BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świetlik Krystyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Polska gospodarka i konsumpcja żywności po kryzysie
The Polish Economy and Food Consumption after the Crisis = Polʹskie èkonomika i potreblenie produktov pitaniâ posle krizisa
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2017, nr 4 (21), s. 110-126, tabl., wykr., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja żywności, Ożywienie gospodarcze, Deflacja, Wydatki gospodarstw domowych, Analiza danych statystycznych, Wyniki badań
Food consumption, Economic revival, Deflation, Household expenditures, Statistical data analysis, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E21, E24, O11
summ., streszcz., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka podstawowych wskaźników rozwoju gospodarczego Polski w latach 2014-2015, wskazanie zjawisk po stronie popytu implikowanych ożywieniem gospodarczym oraz ocena zmian poziomu i struktury konsumpcji żywności w ujęciu makro- i mikroekonomicznym na tle lat wcześniejszych. W artykule wykorzystano głównie dwa źródła informacji statystycznej, tj. dane makroekonomiczne GUS i wyniki badań budżetów gospodarstw domowych. Istotnym źródłem informacji były także wyniki własnych analiz statystyki rynkowej i literatura przedmiotu. Analizy materiału empirycznego dokonano za pomocą metod statystyki opisowej. Część wnioskowa została przygotowana na podstawie metody analizy logicznej, rozumowań indukcyjnych, dedukcyjnych i analizy porównawczej. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że wzrostowi popytu na żywność w latach 2014-2015 towarzyszyły istotne zmiany jego struktury, świadczące o poprawie standardu życia ludności i jakości diety. Wyniki analiz mogą mieć istotne znaczenie dla prognozowania zmian preferencji konsumpcyjnych na rynku żywnościowym. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to present the indicators of the development of the Polish economy during 2014-2015, to illustrate the factors affecting demand in the revival of the economy, and to assess changes in the level and pattern of food consumption in both macro- and microeconomic terms on the basis of previous years. The analysis is mainly based on two sets of statistical data: macroeconomic data from the Central Statistical Office (GUS) and the results of research into household budgets. Another significant source of information was the results of our own statistical analyses of the market as well as relevant literature on the subject. The analysis of empirical material was conducted with the help of statistical methods. The conclusions were reached using logical analysis, inductive and deductive reasoning, and comparative analysis. Based on the analyses the author concluded that the growth in demand for food in 2014-2015 was accompanied by significant changes in its structure reflecting the improvement in the standard of life of the population and the quality of their diet. The results of the analysis could have a significant effect on the forecast of changes in consumption preferences in the food sector. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Barteczko K. (2016), Popytowe czynniki wzrostu, (w:) Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2015 roku, Raport roczny, IBRKK, Warszawa.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 2015 r. (2016), GUS, Warszawa.
 3. Drozdowicz-Bieć M. (2012), Cykle i wahania koniunktury, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 4. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 r. (2016), GUS, Warszawa.
 5. Kindleberger Charles P. (1999), Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa.
 6. Kowalewski G. (2005), Zarys metod badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Mankiw G.N., Taylor M.P. (2009), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Mazurek Sz. (2011), Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych, DomWydawniczy DUET, Toruń.
 9. Mączyńska E. (2009), Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach, (w:) I. Lichniak (red.), Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 10. Milewski R. (red.) (2012), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Morawski W. (2003), Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 12. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN (2004), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Piech K. (2012), Rodzaje kryzysów i sposoby ich przenoszenia, (w:) K. Piech (red.), Kryzysy światowe i recesje. Teoria, historia, przykłady, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 14. Płowiec U. (2009), Kilka refleksji o przyczynach i możliwych skutkach światowego kryzysu finansowo-gospodarczego, "Studia Ekonomiczne. Economic Studies", nr 3-4 (LXII-LXIII).
 15. Protas T. (red.) (2005), Wybrane problemy ekonomii, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 16. Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2010-2015 (2016), GUS, Warszawa, czerwiec, Seria: Informacje i Opracowania Statystyczne.
 17. Recesja gospodarcza (2017), NBP, Portal Edukacji Ekonomicznej, https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownik/recesja
 18. Roczne wskaźniki makroekonomiczne (2017), GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl [dostęp: 21.01.2017].
 19. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (2015), GUS, Warszawa.
 20. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016 (2016), GUS, Warszawa.
 21. Shiskin J. (1974), The Changing Business Cycle, "New York Times", 1 December.
 22. Sobol E. (red.) (2005), Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2014 roku (2015), GUS, Warszawa.
 24. Świetlik K. (2013), Konsumpcja żywności jako element współdecydujący o rozwoju gospodarki, "Handel Wewnętrzny", numer specjalny, styczeń-luty.
 25. Świetlik K. (red.) (2014), Popyt na żywność. Stan i perspektywy, "Analizy Rynkowe", nr 15, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 26. Świetlik K. (red.) (2015), Popyt na żywność. Stan i perspektywy, "Analizy Rynkowe", nr 16, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 27. Świetlik K. (2016 a), Popyt na usługi gastronomiczne w Polsce w okresie poakcesyjnym, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 114.
 28. Świetlik K. (red.) (2016b), Popyt na żywność. Stan i perspektywy, "Analizy Rynkowe", nr 17, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa.
 29. Świetlik K. (2016c), Rynek żywnościowy, (w:) J. Seremak-Bulge (red.), "Rynek rolny", IERiGŻ-PIB, Warszawa, luty.
 30. Świetlik K. (2016d), Sprzedaż detaliczna żywności w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2011-2015, (w:) Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016, U. Kłosiewicz- Górecka (red.), IBRKK, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu