BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciesiółka Przemysław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rewitalizacja w polityce rozwoju kraju
Urban Regeneration in the Development Policy of Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, nr 39, s. 9-28, rys., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju, Miasto, Rewitalizacja miasta
Development strategy, City, City revitalization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych zajmuje znaczące miejsce w polityce rozwoju kraju. Jest ona ujęta w ramy prawne wynikające z ustawy o rewitalizacji oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowi także ważny element programowania rozwoju społeczno-gospodarczego wyrażony zapisami "Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego", "Krajowej Polityki Miejskiej", "Narodowego Planu Rewitalizacji" oraz programowania rozwoju przestrzennego opisanego w "Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju". Duża w tym zasługa funduszy Unii Europejskiej, które są podstawą finansowania projektów i programów rewitalizacji. W polityce rozwoju kraju promowane jest kompleksowe podejście do rewitalizacji, wyrażające się koncentracją działań na obszarach najsilniej zaniedbanych, działaniami zintegrowanymi prowadzonymi z szerokim udziałem społeczeństwa, które będą w sposób ciągły monitorowane i na tej podstawie poddawane ewaluacji. Tak sformułowany polski model rewitalizacji daje nadzieję na zniwelowanie sytuacji kryzysowych w miastach i gminach.(abstrakt oryginalny)

Urban regeneration of degraded areas is playing a significant role in the development policy in Poland. It is included in the legal framework resulting from the Regeneration Act and the Physical Planning and Spatial Development Act. It is also an important element of socio-economic development programming expressed in the Strategy for Responsible Development, National Strategy for Regional Development, National Urban Policy, National Revitalization Plan and spatial development programming described in the Conception of Poland's Spatial Development. Much of this is owed to the European Union funds, which are the basis of funding projects and regeneration programs. A comprehensive approach to urban regeneration is emerging in Polish development policy, with a focus on activities in the most neglected areas, integrated actions carried out with the broad public participation, which will be constantly monitored. The Polish national model of urban regeneration offers the hope of closing the crisis in cities and municipalities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Billert A. 2007. Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce - uwarunkowania i scenariusze w świetle do-świadczeń europejskich. [W:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświad-czenia. Biblioteka Urbanisty, 10, Urbanista, Warszawa, s. 92-105.
 2. Billert A. 2015. Uwagi na marginesie ustawy o rewitalizacji (forumrewitalizacji.pl; dostęp: 10.07.2017).
 3. Churski P. 2008. Przemiany polskiej polityki regionalnej po akcesji do UE. Europejskie uwarunko-wania - krajowe konsekwencje. [W:] J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekono-miczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 153-188.
 4. Ciesiółka P. 2009. Inicjatywa JESSICA szansą na nową jakość rewitalizacji, Biuletyn IGSEiGP UAM, 7: 7-14.
 5. Ciesiółka P., Kudłak R. (red.) 2015. Diagnoza rewitalizacji miast województwa wielkopolskiego. WROT, Poznań.
 6. Ciesiółka P., Rogatka K. 2015. Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie rewitalizacji miast na przykładzie metropolii Poznań. Problemy Rozwoju Miast, 4/12: 27-36.
 7. Domański B. 2000. Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach. [W:] Z. Ziobrowski, D. Ptaszycka-Jackowska, A. Rębowska, A. Geissler (red.), Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja - odnowa miast. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie, Kraków, s. 107-142.
 8. Domański B. 2001. Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim - prawidłowości i uwarunkowania. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 3: 51-59.
 9. Hausner J. 2008. Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Kraków.
 10. Heczko-Hyłowa E. 2009. Rewitalizacja polskich miast w świetle wymagań Funduszy Strukturalnych UE 2004-2006 jako wdrażanie europejskiego podejścia systemowego. [W:] M. Bryx (red.), Fi-nansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji. Seria Rewitalizacja Miast Polskich, 7: 157-186.
 11. Izdebski H. 2012. Ramy prawne dla prowadzenia polityki rozwoju. [W:] J. Górniak, S. Mazur (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 12. Jadach-Sepioło A. 2009. Inicjatywa JESSICA. Finansowanie rewitalizacji miast oparte na mechani-zmach inżynierii finansowej. [W:] Z. Ziobrowski (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce. Seria Rewitalizacja Miast Polskich, 9: 219-222.
 13. Jadach-Sepioło A., Czenczak K. 2014. Mierzalne skutki rewitalizacji. Instytut Rozwoju Miast, Kra-ków-Warszawa.
 14. Jarczewski W., Dej M. 2015. Rewitalizacja 2.0. Działania rewitalizacyjne w Regionalnych Programach Operacyjnych 2007-2013 - ocena w kontekście nowego okresu programowania. Studia Regionalne i Lokalne, 1(59): 104-122.
 15. Kołsut B., Ciesiółka P., Kudłak R. 2017. Działania rewitalizacyjne w miastach województwa wielko-polskiego w latach 1999-2015 oraz ich efekty. Studia Regionalne i Lokalne, 2(68): 50-68.
 16. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2011. Dokument przyjęty przez Radę Mi-nistrów na posiedzeniu w dni 13 grudnia 2011 roku.
 17. Krajowa Polityka Miejska. 2015. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 20 października 2015 roku.
 18. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. 2010. Do-kument przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2010 r.
 19. Lorens P. 2010. Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja. Politechnika Gdańska, Wydział Archi-tektury, Gdańsk.
 20. Lorens P. 2016. Kształtowanie programów rewitalizacji miast w kontekście współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych, doktrynalnych i prawnych, Biuletyn KPZK PAN, 264: 10-25.
 21. Narodowy Plan Rewitalizacji. 2014. Założenia zaprezentowane na Kongresie Rewitalizacji, który od-bywał się w dniach 4-6 czerwca 2014 r. w Krakowie.
 22. Nowak M. 2013. Niezrealizowana rewitalizacja jako niedoskonała gentryfikacja. Analiza procesu ożywiania poznańskiej Śródki, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 3: 229-249.
 23. Noworól A. 2010. Rewitalizacja jako wyzwanie polityki rozwoju. [W:] K. Skalski (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane. Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiel-lońskiego w Krakowie, Kraków, s. 29-46.
 24. Palicki S. 2011. Dane i interpretacje ekonomiczne. [W:] B. Kaźmierczak, M. Nowak, S. Palicki, D. Paz-der (red.), Ocena rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Śródce. Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań s. 65-86.
 25. Parysek J. 2005. Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 26. Parysek J. 2008. Suburbanizacja i reurbanizacja, dwa bieguny polskiej urbanizacji. [W:] J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 27. Parysek J.J. 2011. Współczesna polska suburbanizacja i polityka miejska (aktualność hipotez C. Col-by'ego po 80 latach). [W:] K. Marciniak, K. Sikora, D. Sokołowski (red.), Koncepcje i problemy badawcze geografii. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 28. Parysek J. 2015. Rewitalizacja miast w Polsce: wczoraj, dziś i być może jutro. Studia Miejskie, 17: 9-25.
 29. Płoszaj A. 2011. Rewitalizacja miast w polityce spójności 2004-2006. Studia Regionalne i Lokalne, Wydanie Specjalne: 84-97.
 30. Regionalne Programy Operacyjne Województw z okresów programowania 2007-2013 i 2014-2020 wraz z ich uszczegółowieniami.
 31. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim. 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.
 32. Rogatka K., Ciesiółka P., Jurkowska A., Kułaczkowska A. 2015. Uwagi do założeń ustawy o rewitaliza-cji - wybrane aspekty. Studia Miejskie, 17: 37-48.
 33. Rozporządzanie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 34. Siemiński W. 2009, Efekty rewitalizacji miast podjętej w wyniku wsparcia Unii Europejskiej w okresie finansowania 2004-2006. Samorząd Terytorialny, 5: 17-42.
 35. Siemiński A., Topczewska T. 2009. Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w la-tach 2004-2008. Wydawnictwo Delfin, Warszawa.
 36. Skalski K. 2007. Programy rewitalizacji w Polsce - bilans, perspektywy, zarządzanie. [W:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia. Biblioteka Urbanisty, 10: 66-91.
 37. Sudak S., Baliński D. 2011. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego w systemie strategii rozwoju kraju. [W:] J. Szlachta, J. Wożniak (red.), Krajowa strategia rozwoju regionalnego do roku 2020 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw. Studia KPZK PAN, 137: 39-58.
 38. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020. 2017. Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r.
 39. Stryjakiewicz T. (red.) 2014. Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Bogucki Wydaw-nictwo Naukowe, Poznań.
 40. Stryjakiewicz T., Ciesiółka P., Jaroszewska E. 2012. Urban Shrinkage and the Post-Socialist Transfor-mation: The Case of Poland, Built Environment, 38/2: 197-213.
 41. Sztando A. 2008. Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miasta. Samorząd Terytorialny, 9: 21-37. Świerczewska-Pietras K. 2009. Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania przemysło-wego obszaru Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 12: 173-181.
 42. Topczewska T. 2007. Rewitalizacja miast w polityce państwa. Człowiek i Środowisko, 31(1-2): 5-35.
 43. Umowa partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Dokument po zmianach wynikających z uzupełnienia zapisów o EFRM oraz po negocjacjach programów operacyjnych. Warszawa, grudzień 2015.
 44. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073).
 45. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Wytyczne z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (Ministerstwo Rozwoju). Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu