Pawłowskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzięki tym badaniom możliwe było dokonanie charakterystyki postaw i zachowań ekologicznych mieszkańców Poznania w kontekście wyboru choinki bożonarodzeniowej. Badania połączone były z akcją informacyjną, której celem było uświadomienie ankietowanym korzyści dla środowiska z wykorzystania naturalnych choinek zamiast syntetycznych. Wyniki badań pokazują, że respondenci, deklarujący się jako odpowiedzialni nabywcy, argumentują swój wybór takimi czynnikami, jak mniejsze zanieczyszczenie środowiska, materiał wykorzystany do produkcji czy sposób utylizacji, wskazując je jako główne zalety, przemawiające za proekologiczną decyzją zakupu choinki syntetycznej. Analiza wyników badań podkreśliła potrzebę przeprowadzenia szeroko zakrojonej kampanii promującej odpowiedzialną konsumpcję, opartej na rzetelnej wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i roli konsumenta kształtującego rynek. (abstrakt oryginalny)

The article summarises findings of the research carried out in 2015 by the Problem Group for Monitoring of the Natural Environment operating with the Professor Stanisław Pawłowski Student Scientific Circle of Geographers at the Adam Mickiewicz University in Poznan. Owing to that research it was possible to provide characteristics of Poznan's inhabitants' ecological attitudes and behaviours in the context of the choice of Christmas tree. The research was combined with an information campaign whose aim was to provide awareness of the respondents of the benefits stemming for the environment from the use of natural Christmas trees instead of synthetic ones. The research findings show that the respondents declaring themselves as responsible purchasers argument their choice with such factors as lower pollution of the environment, the material used for production or the way of utilisation, indicating them as the main advantages speaking in favour of their pro-ecological decision to buy a natural Christmas tree. The analysis of the research findings emphasised the need to conduct a wide campaign promoting responsible consumption based on thorough knowledge of sustainable development and the role of the consumer shaping the market. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Kiełczewski D. (2001), Ekologia Społeczna, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
  2. Kłos L. (2015), Świadomość ekologiczna Polaków - przegląd badań, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 42, t. 2.
  3. Kollmuss A., Agyeman J. (2002), Mind the Gap: why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior?, "Environmental Education Research", Vol. 8, No. 3.
  4. Nakonieczna B. (2001), Koncepcja świadomości ekologicznej w aspekcie zdrowotnym, (w:) Dębowski J. (red.), Edukacja ekologiczna wobec wyzwań XXI wieku, materiały VI Olsztyńskiego Sympozjum Ekologicznego Olsztyn-Giżycko, 8-10 września 2000 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
  5. Nycz-Wróbel J. (2012), Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa podkarpackiego), "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Ekonomia i Nauki Humanistyczne", nr 286, z. 19, Rzeszów.
  6. Papuziński A. (2006), Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej), "Problemy Ekorozwoju", Vol. 1, nr 1.
  7. Pogorzelec D., Gorbaniuk O. (2005), Predyktory prośrodowiskowych wyborów konsumenckich, "Roczniki Psychologiczne", t. 8, nr 2.
  8. Poskrobko B. (2007), Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  9. TNS Polska (2015), Raport z analizy badań świadomości, postaw i zachowań ekologicznych Polaków przeprowadzony w Polsce w latach 2009-2015. Analiza TNS Polska dla Ministerstwa Środowiska, Warszawa.
  10. Tuszyńska L. (2013), Świadomość ekologiczna społeczności lokalnych. Oczekiwania a rzeczywistość, "Rocznik Świętokrzyski seria B-nauki przyrodnicze", t. 34.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu