BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Merło Paweł (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Bogdański Marcin (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Regional Economy Competitiveness as a Determinant of the Human Capital Level of Exemplified by the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
Konkurencyjność gospodarki regionalnej jako determinanta poziomu kapitału ludzkiego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło
Olsztyn Economic Journal, 2017, nr 12 (4), s. 401-413, rys., tab., bibliogr. s. 412-413
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Konkurencyjność, Kapitał ludzki
Economic growth, Competitiveness, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Województwo warmińsko-mazurskie należy do województw o najniższym poziomie wzrostu gospodarczego w Polsce. Biorąc pod uwagę znaczenie kapitału ludzkiego w stymulowaniu wzrostu gospodarczego, można założyć, że jego niski poziom stanowi jedną z barier ograniczających możliwość zdynamizowania procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego w omawianym regionie. Celem analiz, których wyniki zaprezentowano w pracy, jest wskazanie wybranych determinant niskiego poziomu kapitału ludzkiego w województwie warmińsko-mazurskim. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że wśród najważniejszych uwarunkowań tego stanu należy wskazać relatywnie niski poziom konkurencyjności województwa w zakresie kształtowania kapitału ludzkiego oraz niski poziom konkurencyjności gospodarki województwa, którego bezpośrednim skutkiem jest względnie niekorzystna sytuacja na regionalnym rynku pracy, co prowadzi do odpływu najbardziej wykwalifikowanej i najlepiej wykształconej części zasobów siły roboczej. (abstrakt oryginalny)

The Warmińsko-Mazurskie Voivodeship belongs to the group of voivodeships with a low level of economic growth in Poland. When considering the importance of human capital in the process of economic growth stimulation, it should be emphasised that the low level of human capital is one of the obstacles preventing the acceleration of economic growth and improvement in the region. The purpose of the presented analyses was to find the reasons for the low level of human capital in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship. The results, prove that the level of human capital in the regions of Warmia, Mazury and Powiśle results from low competitiveness as regards to higher education, and the low competitiveness potential of the regional economy. In a consequence, the labor market is in an unfavorable situation which leads to the outflow of the most skilled and best-educated parts of the labor force. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Annoni P., Dijkstra L. 2013. EU Regional Competitiveness Index RCI 2013. Joint Research Centre EC.
 2. Bronzini R., Piseli P. 2009. Determinants of long-run regional productivity with geographical spillovers: The role of R&D, human capital and public infrastructure. Regional Science and Urban Economics, 39: 187-199.
 3. Fleischer В., Li H., Zhao M.Q. 2010. Human capital, economic growth, and regional inequality in China. Journal of Development Economics, 92: 218-231.
 4. Golejewska A. 2013. Human Capital and Regional Growth Perspective. Barometr Regionalny, 11: 7-17.
 5. Herbst M. 2007. Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich regionach. In: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Ed. M. Herbst. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 6. Herbst M. 2009. Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 4(38): 21-38.
 7. Herbst M. 2012. Edukacja jako czynnik i wynik rozwoju regionalnego: doświadczenia Polski w perspektywie międzynarodowej. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 8. Kukliński A. 2003. O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny. Studia Regionalne i Lokalne, 4(14): 5-15.
 9. Merło P., Bogdański M., Michalak J. 2015. Kapitał ludzki a rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim. In: Efekty inwestowania w kształcenie kadry menadżerskiej dla potrzeb regionalnego rynku pracy. Studium przypadku na przykładzie WNE UWM. Eds. J. Michalak, P. Merło. Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 10. Merło P., Michalak J. 2015. Konkurencyjność regionów. Badania i rekomendacje efektywnego inwestowania środków publicznych na poziomie NUTS2 w Polsce. Maszynopis dostępny w Katedrze Makroekonomii UWM.
 11. Mossakowska E. 2008. Poziom i wykorzystanie kapitału ludzkiego w województwie mazowieckim. Zeszyty Naukowe SGGW, 72: 5-16.
 12. Mujahid N., Amjad A., Sanam W.K. 2012. Human Capital Investment and Physical Capital Nexus (A Path to Economic Growth of the Country): A Case Study of Pakistan 1980-2010. Humanities and Social Sciences, 21: 181-187.
 13. Roszkowska S. 2009. Ekonomiczne uwarunkowani migracji międzywojewódzkich w Polsce. Gospodarka Narodowa, 4: 55-74.
 14. Shi M. 2014. Empirical analysis on the relationship between human capital investment and economic growth in rural areas: Based on the data of Henan. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(3): 378-382.
 15. Sorensen J.F.L. 2012. Testing the Hypothesis of Higher Social Capital in Rural Areas: The Case of Denmark. Regional Studies, 46: 873 -891.
 16. Świtała J. 2007. Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój regionalny w Polsce w kontekście gospodarki wiedzy. In: Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce. Eds. E. Okoń-Horodyńska, S. Pangsy-Kania. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 17. Wierzbicka W. 2017. Kapitał ludzki jako filar gospodarki opartej na wiedzy - analiza stanu regionalnego zróżnicowania w Polsce. Studia Prawno-Ekonomiczne, CIV: 329-343, DOI: 10.26485/SPE/2017/104/19.
 18. Waśniewska A. 2007. Zasoby kapitału ludzkiego na obszarze Warmii i Mazur. In: Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych. Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
 19. Ziejewski T. 2011. Kapitał ludzki - inwestowanie w człowieka (niematerialne czynniki rozwoju). Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(19): 135-141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-2721
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu