BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burchart Renata (University Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Soldevila de Monteys Ramon (University Abat Oliba in Barcelona)
Tytuł
The Accounting Principles and Financial Reporting Rules in Polish and Spanish Regulations
Zasady rachunkowości oraz reguły sprawozdawczości finansowej według polskich i hiszpańskich regulacji
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (4), s. 371-385, tab., bibliogr. s. 385
Słowa kluczowe
Zasady rachunkowości, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Sprawozdawczość finansowa
Accounting principles, Financial statements, International Accounting Standards (IAS), Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Hiszpania, Polska
Spain, Poland
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja różnic i podobieństw w zapisach podstawowych polskich i hiszpańskich aktów prawnych regulujących zasady rachunkowości, elementy sprawozdawczości oraz warunki badania i ogłaszania sprawozdań finansowych podmiotów. Polska ustawa o rachunkowości wyszczególnia osiem nadrzędnych zasad rachunkowości, natomiast hiszpański generalny plan rachunkowości opisuje te same treści, zawarte jednak w sześciu zasadach. W obydwu krajach występują trzy podstawowe elementy sprawozdania finansowego: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe - dla wszystkich firm z pełną księgowością, a także dwa elementy dodatkowe: przepływ środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym - dla jednostek, których sprawozdania są obowiązkowo badane i ogłaszane. Obowiązek badania sprawozdań dotyczy podmiotów spełniających dwa z trzech warunków, które w obydwu krajach są takie same, ale graniczne wartości sumy bilansowej oraz przychodów ze sprzedaży w poprzednim roku, wyrażone w jednostkach euro, w Hiszpanii są o 12,3% wyższe niż w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to identify differences and similarities in the basic provisions of Polish and Spanish legal acts regulating the accounting principles, elements of reporting and conditions of examination and publication of financial statements of entities. The Polish Accounting Act lists eight overarching accounting policies, while the Spanish General Accounting Plan describes the same content, however, contained in only six principles.In both countries there are three main elements of the financial statement: Balance Sheet, Income Statement and Additional Information, for all companies with full accounting, and two additional items: Cash flow and Statement of changes in equity for entities whose reports are subject to mandatory examination and disclosure. The obligation to audit accounts for entities that meet two of the three conditions are the same in both countries, but the total balance sheet value and sales revenue in the preceding year, expressed in euros, in Spain are 12,3% higher than in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Code of Commerce and complementary legislation. BOE, Official State Gazette, updated edition May 31, 2017. Spain.
  2. International Accounting Standards.
  3. Law on capital companies and other legislation.
  4. National Accounting Standards.
  5. Michniewicz R. 2016. Bookkeeping Rules. MDDP Outsourcing, Warsaw, Legal status on 31.12.2016. https://www.google.pl/#q=polish+accounting+rules&*
  6. Rivero Torre P. 1989. "Los principios contables y las Directrices de la Comunidad Económica Europea" en el libro Lecturas sobre Principios Contables. Monografta nxmero 13 de AECA. Madrid. Paginas 113 y siguientes.
  7. The Accounting Act of 29 September 1994, DzU from 2016, pos. 1047.
  8. Spanish General Accounting Plan.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu