BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdrojewski Eugeniusz Z. (Koszalin University of Technology, Poland), Kisiel Aneta (Koszalin University of Technology, Poland)
Tytuł
The Phenomenon of Foreign Migrations and Selected Aspects of the Development of Human Capital
Zjawisko migracji zagranicznych a wybrane aspekty kształtowania kapitału ludzkiego
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (4), s. 345-355, tab., bibliogr. s. 354-355
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Migracja, Zarządzanie talentami
Human capital, Migration, Talent management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Określone regiony bądź kraje przyciągają i potrafią zatrzymać istniejący potencjał demograficzny. Inne podlegają stagnacji lub nawet regresowi, co w skrajnych sytuacjach prowadzi wręcz do wyludnienia. Ten problem jest ważny, ponieważ to mieszkańcy danych terytoriów inicjują oraz kreują pewne działania, wartości i zmiany w swoim otoczeniu. Przyciąganie, zatrzymanie, rozwijanie i utrzymanie pracowników obecnie jest szczególnie trudnym wyzwaniem, a migracje sprawiają, że to wyzwanie jest jeszcze trudniejsze. W artykule podjęto tematykę wybranych aspektów kształtowania kapitału ludzkiego w obliczu migracji zagranicznych na przykładzie Polski. Kapitał ludzki kształtuje wiele czynników. To złożony proces. Celem artykułu jest ukazanie skutków, jakie w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi niosą migracje zagraniczne. Z jednej strony teoretycy i praktycy zarządzania podkreślają coraz większe znaczenie wykorzystania kapitału ludzkiego, a z drugiej w wielu sytuacjach obserwuje się jego marnotrawstwo. (abstrakt oryginalny)

Certain regions or countries attract and succeed in retaining the existing demographic potential. Others undergo stagnation or even regress, which in extreme situations can lead to depopulation. This issue is important, as it is the inhabitants of given territories that initiate and create certain activities, values and changes in their environment. Today, attracting, retaining, developing and maintaining employees present a particularly difficult challenge, with migrations making it even more difficult. The paper addresses the issues of selected aspects of the development of human capital in the face of foreign migrations with Poland as an example. Human capital is shaped by multiple factors. It is a complex process. The aim of this paper is to show the effects of foreign migrations in the practice of human resource management. On the one hand, management theoreticians and practitioners emphasize an increasing importance in the use of human capital; on the other hand, its waste can be seen in many situations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. 2011. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Baron A., Armstrong M. 2008. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 3. Castles S., Miller M.J. 2011. Migracje we współczesnym świecie. WN PWN, Warszawa.
 4. DeLong T., Vijayaraghavan V. 2003. Let's hear it for B players. Harvard Business Review, 81(6): 96-102.
 5. Fihel A. 2016. Demograficzne i społeczno- ekonomiczne skutki migracji zagranicznych. In: Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje. Eds. B. Kłos, P. Russel. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 6. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2015. 2016. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, file:///C:/Users/Aneta/Downloads/informacja_o_rozmiarach_i_ kierunkach_czasowej-emigracjLz_polskLw_latach_2004-2015%20(4).pdf (access: 15.09.2017).
 7. Janowska Z. 2015. Zarządzanie zasobami ludzkimi, kierunki zmian nowe wyzwania XXI wieku. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 4(38): 29-45. http://eeim.kwartalnik.com.pl/re-sources/html/article/details?id=138832&language=pl (access: 15.09.2017).
 8. Jelonek A., SojaM. 2013. Podstawy geografii ludności. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 9. Jędrzejczyk D. 2016. Podstawy geografii ludności. Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa, http://libra.ibuk.pl/book/160912 (access: 15.09.2017).
 10. Król H. 2008a. Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji. In: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Eds. H. Król, A. Ludwiczyński. WN PWN, Warszawa.
 11. Król H. 2008b. Kapitał ludzki organizacji. In: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Eds. H. Król, A. Ludwiczyński. WN PWN, Warszawa.
 12. Kryńska E., Kwiatkowski E. 2013. Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Kubitsky J. 2012. Psychologia migracji. Difin, Warszawa.
 14. Oleksyn T. 2014. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. Niedobór talentów. 2015. ManpowerGroup. http://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2016/ 09/2015_Talent_Shortage_SurveyJo_res.pdf (access: 15.09.2017).
 16. Pawlak Z. 2011. Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.
 17. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku. 2015. Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl (access: 23.06.2016).
 18. Rocznik Demograficzny. 2015. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 19. Rajkiewicz A. 2013. Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych. In: Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Eds. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny. WN PWN, Warszawa.
 20. Rozgryźć niedobór talentów. 2016. ManpowerGroup, http://www.manpowergroup.pl/wp-content/up-loads/2 016/09/2016-Raport-Niedob%C3%B3r-talent%C3%B3w-info.-prasowa-ManpowerGroup.pdf (access: 15.09.2017).
 21. Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski. 2014. Raport Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. PAN, Warszawa.
 22. Zdrojewski E.Z. 2012. Rozwój kapitału ludzkiego w miastach i na wsi. In: Przemiany demograficzne Pomorza na przełomie wieków - ujęcie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne. Eds. P. Szmielińska--Pietraszek, W. Szymańska. II Kongres Demograficzny w Polsce. Rządowa Rada Ludnościowa, Słupsk - Warszawa.
 23. Zdrojewski E.Z., GuzińskaM. 2012. Regionalne zróżnicowanie sald migracji w Polsce (1999-2009). In: Krajobrazy migracyjne Polski. Eds. P. Kaczmarczyk, M. Lesińska. Ośrodek Badań nad Migracjami, Warszawa.
 24. Zdrojewski E.Z. 2000. Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktury ludności w Polsce w latach 1975-1996.Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu