BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pobłocka Agnieszka (Uniwersytet Gdański), Spigarska Ewa (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2001-2015
The Influence of Technical and Insurance Reserves on Financial Results of Insurance Companies in Poland in 2001-2015
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 4 (33), s. 72-88, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Rezerwy
Insurances, Reserves
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G22, M49
streszcz., summ.
Abstrakt
Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obligatoryjnie tworzą rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Zmiana stanu tych rezerw jest jedną z podstawowych kategorii wpływającą bezpośrednio na wynik techniczny zakładów ubezpieczeń. Celem artykułu jest zaprezentowanie ujęcia zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz przedstawienie, jak zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wpływała na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w Polsce w latach 2001-2015. Do przeprowadzania analiz wykorzystano materiał wtórny - zagregowane dane finansowe z roczników rynku ubezpieczeń publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.(abstrakt oryginalny)

Insurance and reinsurance companies are obliged to create technical provisions. The change in these provisions is one of the main categories affecting directly technical result of insurance and reinsurance undertakings. The purpose of the article is to present the recognition of changes in technical provisions in the financial reporting of insurance and reinsurance undertakings and to present how the change in technical provisions had an impact on the financial result of insurance and reinsurance companies in Poland in 2001-2015. The aggregate financial data published by the Polish Financial Supervision Authority was used for statistical analyses. It was determined how the individual technical reserves changed during the analysed years, which in turn had a direct impact on the balance sheet and tax results of the insurance companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), DzU 2014, poz. 586 z późn. zm.
 2. Gierusz J., Gierusz M., 2009, Rezerwy w prawie bilansowym i handlowym, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/1, Gdańsk, s. 43-55.
 3. Gos W., Hońko S., 2014, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Aspekty bilansowe i podatkowe, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 373, Wrocław, s. 46-55.
 4. Interpelacja nr 19598 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych związanych z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przez zakłady ubezpieczeń, www.podatki.biz/artykuly/14_12995.htm (15.04.2017).
 5. Karmańska A., 2010, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, [w:] Wierzbicka E. (red.), Ubezpieczenia non life, Wydawnictwo CeDeWu Spółka z o.o. - Wydawnictwa Fachowe, Warszawa, s. 53-56.
 6. Karmańska A. (red.), 2003, Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń. Pojęcia. Problemy. Zadania, Difin, Warszawa.
 7. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9 Instrumenty finansowe.
 8. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 4 Umowy ubezpieczeniowe.
 9. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 17 Umowy ubezpieczeniowe.
 10. Nawracała J., 2011, Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, Rozprawy Ubezpieczeniowe, nr 11 (2/2011).
 11. Roczne wskaźniki makroekonomiczne, GUS, Warszawa (22.05.2017).
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, DzU poz. 562 z późn. zm.
 13. Spigarska E. 2009, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako podstawa wypłacalności i stabilności finansowej zakładów ubezpieczeń, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3/1, s. 361-368.
 14. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, DzU 2015, poz. 1844 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU z 1992 r., nr 21, poz. 86 z późn. zm. - DzU z 2016 r., poz. 1888, 1926, 1933, 1948, z 2017 r., poz. 60, 624, 648, 1089, 1448, 1566.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330 z późn. zm. - DzU z 2016 r., poz. 1047, 2255; z 2017 r. poz. 61, 245, 791, 1089, 2201.
 17. Zagregowane dane finansowe. Rocznik Rynku Ubezpieczeń 2000-2016, KNF, Warszawa (22.05.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.4.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu